Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần

Làm Sư phụ, tôi chỉ thừa nhận chủ nguyên thần của đệ tử Đại Pháp, hơn nữa những phong công vĩ đức được kiến lập qua lịch sử đều là do bề mặt chủ thể đệ tử Đại Pháp tạo thành; điểm này là không gì thay đổi được. Tình huống phức tạp mà Chính Pháp vũ trụ đang đối mặt không phải là điều mà con người có thể minh bạch, an bài của cựu thế lực can nhiễu phi thường nghiêm trọng, Sư phụ chỉ là không muốn để chư vị sa lầy vào những chi tiết rối ren cụ thể mà ảnh hưởng tu luyện, sao cho chư vị lấy tấm lòng và từ bi rộng lớn nhất để đối đãi chúng sinh. Trong bất kể can nhiễu nào cũng không được [vì] dùi vào những chi tiết cụ thể mà tự làm rối loạn chính mình, thế mới có thể vượt qua, hơn nữa uy đức lớn hơn.

Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm. Phát chính niệm một là đối ngoại, hai là đối nội, ai bất chính đều không trốn thoát được, chỉ là chúng ta đối với phát chính niệm là có thái độ khác nhau, biểu hiện khác nhau.

Đệ tử Đại Pháp là trong từ bi trong loạn thế loạn Pháp mà cứu chúng sinh, đương nhiên gồm cả các sinh mệnh trong phạm vi của mình. Cứu chúng sinh nhất định sẽ cho chúng sinh cơ hội, có [trường hợp] là cho cơ hội thời gian lâu dài. Trong quá trình [đó] quả thực có [cái] trở nên tốt, cũng có [cái] cuối cùng là không được; không được thì bị thanh lý đi; những việc thế này trong quá trình tu luyện của chư vị thì thực ra chư vị vẫn luôn đang làm như thế, Sư phụ cũng đang làm cho chư vị. Đây chỉ là một chút trong vô số can nhiễu thôi, không gì đáng kể; chư vị đã vượt qua can nhiễu nghiêm trọng nhất rồi. Có những học viên nhìn thấy chút tình huống nào đó, ấy cũng là biểu hiện của đệ tử Đại Pháp từ bi cứu chúng sinh, cũng là chư vị trong khi cứu chúng sinh, [và] cũng là mỗi từng chúng sinh trong rối loạn mà có biểu hiện trạng thái chính phụ mà thôi. Muốn cứu chúng sinh thì không được một mực diệt sạch, cần xem họ còn có thể cứu hay không. Trong quá trình ấy sinh mệnh sẽ có biểu hiện trong các hành vi chính phụ; đây cũng là những gì tất nhiên sẽ xuất hiện trong Chính Pháp. Đối mặt với biểu hiện rối loạn [mang tính] phụ diện, thì không gì có thể xao động cả. Học Pháp cho tốt, làm ba việc cho tốt, [thì] cái gì cũng có. Kỳ thực cựu thế lực đã được định ra là ma trong Chính Pháp [và] đang bị thanh lý. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, là không loạn nổi được đâu.

Lý Hồng Chí
19 tháng Tám, 2016


● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2016/8/19/333227.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/20/158356.html, http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/20/158348.html
Dịch ngày: 27-8-2016; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

chính phụ: cặp từ tiếng Trung mà người Việt vẫn thường hiểu là chính phản; tại đây người dịch bảo lưu từ Hán Việt là chính phụ.

phong công vĩ đức: những thành tựu và công đức to lớn.