[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp ở Nhân Thọ, Nam Sung (8), Nhạc Sơn, Toại Ninh, Phàn Chi Hoa (2), Lương Sơn, Tây Xương, Đức Dương (3), Nghi Tân, Quảng An, Ôn Giang, nhóm học Pháp ở Nam Sung, Quảng Hán, Miên Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–393025.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share