Gửi lời thăm [2008]

Gửi các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới: Chúc mừng tất cả!
Gửi đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc: Chúc mừng năm mới!

Chính Pháp chắc chắn thành công, các đệ tử Đại Pháp chắc chắn viên mãn. Trời muốn biến, thì không ai cản nổi! Vũ trụ Chính Pháp, càn khôn tái tạo, [thảy] đều đã đến đoạn cuối rồi; Đại khung được tổ tạo lại, đang phi tiến rất mạnh mẽ; những kẻ xấu ở thiên thượng và trên mặt đất đáng kể gì đâu? Uy đức đệ tử Đại Pháp chiếu sáng linh diệu khắp hoàn vũ; [những gì] Thần và con người chờ đợi và lo lắng đều đã tới rồi. Hãy cứu độ chúng sinh của chư vị, hãy hoàn thành hồng nguyện từ tiền sử của chư vị, hãy thực hiện thệ ước của chư vị!

Một lần nữa chúc tất cả chư vị một năm mới tốt lành.

Lý Hồng Chí
6 tháng Hai, 2008
Ngày 30 tháng Chạp cuối năm Đinh Hợi

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2008/2/6/171927.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/2/7/94113.html.
Dịch ngày: 7-2-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

hồng nguyện: nguyện lớn.

Share