Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share