Gửi Pháp hội Châu Âu [2009]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Châu Âu: Chào tất cả!

Trước tiên, chúc Pháp hội Châu Âu thành công viên mãn, đồng thời có đôi lời nói với những học viên nào chưa có nỗ lực.

Đệ tử Đại Pháp là có trách nhiệm; dù thế nào thì đều phải hoàn thành thệ nguyện của chư vị đến thế gian; đó là chư vị ngay từ đương sơ [ban đầu] đã lấy sinh mệnh của Thần để bảo chứng thì mới thành sinh mệnh vĩ đại nhất của vũ trụ này hôm nay: đệ tử Đại Pháp. Có một số học viên trong tu luyện mãi vẫn hướng ngoại tìm, hướng ngoại cầu, hướng ngoại mà nhìn: ai đối đãi với mình không tốt, ai nói lời khó nghe, ai quá như người thường, ai cứ luôn làm khó cho mình, ý kiến của mình cứ luôn không được chọn lấy; vì thế mà không làm bất kể việc gì của đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp nữa, thậm chí với tức giận mà không tu nữa. Chư vị quả thực không biết rằng đang tu cho ai ư? Chư vị quả thực không hiểu rõ rằng những việc không thuận tâm ấy là để giúp chư vị tu luyện, trừ bỏ nhân tâm của chư vị, trừ bỏ chấp trước của chư vị? Chư vị từ ngày bắt đầu tu luyện ấy, thì đường đời chẳng phải đã được cải biến thành con đường tu luyện rồi sao? Hết thảy những gì chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên phải không? Chư vị chẳng đang bước trên con đường thành Thần? Chư vị quả thực tưởng rằng trong tai nghe toàn là những điều dễ nghe, và những lời đệ tử Đại Pháp đều nói thuận với tâm của chư vị thì chư vị mới nguyện ý tu luyện, chư vị mới có thể đề cao lên chăng? Những vị hễ giận dỗi liền không học Pháp, không luyện công ấy thì là đang giận những ai vậy? Thần ư? Sư phụ ư? Hay là chính bản thân chư vị? Nhất thời chưa vượt qua được thì có thể lý giải; nhưng thời gian lâu không vượt qua được thì chính là vi phạm thệ ước một cách nghiêm trọng và không thực thi phần cần phải gánh vác trong Chính Pháp, vậy sẽ ảnh hưởng tiến trình tổng thể; điều ấy, chư Thần mà xét, chính là tối nghiêm trọng. Những sinh mệnh tà ác kia bức hại đệ tử Đại Pháp là do cựu thế lực an bài, là bị khống chế; vô luận chúng có biểu hiện ra ầm ỹ và hành ác thế nào, đó đều là khiến chúng làm như thế. Nếu là chính bản thân học viên [Đại Pháp] làm không tốt, thì không chỉ cựu thế lực, mà tất cả chư Thần trong vũ trụ đều không lượng thứ. Thời gian đối với chư vị, đối với vô lượng chúng sinh vũ trụ đều là khẩn bách rồi; có lẽ lời này của Sư phụ nói ra là nặng, nhưng những học viên hồ đồ thời gian lâu ấy, chư vị thật sự suy nghĩ nghiêm túc cho kỹ là đi đâu về đâu chưa? Mong chiếc chuỳ nặng gõ xuống sẽ khiến giật mình tỉnh ra; vì chư vị, chứ không phải vì tôi, Sư phụ, càng không phải là vì những đồng tu khiến chư vị không hài lòng. Hãy tinh tấn! Đó là thệ ước của chư vị, đó là trách nhiệm của chư vị, đó là con đường chính bản thân chư vị tiến về viên mãn!

Cuối cùng, chúc một lần nữa các đệ tử Đại Pháp tham gia Pháp hội có thành quả tròn đầy.

Lý Hồng Chí

22 tháng Mười Một, 2009

 

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2009/11/22/212879.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2009/11/22/112553.html.
Dịch ngày 22-11-2009; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share