Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người

Hỡi các đệ tử Đại Pháp nào [mang] quá nặng tâm con người: tôi dẫn chư vị đi là trên con đường của Thần, nhưng một số học viên vẫn cố thủ vào quan niệm của con người. Trước đây khi [còn] tu luyện cá nhân, chư vị vẫn luôn nhìn nhận những điểm tốt của Đại Pháp là những gì tốt đối với xã hội nhân loại; còn trong ma nạn, chư vị lại coi việc các sinh mệnh tà ác trong vũ trụ lợi dụng kẻ xấu để bức hại đệ tử Đại Pháp là [việc] của con người; và vào tình huống thông qua Chính Pháp và việc các đệ tử Đại Pháp [dùng] chính niệm chứng thực Pháp [khiến] tà ác bị thanh lý chỉ còn rất ít ỏi, và con người thế gian đã bắt đầu thanh tỉnh ra, thì chư vị lại đặt hy vọng kết thúc cuộc bức hại này vào tay người thường.

Đây là vũ trụ đang trong Chính Pháp; thế gian chỉ là biểu hiện của các sinh mệnh bị đánh hạ xuống tầng thấp trong khi Chính Pháp cả thiên thể vĩ đại mà thôi. Con người có thể làm gì được Thần? Nếu không có các nhân tố ngoại lai, thì con người dám làm gì chư Thần? Biểu hiện tại xã hội nhân loại chỉ là do các sinh mệnh cao tầng thao túng mà tạo thành. So với các đệ tử Đại Pháp nào có chính niệm mạnh mẽ hơn và thực thi tốt hơn, thì nhận thức căn bản về Đại Pháp của chư vị quả chỉ có thể dừng lại ở tầng của người thường thôi sao? Như vậy chư vị tu luyện rốt ráo là vì điều gì đây? Vì điều gì cho xã hội nhân loại? Vì điều gì cho Trung Quốc? Vì điều gì cho bên mặt con người trong đệ tử Đại Pháp tại thế gian? [Hay] chỉ vì để khiến con người thế gian đòi công lý cho các đệ tử Đại pháp tại thế gian con người? Phải chăng tôi truyền Pháp cho chư vị là có mục đích khiến xã hội nhân loại [trở thành] như thế nào đó? Mục đích của tôi chính là dẫn chư vị tu luyện trên con đường hướng [thành] Thần, dần dần vượt khỏi con người siêu việt con người về nhận thức, và đạt đến viên mãn thăng hoa của sinh mệnh.

Hãy thanh tỉnh ra! Nếu ma nạn tà ác nhất trong lịch sử này vẫn không làm chư vị thanh tỉnh ra được, thì [chư vị] chỉ có thể là vào thời Pháp Chính Nhân Gian mà kinh hoàng hối hận, và trong dày vò tự trách mình đã quá sai mà tuyệt vọng coi nhìn sự hùng tráng của các đệ tử Đại Pháp chân tu khi viên mãn; đó là nhân quả mà bản thân chư vị đã gieo nên. Tôi không muốn để lạc mất một đệ tử Đại Pháp nào cả, nhưng chính chư vị phải đề cao bản thân thông qua học Pháp và tu luyện một cách chân chính! Trong chứng thực Pháp hãy cứu độ con người thế gian, và thực hiện ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm. Hãy tinh tấn, hãy vứt bỏ chấp trước của tâm con người, con đường thành Thần không còn dài nữa đâu.

Lý Hồng Chí
Ngày 19 tháng Chín năm 2004

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/19/84579.html;

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/20/52645.html.

Dịch 21-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share