Cảm ơn thiếp chúc của chúng sinh

Gửi các đệ tử Đại Pháp, con người thế gian, và chúng sinh: Chào tất cả chư vị!

Cảm ơn những thiếp chúc của chư vị! Cảm ơn chúc phúc của chư vị! Thành tâm mong rằng các đệ tử Đại Pháp của tôi đều có thể viên mãn! Thành tâm mong rằng con người thế gian đều [hiểu] rõ chân tướng, nhận rõ ra những độc hại do ác ma tà đảng lớn nhất được định ra trong lịch sử cấp nhân loại để gây ra cho người Trung Quốc và toàn thế giới, những bức hại mà [chúng gây ra] cho các đệ tử Đại Pháp, và đều vượt qua kiếp [nạn] lớn nhất của chúng sinh trong lịch sử này, thành tâm mong rằng chúng sinh đều được cứu!

Hỡi chúng sinh! Những gì chư vị hy vọng cũng như những gì chư vị lo nghĩ trong lòng trong hàng mấy nghìn năm nay, nay đều đã đến; hơn nữa giờ đang phát sinh; trong đó ai ai cũng là tự giác hoặc bất tự giác mà chọn lấy tương lai chính mình.

Tôi bảo cho chư vị: Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để các chúng sinh được cứu tại các địa phương, các dân tộc. Trân quý những gì họ làm, chính là trân quý bản thân chư vị!

Một lần nữa, cảm ơn những lời chúc của chư vị!

Lý Hồng Chí
1 tháng Giêng, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2007/1/1/145939.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/1/1/81365.html.
Dịch ngày: 4-1-2007, sửa ngày 7-1-2007. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Đăng ngày 05-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share