[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Nam Dương, Chu Khẩu, Bình Đính Sơn, Lạc Dương, Bộc Dương, Thẩm Dương, Khai Phong, Thương Khâu, An Dương, Tế Nguyên tỉnh Hà Nam kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/河南大法弟子恭祝师尊中秋好-21条–393089.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share