[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Huyện Chiêu Viễn, Yên Thai (2); nhóm học Pháp huyện Chiêu Viễn, Yên Thai; khu phát triển Yên Thai (2); nhóm học Pháp ở Yên Thai (2); Trâu Bình; Liêu Thành; Triêu Thành (2); nhóm học Pháp ở Triêu Thành; huyện Dương Cốc, Liêu Thành; huyện Đan, Hà Trạch (2); thị trấn Tất Quách, Chiêu Viễn, Yên Thai; huyện Trì Bình, Liêu Thành; Đông Doanh; huyện Hải Dương, Yên Thai; Lâm Thanh, Liêu Thành (3).

  


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–392592.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share