[MINH HUỆ 10-09-2019]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Bình Cốc; Đại Hưng, Hoài Nhu (02); Miếu Thành, Hoài Nhu; Dương Tống, Hoài Nhu; Nhóm học Pháp Phương Trang; Diên Thọ, Xương Bình; Nhóm học Pháp Xương Bình; Cửu Độ Hà, Hoài Nhu (06); Nhóm học Pháp tại Bắc Kinh; Thành Phủ, Hải Điển; Mật Vân; Bắc Kinh (02).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/北京大法弟子恭祝师尊中秋好-20条–392574.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share