[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Giang Tô kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ !

Đệ tử Đại Pháp ở Trấn Giang, Tô Châu (3), Nam Kinh (12), Vô Tích (3), Diêm Thành, nhóm học Pháp ở Diêm Thành, Từ Châu, Thường Châu và đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, nhóm học Pháp khác tại Giang Tô.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/江苏大法弟子恭祝师尊中秋好-28条–393042.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share