Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu, Chào tất cả! 2019

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share