[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Song Áp Sơn, Tuy Hoá, Y Xuân, huyện Bột Lợi, Thất Đài Hà, Hạc Cương, Hắc Hà, Đại Hưng An Lĩnh, kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-24条–393099.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share