Gửi Pháp hội Châu Âu [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả!

Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không chỉ vì viên mãn cá nhân, cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của các đệ tử Đại Pháp, là điều cần phải hoàn thành khi người tu luyện mang danh hiệu là đệ tử Đại Pháp. Mong rằng thông qua tổng kết kinh nghiệm của Pháp hội, và vì để hoàn thành tốt hơn nữa trách nhiệm và thệ nguyện của đệ tử Đại Pháp, [mọi người] hãy thực thi tốt hơn nữa.

Cuối cùng, chúc Pháp hội thành công viên mãn.

Lý Hồng Chí
23 tháng Chín, 2007.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2007/9/24/163259.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/9/24/89891.html.
Dịch ngày: 26-9-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share