Gửi Pháp hội Chicago

Gửi toàn thể các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Chicago: Chào tất cả!

Trước hết, chúc Pháp hội thành công viên mãn.

Pháp hội của các đệ tử Đại Pháp là Pháp hội giúp đỡ nhau đề cao, là Pháp hội có thể tìm ra những sai khác [trong tu luyện], là Pháp hội [để] tăng cường chính niệm đi con đường tiến về viên mãn. Những gì đạt được là uy đức khi học Pháp thật tốt và chính niệm thêm đủ, còn chỗ thiếu sót là những gì chư vị phải vượt qua trên con đường tu luyện. Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn. Thời gian sẽ khiến vàng ròng càng đánh càng sáng. Các đệ tử Đại Pháp trong chính niệm chính hành mà đang thành tựu hết thảy những gì của Thần, cũng là đang khai sáng tương lai của vũ trụ.

Các đệ tử Đại Pháp, hãy tinh tấn!

Lý Hồng Chí
25 tháng Sáu, 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2006/6/25/131398.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/26/74849.html.
Dịch ngày: 27-6-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share