Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share