[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Đạt Châu (13), Nội Giang (3), nhóm học Pháp ở Nội Giang (2), Nhạc Sơn, Bành Châu, Toại Ninh, nhóm học Pháp ở Toại Ninh (2).

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/四川大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–392561.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share