Phúc của Đại Pháp

Chính Pháp mười năm, tái tạo càn khôn, cứu độ vô lượng chúng sinh khỏi bị hoại diệt, khai sáng vô lượng đại khung, vô lượng trí huệ của Pháp lý viên dung bất diệt. Đây là Phúc cho chúng sinh, là uy đức của đồ đệ Đại Pháp.

Làm Sư truyền Đại Pháp mười năm; số [kiếp vốn] gần như đã định của thế gian nay đã thay đổi rất nhiều: tai hoạ sao chổi định trong lịch sử đã qua, đại [thế] chiến lần thứ ba đã được miễn, lo lắng năm 1999 thiên địa thành trụ hoại diệt đã [qua] không trở lại, Pháp Chính nhân gian đang đến gần kề. Chúng sinh thế gian sẽ hồi báo ân [huệ] cứu độ của Đại Pháp và đồ đệ Đại Pháp. Thiện tai, thiện tai, thiện thiện tai!

Lý Hồng Chí
Ngày 19 tháng Năm năm 2002
Ghi chú (của người dịch, chỉ để tham khảo):
Dịch từ bản tiếng Hán: https://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_74. Htm, 20 tháng Năm năm 2002.
Tham khảo bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/5/20/22253.html.
Thiện tai: chữ ‘tai’ này là từ cảm thán, không phải chữ tai trong từ tai hoạ. Từ thiện tai có chỗ dịch là lành thay.

Share