[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Thất Đài Hà (11), Đại Hưng (2), nhóm học Pháp ở Đại Hưng (3), Tuy Hoá (3), Hạc Cương, Thái Bình, Y Xuân, huyện Bột Lợi.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/黑龙江大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–392572.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share