Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu tại Paris [2017]

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share