Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share