Về vấn đề định nghĩa Pháp Luân Đại Pháp ở xã hội người thường

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share