[MINH HUỆ 10-09-2019] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Nhóm học Pháp thành phố Yên Thai (2); nhóm học Pháp thành phố Uy Hải; Uy Hải (2); khu Lai Dương, Yên Thai; thành phố Nhật Chiếu; huyện Khúc Phụ; khu Chiêu Viễn (3); thành phố Lai Vu (2);  Yên Thai; nhóm học Pháp khu Hoàn Thuý, Uy Hải; Sơn Đông; huyện Lai Châu, Yên Thai (2); huyện Bồng Lai, Yên Thai; huyện Quyên Thành, Hà Trạch; thành phố Truy Bác (2); nhóm học Pháp huyện Chiêu Viễn.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/山东大法弟子恭祝师尊中秋好-23条–392601.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share