Khai khải thế gian môn

Phiên âm:

Khai khải thế gian môn

Đại Pháp khai truyền kinh thiên địa,
Tà lý oai thuyết độn vô tích.
Ác đảng loạn giáo nhất triêu tán,
Pháp Luân toàn xuất tân thế kỷ.

Lý Hồng Chí
2006 niên 7 nguyệt 1 nhật

Diễn nghĩa:

Khai mở cổng thế gian

Đại Pháp truyền ra làm chấn động trời đất,
Những lý thuyết tà và bất chính đều biến sạch không còn dấu vết.
Đảng tà ác cùng giáo lý loạn bậy chỉ một sớm là tiêu tán,
Pháp Luân xoay chuyển mở ra thời đại mới.

Lý Hồng Chí
Ngày 1 tháng Bảy, 2006

Tạm dịch:

Khai khải thế gian môn

Đại Pháp truyền kinh thiên động địa,
Lý tà thuyết vạy lặn mất tăm.
Ác đảng loạn giáo mau tiêu tán,
Pháp Luân xoay mở thời đại mới.

Lý Hồng Chí
Ngày 1 tháng Bảy, 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo). Cũng như các bài thơ khác, phần tạm dịch chỉ để tham khảo; đọc giả cần đọc kỹ thêm phần phiên âmdiễn nghĩa cho rõ nghĩa.

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/7/3/132118.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/7/4/75100.html.
Dịch ngày: 5-7-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Từ nhất triêu tán có thể hiểu là chỉ một sớm là sẽ tiêu mất như trên, cũng có thể hiểu là đến một ngày kia sẽ tiêu mất và… 

Share