Tế thế

Phiên âm:

Tế thế

Giảng thanh chân tướng khu lạn quỷ
Quảng truyền Cửu Bình tà đảng thoái
Chính niệm cứu độ thế trung nhân
Bất tín lương tri hoán bất hồi

Lý Hồng Chí
2006 niên 6 nguyệt 15 nhật vu Phí Thành

Diễn nghĩa:

Tế thế

Giảng rõ sự thật, xua đuổi lạn quỷ
Truyền rộng Cửu Bình, thoái xuất khỏi đảng tà ác
Chính niệm cứu độ con người ở thế gian
[Tôi] không tin rằng lương tri không [thể] được thức tỉnh trở lại

Lý Hồng Chí
15 tháng Sáu, 2006, tại Philadelphia

Tạm dịch:

Tế thế

Giảng thanh chân tướng, xua lạn quỷ
Truyền rộng Cửu Bình, bỏ ác đảng
Chính niệm cứu độ người thế gian
Không lẽ lương tri không tỉnh lại

Lý Hồng Chí
15 tháng Sáu, 2006, tại Philadelphia

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/16/130626.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/6/16/74559.html.
Dịch ngày: 18-6-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Share