[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Thiên Thuỷ, Vũ Uy, Lan Châu, Bạch Ngân, Định Tây, Trương Dịch, Bình Lương, Khánh Dương ở Cam Túc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/甘肃大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–393053.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share