Đại vũ đài

Phiên âm Hán-Việt:
 Đại vũ đài

Nhân thế ngũ thiên tải, Trung Nguyên thị hí đài.
Tâm si hí trung sự, lục ly đa tư thải.
Tỉnh lai khán nhĩ ngã, hí đài vi Pháp bãi.

Lý Hồng Chí
2002 niên 2 nguyệt 1 nhật

 

Diễn nghĩa:
 Vũ đài lớn

Thế gian con người trải diễn qua năm nghìn [năm],
Trung Nguyên là một đài diễn kịch.
Tâm si mê vào sự tình trong vở kịch,
Các thứ bao nhiêu sắc màu.
Tỉnh lại nhìn chư vị nhìn tôi,
Đài diễn kịch [ấy] là vì Pháp mà đặt ra.

Tạm dịch:
 Đại vũ đài

Nhân thế năm nghìn năm,
Trung Nguyên là hí đài.
Tâm mê theo kịch sự,
Các thứ bao sắc màu.
Tỉnh lại ta nhìn nhau,
Hí đài lập vì Pháp.

Lý Hồng Chí
Ngày 1 tháng Hai năm 2002

Chú thích của người dịch:

Dịch từ bản tiếng Hán (https://www. Falundafa. Org/book/eng/jw_66. Htm) lần đầu ngày 16-2-2002.

Người đọc nên cố gắng đọc nguyên tác để nắm chính xác nội dung; phần diễn nghĩatạm dịch chỉ để tham khảo.
Trung Nguyên: vùng châu thổ trung tâm Trung Quốc về phía Đông, để chỉ Trung Quốc nói chung.

Share