Gửi lời thăm [2007]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội tại Úc:

Chào tất cả!

Các đệ tử Đại Pháp tại Úc đang chứng thực Pháp, giảng thanh chân tướng cứu độ chúng sinh, thực hiện càng ngày càng tốt. Mong rằng chư vị thông qua lần Pháp hội này mà tổng kết tốt kinh nghiệm, tìm những chỗ thiếu sót, và trong thời gian không nhiều tới đây sẽ thực hiện tốt hơn nữa.

Chúc Pháp hội thành công viên mãn!

Lý Hồng Chí
Ngày 15 tháng Chạp, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2007/12/16/168518.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/12/16/92204.html.
Dịch ngày: 17-12-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share