Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả! [2019]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả!

Tu luyện của đệ tử Đại Pháp không chỉ là để viên mãn cá nhân, [mà còn] là để trợ Sư cứu độ chúng sinh, là mang sứ mệnh trên thân; đó là nguyên nhân chư vị có thể trở thành đệ tử Đại Pháp.

Thế gian con người là không gian ‘mê’, là không gian không thấy được chân tướng của vũ trụ và sinh mệnh; chính vì thế mà có thể khiến con người tu luyện. Người khi không thấy chân tướng mà vẫn có thể tín Thần, vẫn có thể ngược dòng trào lưu xã hội mà lên, vẫn có thể trong mâu thuẫn, khó khăn, đối mặt bất công mà hướng nội tìm, trước hết chỉnh sửa mình, [thì] đó chính là tu luyện; vị Thần nào thấy cũng bội phục [tán thành]1; nên mới có thể viên mãn; chư vị chính là sinh mệnh như vậy đó. Không chỉ là vậy thôi, đệ tử Đại Pháp khi bị bức hại vẫn có thể trợ Sư cứu người; đó là chưa từng có ở bất kỳ tín ngưỡng hay tu hành nào trong lịch sử. Tuy rất là khó, nhưng chư vị từ thực tiễn mà vượt qua rồi. Có [người] chưa làm tốt, [thì] bây giờ còn chưa kết thúc, vậy làm cho tốt những gì chư vị cần làm đi!2

Chúc Pháp hội chư vị thành công viên mãn!

Thầy: Lý Hồng Chí
31 tháng Tám, 2019


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú và chú thích là của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/8/31/392093.html.
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179142.html, http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179143.html.
Dịch ngày: 3-9-2019, chỉnh sửa ngày 12-9-2019; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. phục khí: (i) bội phục, khâm phục (như trong diễn giải của một bản dịch tiếng Anh); (ii) tán đồng, chịu phục (ví dụ: “tâm phục khẩu phục”; đây là diễn giải của một bản dịch tiếng Anh khác).

2. Có thể hiểu là “Có [người] chưa làm tốt,…” (như trong bài dịch), và cũng có thể hiểu là “Có [điều gì mà] chưa làm tốt,…”.