Gửi Pháp hội Brazil [2009]

Gửi toàn thể đệ tử Đại Pháp dự Pháp hội Brazil: Chào tất cả!

Đệ tử Đại Pháp là hy vọng được đắc cứu của các dân tộc. Nếu muốn làm tốt việc cứu độ chúng sinh, thì trước hết phải tu bản thân cho tốt. Học Pháp cho nhiều mới có thể chính niệm đầy đủ, học Pháp cho tốt mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của đệ tử Đại Pháp.

Chúc Pháp hội viên mãn!
Chúc chư vị cộng đồng đề cao!

Sư phụ: Lý Hồng Chí
Tháng Mười, 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2009/10/23/210976.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: .
Dịch xong ngày 24-10-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share