[MINH HUỆ 13-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Liêu Ninh, Trung Quốc Đại lục kính chúc Sư tôn tết Trung thu vui vẻ.

Quận Lập Sơn, An Sơn (03); Tề Đại Sơn, An Sơn; Thiết Lĩnh (02); Tân Tân; Kiến Xương; Xương Đồ; Đan Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/辽宁大法弟子恭祝师尊中秋好-18条–393223.html

Đăng ngày 16-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share