Lời chúc gửi Pháp hội Nam Mỹ [2016]

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share