[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Tuyên Thành, Hoài Nam, Hợp Phì, Thanh Đảo, Bạc Châu, Mã Sơn, Túc Châu, Phụ Dương tỉnh An Huy kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/安徽大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–393080.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share