Giảng Pháp ở Pháp hội quốc tế Miền Tây Mỹ quốc năm 2013

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share