Ảnh Sư-phụ: Tĩnh quan thế giới

Sau ngày 20 tháng Bảy, 1999, Sư phụ đã rời New York và ở trong núi lặng nhìn thế giới

([Ảnh] công bố ngày 19 tháng Giêng, 2000 )

Share