Thiên hựu thanh

Phiên âm:
Thiên hựu thanh

Thiên hôn hôn địa ám ám
Thần lôi tạc âm mai tản
Hoành tảo loạn Pháp lạn quỷ
Biệt thuyết từ bi tâm đạm

Lý Hồng Chí
2002 niên 6 nguyệt 16 nhật
Tả cấp Mỹ quốc trung bộ Pháp hội

Diễn nghĩa:
Trời trong sáng trở lại

Trời tối tăm đất u ám
Thần đánh lôi sét nổ ra, mây âm tản đi
Quét sạch những quỷ hư nát [đang] làm loạn Pháp
Chớ nói rằng tâm từ bi mỏng quá

Lý Hồng Chí
Ngày 16 tháng Sáu năm 2002
Viết cho Pháp hội tại trung bộ Hoa Kỳ

Chú thích của người dịch (chỉ có tác dụng tham khảo):
Dịch ngày 17 tháng Sáu năm 2002; từ nguyên tác tiếng Hán có tham khảo bản dịch tiếng Anh.
Bản tiếng Hán: http://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_79. Htm.
Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/6/16/23194.html.
Xin đọc giả vui lòng đọc kỹ nguyên tác để hiểu nghĩa. Phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Share