Kiếp hậu

Phiên âm Hán-Việt: 
Kiếp hậu

Ảm ảm âm vân kỷ nhật hồn
Nghiêm hàn tận thệ dĩ kiến Xuân
Chúng sinh tỉnh kiến kinh tâm sự
Trung Nguyên bán địa phúc sa trần

Lý Hồng Chí
2002 niên 1 nguyệt 22 nhật

Diễn nghĩa:
Sau kiếp nạn

Ảm đạm mây âm chỉ còn mấy ngày đen tối nữa
Cái rét căm căm hết sạch là đã thấy mùa Xuân
Chúng sinh tỉnh ra nhận thấy sự việc mà kinh động trong tâm
Một nửa vùng đất Trung Nguyên có cát bụi che phủ

Tạm dịch:
Kiếp hậu

Mấy ngày ảm đạm đám mây âm
Giá buốt tận tàn thấy mùa Xuân
Chúng sinh tỉnh ngộ tâm kinh động
Nửa đất Trung Nguyên phủ sa trần

Lý Hồng Chí
Ngày 22 tháng Giêng năm 2002

Chú thích của người dịch: Dịch từ bản tiếng Hán (https://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_69. Htm) lần đầu ngày 16-2-2002.
Người đọc nên cố gắng đọc nguyên tác để nắm chính xác nội dung; phần diễn nghĩatạm dịch chỉ để tham khảo. Chú ý rằng Sư phụ có một bài thơ khác cũng tên là Kiếp Hậu tuyển trong tập Hồng Ngâm.
Trung Nguyên: vùng trung thổ trung tâm Trung Quốc về phía Đông, chỉ Trung Quốc nói chung.
Sa: cát.
Trần: bụi.

Share