Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017]

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share