Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017]

大法洪傳二十五週年紐約法會講法

Đại Pháp hồng truyền nhị thập ngũ chu niên Nữu Ước Pháp hội giảng Pháp

Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017]

(二零一七年五月十四日,李洪志)

(Nhị linh nhất thất niên ngũ nguyệt thập tứ nhật, Lý Hồng Chí)

Lý Hồng Chí
14 tháng Năm, 2017

(師父在萬名弟子的熱烈鼓掌中走上講壇。)

(Sư phụ tại vạn danh đệ tử đích nhiệt liệt cổ chưởng trung tẩu thượng giảng đàn.)

(Sư phụ bước lên bục giảng khi một vạn đệ tử vỗ tay nhiệt liệt.)

大家好!大家辛苦了!(眾弟子:師父好!)

Đại gia hảo! Đại gia tân khổ liễu! (Chúng đệ tử: Sư phụ hảo!)

Chào tất cả! Mọi người vất vả quá! (Các đệ tử: Kính chào Sư phụ!)

每年的法會人數都在增加,今天,哇,坐滿了啊。作為大法弟子來講,做好三件事,這就是最大的事。首先修好自己才能完成你們的歷史使命,所以在整個救度眾生、證實大法的過程中不能忽視自己的修煉,所以在修煉中一定要認真,那是作為一個修煉人的最基本保證。如果沒有了修煉,大家想想,那就等於是常人在做好事;可是大法弟子在歷史上就在奠定著今天你能成為一個大法弟子的這個機緣、奠定著基礎;在歷史上你們承受過很多很多,才能成為今天的大法弟子;而且還有生命最根本的來源不一般的問題,都是不簡單的。

Mỗi niên đích Pháp hội nhân số đô tại tăng gia, kim thiên, oa, toạ mãn liễu a. Tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, tố hảo tam kiện sự, giá tựu thị tối đại đích sự. Thủ tiên tu hảo tự kỷ tài năng hoàn thành nhĩ môn đích lịch sử sứ mệnh, sở dĩ tại chỉnh cá cứu độ chúng sinh, chứng thực Đại Pháp đích quá trình trung bất năng hốt thị tự kỷ đích tu luyện, sở dĩ tại tu luyện trung nhất định yếu nhận chân, na thị tác vi nhất cá tu luyện nhân đích tối cơ bản bảo chứng. Như quả một hữu liễu tu luyện, đại gia tưởng tưởng, na tựu đẳng ư thị thường nhân tại tố hảo sự; khả thị Đại Pháp đệ tử tại lịch sử thượng tựu tại điện định trước kim thiên nhĩ năng thành vi nhất cá Đại Pháp đệ tử đích giá cá cơ duyên, điện định trước cơ sở; tại lịch sử thượng nhĩ môn thừa thụ quá ngận đa ngận đa, tài năng thành vi kim thiên đích Đại Pháp đệ tử; nhi thả hài hữu sinh mệnh tối căn bản đích lai nguyên bất nhất ban đích vấn đề, đô thị bất giản đơn đích.

Pháp hội hàng năm số người đều đang gia tăng; hôm nay, a, ngồi kín chỗ cả. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, làm thật tốt ba việc, ấy chính là việc lớn nhất. Trước hết tu chính mình cho tốt thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị, cho nên trong toàn thể quá trình cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp thì không được lơ là tu luyện chính mình, do đó trong tu luyện [thì] nhất định phải thật thiết thực, đó là bảo chứng cơ bản nhất [khi] làm người tu luyện. Nếu không tu luyện, mọi người nghĩ xem, vậy bằng như người thường đang làm việc tốt; nhưng đệ tử Đại Pháp trong lịch sử đã đặt định ra cơ duyên mà hôm nay chư vị có thể thành đệ tử Đại Pháp, đặt định ra cơ sở ấy; trong lịch sử chư vị đã gánh chịu rất nhiều rất nhiều rồi, thì mới có thể thành đệ tử Đại Pháp hôm nay; ngoài ra còn vấn đề [là] [nguồn] nguyên lai căn bản nhất của sinh mệnh không hề tầm thường, đều không đơn giản đâu.

人世就是個迷。迷在這個常人中,誰也看不到真實情況。人的眼睛是平面看世界,那神的眼睛是立體的看世界,看世界的每一個層面的整體情況。人的眼睛只能看到這個世界的表面,而且連自身的整體都看不著;我說的不是內臟,我說的是構成你這個人的層層的粒子在另外空間的形態、形體表現,都看不著;你只能看到你的表面,也就是說,這個侷限性很大。看不到真實情況,所以對人來講就構成了一個最大的迷。那麼在這個迷中才能講修煉,所以在另外空間,在其它環境中,是不講修煉的,也沒有修煉。那神,大家知道,他是不能修的。為甚麼不能修啊?他甚麼都看見了還叫修嗎?就不叫修了。那看不見的才叫修。在迷中、在這個世間的各種各樣利益的誘惑中,你還能夠按照修煉人的標準去走神的路,那就是不簡單。

Nhân thế tựu thị cá mê. Mê tại giá cá thường nhân trung, thuỳ dã khán bất đáo chân thực tình huống. Nhân đích nhãn tình thị bình diện khán thế giới, na Thần đích nhãn tình thị lập thể đích khán thế giới, khán thế giới đích mỗi nhất cá tầng diện đích chỉnh thể tình huống. Nhân đích nhãn tình chỉ năng khán đáo giá cá thế giới đích biểu diện, nhi thả liên tự thân đích chỉnh thể đô khán bất trước; ngã thuyết đích bất thị nội tạng, ngã thuyết đích thị cấu thành nhĩ giá cá nhân đích tầng tầng đích lạp tử tại lánh ngoại không gian đích hình thái, hình thể biểu hiện, đô khán bất trước; nhĩ chỉ năng khán đáo nhĩ đích biểu diện, dã tựu thị thuyết, giá cá cuộc hạn tính ngận đại. Khán bất đáo chân thực tình huống, sở dĩ đối nhân lai giảng tựu cấu thành liễu nhất cá tối đại đích mê. Na ma tại giá cá mê trung tài năng giảng tu luyện, sở dĩ tại lánh ngoại không gian, tại kỳ tha hoàn cảnh trung, thị bất giảng tu luyện đích, dã một hữu tu luyện. Na Thần, đại gia tri đạo, tha thị bất năng tu đích. Vi thậm ma bất năng tu a? Tha thậm ma đô khán kiến liễu hài khiếu tu ma? Tựu bất khiếu tu liễu. Na khán bất kiến đích tài khiếu tu. Tại mê trung, tại giá cá thế gian đích các chủng các dạng lợi ích đích dụ hoặc trung, nhĩ hài năng cú án chiếu tu luyện nhân đích tiêu chuẩn khứ tẩu Thần đích lộ, na tựu thị bất giản đơn.

Thế gian con người1 chính là [cõi] mê. Mê trong người thường này, không ai thấy được tình huống chân thực. Mắt của người là nhìn thế giới [một cách] phẳng, nhưng mắt của Thần là nhìn thế giới một cách lập thể, nhìn thấy tình huống chỉnh thể của mỗi từng tầng diện của thế giới. Mắt người chỉ có thể thấy được bề mặt của thế giới này, hơn nữa ngay cả chỉnh thể của thân thể mình cũng không thấy; tôi nói ấy không phải là nội tạng [người], điều tôi nói là hình thái, biểu hiện hình thể của tầng tầng lạp tử nơi không gian khác cấu thành nên cá nhân chư vị, đều không nhìn thấy được; chư vị chỉ có thể nhìn thấy bề mặt chư vị, nghĩa là, bị giới hạn rất lớn. Nhìn không thấy tình huống chân thực, do đó đối với con người mà nói thì là tạo thành [cõi] ‘mê’ lớn nhất. Vậy là trong mê này mới có thể giảng tu luyện, cho nên ở không gian khác, tại hoàn cảnh khác, thì không giảng ‘tu luyện’, cũng không có ‘tu luyện’. Chư Thần kia, như mọi người biết, họ là không thể tu. Tại sao không thể tu? Cái gì họ cũng thấy được thì còn gọi là ‘tu’ sao? Đó không gọi là ‘tu’ nữa. Nhìn không thấy thì mới gọi là ‘tu’. Trong mê, trong các chủng các dạng dụ dỗ về lợi ích nơi thế gian này, chư vị vẫn có thể chiểu theo tiêu chuẩn người tu luyện và bước đi con đường [thành] Thần2, điều đó không đơn giản đâu.

特別是在今天這樣一個社會環境中,大法弟子承受著那麼大的壓力,你只要放棄修煉,邪惡就給你一個正常的日子過;你不放棄修煉,你就得承受著迫害,甚至是更嚴酷的迫害。你們能夠走過來,能夠頂著這一切,能走到今天,真的了不起,因為當初神決定這件事情的時候,誰敢去這個人世間,那都不是個簡單的事情。敢來的人就是了不起的,那神都認為這些生命了不起,這是勇士,這是敢於在整個宇宙的舊的勢力都集中的點上去證實法、證實自己、走出一條新的路來挽救眾生。這也是前所未有的,就是這麼一件事情,開天闢地沒有過。過去宇宙在成住壞滅的規律中,解體就解體了,然後再造。大家知道那個再造是非常容易的,容易到你不可思議、不可想像。神要變甚麼東西,一想就來了,完全在現實中,要甚麼有甚麼。那更大的神呢?那宇宙的最後的那個創造者呢?他具足著宇宙一切層次中的能力,他的一念會在一切層次中產生作用,形成一個所有層次都包括的、一個包羅萬象的、連無數的神都在內的宇宙。就那麼一念而成。大家都知道釋迦牟尼也講過這個問題,就是神的一念造了世界。

Đặc biệt thị tại kim thiên giá dạng nhất cá xã hội hoàn cảnh trung, Đại Pháp đệ tử thừa thụ trước na ma đại đích áp lực, nhĩ chỉ yếu phóng khí tu luyện, tà ác tựu cấp nhĩ nhất cá chính thường đích nhật tử quá; nhĩ bất phóng khí tu luyện, nhĩ tựu đắc thừa thụ trước bách hại, thậm chí thị cánh nghiêm khốc đích bách hại. Nhĩ môn năng cú tẩu quá lai, năng cú đỉnh trước giá nhất thiết, năng tẩu đáo kim thiên, chân đích liễu bất khởi, nhân vi đương sơ Thần quyết định giá kiện sự tình đích thời hậu, thuỳ cảm khứ giá cá nhân thế gian, na đô bất thị cá giản đơn đích sự tình. Cảm lai đích nhân tựu thị liễu bất khởi đích, na Thần đô nhận vi giá ta sinh mệnh liễu bất khởi, giá thị dũng sĩ, giá thị cảm ư tại chỉnh cá vũ trụ đích cựu đích thế lực đô tập trung đích điểm thượng khứ chứng thực Pháp, chứng thực tự kỷ, tẩu xuất nhất điều tân đích lộ lai vãn cứu chúng sinh. Giá dã thị tiền sở vị hữu đích, tựu thị giá ma nhất kiện sự tình, khai thiên tịch địa một hữu quá. Quá khứ vũ trụ tại thành trụ hoại diệt đích quy luật trung, giải thể tựu giải thể liễu, nhiên hậu tái tạo. Đại gia tri đạo na cá tái tạo thị phi thường dung dị đích, dung dị đáo nhĩ bất khả tư nghị, bất khả tưởng tượng. Thần yếu biến thậm ma đông tây, nhất tưởng tựu lai liễu, hoàn toàn tại hiện thực trung, yếu thậm ma hữu thậm ma. Na cánh đại đích Thần ni? Na vũ trụ đích tối hậu đích na cá sáng tạo giả ni? Tha cụ túc trước vũ trụ nhất thiết tầng thứ trung đích năng lực, Tha đích nhất niệm hội tại nhất thiết tầng thứ trung sản sinh tác dụng, hình thành nhất cá sở hữu tầng thứ đô bao quát đích, nhất cá bao la vạn tượng đích, liên vô số đích Thần đô tại nội đích vũ trụ. Tựu na ma nhất niệm nhi thành. Đại gia đô tri đạo Thích Ca Mâu Ni dã giảng quá giá cá vấn đề, tựu thị Thần đích nhất niệm tạo liễu thế giới.

Đặc biệt là hôm nay trong hoàn cảnh xã hội thế này, các đệ tử Đại Pháp chịu đựng áp lực lớn ngần này, hễ chư vị buông bỏ tu luyện, [thì] tà ác liền để chư vị trải qua những ngày tháng bình thường; chư vị không buông bỏ tu luyện, thì chư vị phải chịu đựng bức hại, thậm chí bức hại rất tàn khốc. Chư vị có thể vượt qua, có thể đứng vững trước tất cả, có thể bước đi cho tới hôm nay, quả thực rất xuất sắc; là vì thời đầu khi Thần quyết định sự việc này, ai dám tới thế gian con người nơi đây, đó đều không phải việc đơn giản. Người dám tới chính là xuất sắc lắm, cả Thần cũng nhìn nhận rằng sinh mệnh đó rất xuất sắc, đây là ‘dũng sỹ’, đây là dám ngay tại nơi cựu thế lực toàn vũ trụ tập trung mà chứng thực Pháp, chứng thực bản thân, bước đi thành con đường mới mà cứu vãn chúng sinh. Đây cũng là chưa từng có, nghĩa là sự việc như thế này, từ khai thiên tịch địa3 là chưa từng có. Vũ trụ quá khứ trong quy luật thành-trụ-hoại-diệt, giải thể thì giải thể thôi, sau đó tái tạo. Mọi người biết đó tái tạo là dễ dàng phi thường, dễ dàng đến mức chư vị khó tin4, không thể tưởng tượng nổi. Thần muốn biến [hoá] gì đó, [thì] nghĩ một cái là có, hoàn toàn trong hiện thực, muốn gì có nấy. Mà vị Thần to lớn hơn thì sao? Vị [mà] rốt cuộc sáng tạo ra vũ trụ này đó? Ông có đầy đủ năng lực tại hết thảy tầng thứ của vũ trụ, một niệm của Ông sẽ sinh ra tác dụng tại hết thảy tầng thứ, [mà] hình thành một vũ trụ đã bao gồm hết thảy các tầng thứ, bao la vạn tượng5, mà ngay cả vô số chư Thần cũng ở trong đó. Chính là một niệm là thành. Mọi người đều biết Thích Ca Mâu Ni cũng từng giảng vấn đề này, tức là một niệm của Thần tạo thành thế giới.

可是成住壞滅是過去宇宙中的法理,最大的宇宙在成住壞滅的過程中要解體了,這事就是太可怕了。漫長的歲月中啊,宇宙中的那些生命,包括無量眾神,就是最高的神也不想捨棄,想救自己救眾生;在這漫長的宇宙中,眾生在生命的過程中成就了很多很多他們都認為是很珍貴的東西,也想保留它們。很多神就動了這一念,要救眾生。可是呢,我以前也講過,哪一個層次都有無量眾多的生命,哪一個層次中都有無量眾多的神,也都有很多主,哪一個宇宙的範圍都有主宰者;可是哪個主宰者也不知道更上面還有沒有宇宙,都認為自己是最大的,所以很多主、很多王都動了這個念,要下來救度眾生。可是因為他只是局部的王、局部的主,就做不了這件事情。他做局部是不被承認的,所以這件事情就牽扯的非常的大,大的不可思議。

Khả thị thành trụ hoại diệt thị quá khứ vũ trụ trung đích Pháp Lý, tối đại đích vũ trụ tại thành trụ hoại diệt đích quá trình trung yếu giải thể liễu, giá sự tựu thị thái khả phạ liễu. Mạn trường đích tuế nguyệt trung a, vũ trụ trung đích na ta sinh mệnh, bao quát vô lượng chúng Thần, tựu thị tối cao đích Thần dã bất tưởng xả khí, tưởng cứu tự kỷ cứu chúng sinh; tại giá mạn trường đích vũ trụ trung, chúng sinh tại sinh mệnh đích quá trình trung thành tựu liễu ngận đa ngận đa tha môn đô nhận vi thị ngận trân quý đích đông tây, dã tưởng bảo lưu tha môn. Ngận đa Thần tựu động liễu giá nhất niệm, yếu cứu chúng sinh. Khả thị ni, ngã dĩ tiền dã giảng quá, nả nhất cá tầng thứ đô hữu vô lượng chúng đa đích sinh mệnh, nả nhất cá tầng thứ trung đô hữu vô lượng chúng đa đích Thần, dã đô hữu ngận đa Chủ, nả nhất cá vũ trụ đích phạm vi đô hữu chủ tể giả; khả thị nả cá chủ tể giả dã bất tri đạo cánh thượng diện hài hữu một hữu vũ trụ, đô nhận vi tự kỷ thị tối đại đích, sở dĩ ngận đa Chủ, ngận đa Vương đô động liễu giá cá niệm, yếu hạ lai cứu độ chúng sinh. Khả thị nhân vi tha chỉ thị cục bộ đích Vương, cục bộ đích Chủ, tựu tố bất liễu giá kiện sự tình. Tha tố cục bộ thị bất bị thừa nhận đích, sở dĩ giá kiện sự tình tựu khiên xả đích phi thường đích đại, đại đích bất khả tư nghị.

Nhưng thành-trụ-hoại-diệt là Pháp Lý tại vũ trụ quá khứ; vũ trụ to lớn nhất cần giải thể trong quy luật thành-trụ-hoại-diệt rồi, việc đó chính là đáng sợ quá. [Qua] tháng năm đằng đẵng, những sinh mệnh trong vũ trụ, gồm cả vô lượng chúng Thần, ngay cả chư Thần cao nhất cũng không muốn xả bỏ, muốn cứu chính mình [và] cứu chúng sinh; trong vũ trụ đằng đẵng này, các chúng sinh trong quá trình sinh mệnh đã thành tựu rất nhiều rất nhiều những thứ mà họ cho rằng rất là trân quý, [họ] cũng muốn bảo lưu những thứ đó. Rất nhiều chư Thần đã động cái niệm ấy, [rằng] muốn cứu chúng sinh. Nhưng mà, trước đây tôi đã giảng, dù ở tầng thứ nào cũng có vô lượng rất nhiều sinh mệnh, dù tại tầng thứ nào cũng vô lượng rất nhiều Thần, cũng có rất nhiều Chủ, dù trong phạm vi vũ trụ nào cũng có bậc chúa tể6 [phạm vi đó]; nhưng bất kể vị chúa tể nào cũng không biết rằng ở phía trên còn có vũ trụ hay không, [họ] đều cho rằng mình là to lớn nhất; cho nên rất nhiều Chủ, rất nhiều Vương đều dấy động niệm ấy, muốn xuống cứu độ chúng sinh. Nhưng họ chỉ là các Vương cục bộ, các Chủ cục bộ, nên làm không nổi việc này; họ làm cục bộ thì không được thừa nhận, do đó sự kiện này liên can đến rất rộng lớn, rộng lớn đến bất khả tư nghị.

師父也就是從法理上給你們講一講,宇宙正法到了今天這一步,真的是走到最後了,而且已經向法正人間過渡了,所以回想起來這一切真的是不容易。你們看到是眼前的這場迫害,對大法弟子的這種無理性的打壓,可是在歷史上驚心動魄的動盪中也同樣的很可怕。作為大法弟子來講,在這歷史的過程中,也都是在這艱難的輪迴旅程中奠定了這樣的基礎,才走到今天這一步。在座的,不管你是誰,你都在這歷史的長河中,一生一世的走到了今天。每一生每一世,不管你是大法弟子也好,你是一個常人也好,只要你將來要得救,你都得在這漫長的歲月中、痛苦中、動盪中,消減你的罪業,承受痛苦,走到今天。你知道也好,不知道也好,作為這個人類的生命都是這樣走過來的。所以人類太平無事的時候,覺的還是挺好;在痛苦的板蕩中、那驚心動魄的承受中,甚麼苦都能吃到,這是在人的這個環境中表現出來的。在整個宇宙的下走過程中,宇宙上界的環境雖然沒有人世這麼苦,也不像人這麼迷,但是高層往低層走也是非常苦的。

Sư phụ dã tựu thị tùng Pháp Lý thượng cấp nhĩ môn giảng nhất giảng, vũ trụ Chính Pháp đáo liễu kim thiên giá nhất bộ, chân đích thị tẩu đáo tối hậu liễu, nhi thả dĩ kinh hướng Pháp Chính Nhân Gian quá độ liễu, sở dĩ hồi tưởng khởi lai giá nhất thiết chân đích thị bất dung dị. Nhĩ môn khán đáo thị nhãn tiền đích giá trường bách hại, đối Đại Pháp đệ tử đích giá chủng vô lý tính đích đả áp, khả thị tại lịch sử thượng kinh tâm động phách đích động đãng trung dã đồng dạng đích ngận khả phạ. Tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, tại giá lịch sử đích quá trình trung, dã đô thị tại giá gian nan đích luân hồi lữ trình trung điện định liễu giá dạng đích cơ sở, tài tẩu đáo kim thiên giá nhất bộ. Tại toạ đích, bất quản nhĩ thị thuỳ, nhĩ đô tại giá lịch sử đích trường hà trung, nhất sinh nhất thế đích tẩu đáo liễu kim thiên. Mỗi nhất sinh mỗi nhất thế, bất quản nhĩ thị Đại Pháp đệ tử dã hảo, nhĩ thị nhất cá thường nhân dã hảo, chỉ yếu nhĩ tương lai yếu đắc cứu, nhĩ đô đắc tại giá mạn trường đích tuế nguyệt trung, thống khổ trung, động đãng trung, tiêu giảm nhĩ đích tội nghiệp, thừa thụ thống khổ, tẩu đáo kim thiên. Nhĩ tri đạo dã hảo, bất tri đạo dã hảo, tác vi giá cá nhân loại đích sinh mệnh đô thị giá dạng tẩu quá lai đích. Sở dĩ nhân loại thái bình vô sự đích thời hậu, giác đích hài thị đĩnh hảo; tại thống khổ đích bản đãng trung, na kinh tâm động phách đích thừa thụ trung, thậm ma khổ đô năng ngật đáo, giá thị tại nhân đích giá cá hoàn cảnh trung biểu hiện xuất lai đích. Tại chỉnh cá vũ trụ đích hạ tẩu quá trình trung, vũ trụ thượng giới đích hoàn cảnh tuy nhiên một hữu nhân thế giá ma khổ, dã bất tượng nhân giá ma mê, đãn thị cao tầng vãng đê tầng tẩu dã thị phi thường khổ đích.

Sư phụ cũng chỉ là từ Pháp Lý mà giảng một chút cho chư vị, vũ trụ Chính Pháp đã tới bước này hôm nay, quả thực đã tới cuối cùng rồi, hơn nữa đã tới quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian rồi, cho nên nghĩ lại [thấy] hết thảy điều này thật không dễ dàng gì. Điều chư vị thấy là cuộc bức hại trước mắt này, loại đàn áp vô lý nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, nhưng trong những kinh biến kinh tâm động phách trong lịch sử cũng rất đáng sợ giống như thế. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, trong quá trình lịch sử này, cũng đều là ở hành trình luân hồi thật gian nan mà đặt định ra cơ sở thế này, thì mới đi tới bước này hôm nay. Đang ngồi nơi đây, dù chư vị là ai, chư vị cũng đều là trong dòng sông dài lịch sử này, từng đời từng đời7 bước đi cho tới hôm nay. Từng đời từng đời ấy, dù chư vị là đệ tử Đại Pháp cũng vậy, chư vị là người thường cũng vậy, chỉ cần chư vị là tương lai sẽ được cứu, thì chư vị đều phải qua những tháng năm đằng đẵng, thống khổ, trong những kinh biến, tiêu diệt tội nghiệp của chư vị, gánh chịu thống khổ, bước đi tới hôm nay. Chư vị dù biết được cũng vậy, không biết cũng vậy, làm một sinh mệnh nhân loại thì đều từng bước đi như thế. Do đó nhân loại vào thời thái bình vô sự8, [thì] cảm thấy vẫn là tốt lắm; [còn] trong thời loạn lạc9 thống khổ, phải chịu những thứ kinh tâm động phách, [thì] cái khổ nào cũng phải chịu, ấy là biểu hiện ở hoàn cảnh này của con người. Trong toàn bộ quá trình đi xuống trong vũ trụ này, hoàn cảnh thượng giới của vũ trụ tuy không có khổ như thế gian con người, cũng không ‘mê’ như con người, nhưng mà đi từ tầng thứ cao xuống tầng thứ thấp cũng là khổ phi thường.

我剛才講了,神看世界是立體的,他一眼看上去就看到了你這個人層層粒子構成的身體整體。你表面是分子構成的,其實你的眼睛連分子都看不見,你只看到了你分子構成的細胞,細胞構成的你的眼睛,你只看到了細胞這一層;細胞還得用顯微鏡看,眼睛只看到了細胞構成的這個表面,就迷到這種程度。而構成人體的層層粒子都在層層空間中,那是你的整體,卻非常的多;構成整個三界的粒子有多少層人體就有多少層,就這麼多。你的身體有這麼多層你都看不見,可是神一眼就看見了。神看人的整體。

Ngã cương tài giảng liễu, Thần khán thế giới thị lập thể đích, tha nhất nhãn khán thượng khứ tựu khán đáo liễu nhĩ giá cá nhân tầng tầng lạp tử cấu thành đích thân thể chỉnh thể. Nhĩ biểu diện thị phân tử cấu thành đích, kỳ thực nhĩ đích nhãn tình liên phân tử đô khán bất kiến, nhĩ chỉ khán đáo liễu nhĩ phân tử cấu thành đích tế bào, tế bào cấu thành đích nhĩ đích nhãn tình, nhĩ chỉ khán đáo liễu tế bào giá nhất tầng; tế bào hài đắc dụng hiển vi kính khán, nhãn tình chỉ khán đáo liễu tế bào cấu thành đích giá cá biểu diện, tựu mê đáo giá chủng trình độ. Nhi cấu thành nhân thể đích tầng tầng lạp tử đô tại tầng tầng không gian trung, na thị nhĩ đích chỉnh thể, khước phi thường đích đa; cấu thành chỉnh cá Tam giới đích lạp tử hữu đa thiểu tầng nhân thể tựu hữu đa thiểu tầng, tựu giá ma đa. Nhĩ đích thân thể hữu giá ma đa tầng nhĩ đô khán bất kiến, khả thị Thần nhất nhãn tựu khán kiến liễu. Thần khán nhân đích chỉnh thể.

Tôi vừa giảng đó, Thần nhìn thế giới thì là lập thể, họ hễ nhìn là thấy chỉnh thể thân thể được cấu thành từ tầng tầng lạp tử của chư vị. Bề mặt chư vị là phân tử cấu thành; kỳ thực mắt của chư vị thì ngay cả phân tử cũng nhìn không thấy, chư vị chỉ thấy tới tế bào cấu thành từ phân tử của chư vị; con mắt của chư vị cấu thành từ tế bào, chư vị chỉ thấy tới tầng tế bào; [mà] tế bào vẫn phải dùng kính hiển vi để nhìn, mắt chỉ thấy tới bề mặt cấu thành từ tế bào, chính là mê tới mức độ như thế. Mà tầng tầng lạp tử cấu thành nên thân thể người10 đều trong tầng tầng không gian, ấy là chỉnh thể chư vị, mà lại nhiều vô cùng; lạp tử cấu thành toàn bộ Tam giới có bao nhiêu tầng thì thân thể người có bấy nhiêu tầng, nhiều đến thế. Thân thể chư vị có nhiều tầng đến thế mà chư vị đều nhìn không thấy, nhưng Thần nhìn một cái là thấy. Thần nhìn chỉnh thể con người.

我們有的人在想啊,我們有一句話叫「深思熟慮」。其實很多人做事的時候,那靈機一動他就做了,他思想這麼一想他就做了,可是那個思想並沒有經過深思熟慮,並沒有經過仔細的思考,卻做的很好。為甚麼呢?這也是大家都在思考的問題,科學家也在思考這些問題,說這麼成熟的思想不是經過仔細的推敲、仔細的琢磨、醞釀出來的,就這麼一瞬間就做出來、就想到了,為甚麼?說不清楚。其實呢,人的身體不是表面這一點點,層層層層都有你的身體,都有你的思想,都有你的細胞,都是你的一個整體;在做一件事情的表面上的行為,在做一件事情的時候,整個細胞都在運動、都在思考,同時又不在一個空間中。越微觀它的時間是越快,他的能力越大。你這邊你覺的是經過這麼微微一想,可那邊已經想了說不定過去好幾年了,因為它不在一個空間。

Ngã môn hữu đích nhân tại tưởng a, ngã môn hữu nhất cú thoại khiếu “thâm tư thục lự”. Kỳ thực ngận đa nhân tố sự đích thời hậu, na linh cơ nhất động tha tựu tố liễu, tha tư tưởng giá ma nhất tưởng tha tựu tố liễu, khả thị na cá tư tưởng tịnh một hữu kinh quá thâm tư thục lự, tịnh một hữu kinh quá tử tế đích tư khảo, khước tố đích ngận hảo. Vi thậm ma ni? Giá dã thị đại gia đô tại tư khảo đích vấn đề, khoa học gia dã tại tư khảo giá ta vấn đề, thuyết giá ma thành thục đích tư tưởng bất thị kinh quá tử tế đích suy xao, tử tế đích trác ma, uẩn nhưỡng xuất lai đích, tựu giá ma nhất thuấn gian tựu tố xuất lai, tựu tưởng đáo liễu, vi thậm ma? Thuyết bất thanh sở. Kỳ thực ni, nhân đích thân thể bất thị biểu diện giá nhất điểm điểm, tầng tầng tầng tầng đô hữu nhĩ đích thân thể, đô hữu nhĩ đích tư tưởng, đô hữu nhĩ đích tế bào, đô thị nhĩ đích nhất cá chỉnh thể; tại tố nhất kiện sự tình đích biểu diện thượng đích hành vi, tại tố nhất kiện sự tình đích thời hậu, chỉnh cá tế bào đô tại vận động, đô tại tư khảo, đồng thời hựu bất tại nhất cá không gian trung. Việt vi quan tha đích thời gian thị việt khoái, tha đích năng lực việt đại. Nhĩ giá biên nhĩ giác đích thị kinh quá giá ma vi vi nhất tưởng, khả na biên dĩ kinh tưởng liễu thuyết bất định quá khứ hảo kỷ niên liễu, nhân vi tha bất tại nhất cá không gian.

Chúng ta có người đang nghĩ, chúng ta có câu rằng “cân nhắc kỹ càng đầy đủ”11. Thực ra rất nhiều người khi làm các việc, ấy là linh cơ hễ động thì họ làm thôi, tư tưởng của họ hễ nghĩ một cái thì họ làm rồi; nhưng tư tưởng đó không hề trải qua cân nhắc kỹ càng đầy đủ, chưa có trải qua suy xét chi tiết, vậy mà làm được rất tốt. Tại sao? Đây cũng là vấn đề mà mọi người đều đang suy xét, vấn đề mà các nhà khoa học cũng đang suy xét, nói rằng tư tưởng chín chắn như vậy không phải là trải qua cân nhắc chi ly, mài dũa kỹ càng, ấp ủ mà ra, mà là nháy mắt đã làm ra rồi, nghĩ ra rồi, tại sao? Nói không rõ ràng. Kỳ thực, thân thể người không chỉ là chút xíu bề mặt này đâu, tầng tầng tầng tầng đều có thân thể chư vị, đều có tư tưởng chư vị, đều có tế bào chư vị, đều là chỉnh thể của chư vị; hành vi tại bề mặt khi làm một việc, khi thực thi một việc, toàn bộ tế bào đều đang vận động, đều đang suy xét, đồng thời không chỉ tại một không gian. Càng vi quan thì thời gian càng nhanh, năng lực của họ càng to lớn. Chư vị ở bên này chư vị cảm thấy [mới] trải qua hơi hơi suy nghĩ một cái, nhưng bên kia đã nghĩ có khi là mấy năm rồi đó, là vì chúng không [cùng] tại một không gian.

神看問題他是整體看的、立體看的,人只是在表面上看。有的時候大法弟子在我身邊,你的一思一念、你的表現,我根本就不看你的表面、你的行為,我看你真正的那個動機,我看你真正的思想根本在想甚麼、在做甚麼。在這個過程中,表面上表現出來的,雖然它是你的行為,你得負責任,但是呢,我還是看你的根本。

Thần khán vấn đề tha thị chỉnh thể khán đích, lập thể khán đích, nhân chỉ thị tại biểu diện thượng khán. Hữu đích thời hậu Đại Pháp đệ tử tại ngã thân biên, nhĩ đích nhất tư nhất niệm, nhĩ đích biểu hiện, ngã căn bản tựu bất khán nhĩ đích biểu diện, nhĩ đích hành vi, ngã khán nhĩ chân chính đích na cá động cơ, ngã khán nhĩ chân chính đích tư tưởng căn bản tại tưởng thậm ma, tại tố thậm ma. Tại giá cá quá trình trung, biểu diện thượng biểu hiện xuất lai đích, tuy nhiên tha thị nhĩ đích hành vi, nhĩ đắc phụ trách nhiệm, đãn thị ni, ngã hài thị khán nhĩ đích căn bản.

Thần xét vấn đề thì họ nhìn một cách chỉnh thể, nhìn một cách lập thể; con người chỉ là nhìn ở bề mặt. Có những lúc đệ tử Đại Pháp bên cạnh tôi, từng ý từng niệm của chư vị, biểu hiện của chư vị, tôi hoàn toàn không nhìn bề mặt chư vị và hành vi của chư vị, [mà] tôi nhìn động cơ thật sự kia của chư vị, tôi nhìn xem tư tưởng thật sự của chư vị căn bản đang nghĩ gì, đang làm gì. Trong quá trình này, nơi bề mặt đã biểu hiện ra những gì, tuy chúng là hành vi của chư vị, chư vị phải chịu trách nhiệm [về chúng], nhưng mà, tôi vẫn là nhìn căn bản của chư vị.

作為大法弟子在這場迫害中,也是一樣。在修煉中是人在修,人在修就會有許許多多的人心的表現。那人心一表現出來,很可能就不符合法的標準,對不對?那很可能在迫害中用人念做錯。修煉嘛,那修煉中當然是允許你做錯,因為你不可能每件事情都做好,但是你最終得做好。既然你能做錯,你也可能做大錯。這早就想過了,這些問題早就知道,你也可能做了非常大的錯。我告訴大家的是,你是個修煉的人,你走在神的路上,你錯了不要緊,你要知道錯,你要在沒有修煉完成之前做好你該做的,繼續做好你該做的,這就是修煉。有些學員哪,也是一樣,看到他做的很差,甚至於參與邪惡迫害其他大法弟子。但是我知道,在邪惡的嚴酷的迫害中,每個人的修煉狀態是不一樣的,人體的承受也是有限的。我講了,都是人在修,不是神在修。人在修就是有人的思想,有人的思想就可能做錯,那做錯就可能做小錯、做大錯,所以我說在這件事情沒有結束之前還是應該給他機會,他想修還是應該把他看作是同修。修煉嘛,我早就看到這樣了,每個人都能走好、都走的那麼正,那也是不可能的,我也知道。

Tác vi Đại Pháp đệ tử tại giá trường bách hại trung, dã thị nhất dạng. Tại tu luyện trung thị nhân tại tu, nhân tại tu tựu hội hữu hứa hứa đa đa đích nhân tâm đích biểu hiện. Na nhân tâm nhất biểu hiện xuất lai, ngận khả năng tựu bất phù hợp Pháp đích tiêu chuẩn, đối bất đối? Na ngận khả năng tại bách hại trung dụng nhân niệm tố thác. Tu luyện ma, na tu luyện trung đương nhiên thị duẫn hứa nhĩ tố thác, nhân vi nhĩ bất khả năng mỗi kiện sự tình đô tố hảo, đãn thị nhĩ tối chung đắc tố hảo. Ký nhiên nhĩ năng tố thác, nhĩ dã khả năng tố đại thác. Giá tảo tựu tưởng quá liễu, giá ta vấn đề tảo tựu tri đạo, nhĩ dã khả năng tố liễu phi thường đại đích thác. Ngã cáo tố đại gia đích thị, nhĩ thị cá tu luyện đích nhân, nhĩ tẩu tại Thần đích lộ thượng, nhĩ thác liễu bất yếu khẩn, nhĩ yếu tri đạo thác, nhĩ yếu tại một hữu tu luyện hoàn thành chi tiền tố hảo nhĩ cai tố đích, kế tục tố hảo nhĩ cai tố đích, giá tựu thị tu luyện. Hữu ta học viên nả, dã thị nhất dạng, khán đáo tha tố đích ngận sai, thậm chí ư tham dự tà ác bách hại kỳ tha Đại Pháp đệ tử. Đãn thị ngã tri đạo, tại tà ác đích nghiêm khốc đích bách hại trung, mỗi cá nhân đích tu luyện trạng thái thị bất nhất dạng đích, nhân thể đích thừa thụ dã thị hữu hạn đích. Ngã giảng liễu, đô thị nhân tại tu, bất thị Thần tại tu. Nhân tại tu tựu thị hữu nhân đích tư tưởng, hữu nhân đích tư tưởng tựu khả năng tố thác, na tố thác tựu khả năng tố tiểu thác, tố đại thác, sở dĩ ngã thuyết tại giá kiện sự tình một hữu kết thúc chi tiền hài thị ưng cai cấp tha cơ hội, tha tưởng tu hài thị ưng cai bả tha khán tác thị đồng tu. Tu luyện ma, ngã tảo tựu khán đáo giá dạng liễu, mỗi cá nhân đô năng tẩu hảo, đô tẩu đích na ma chính, na dã thị bất khả năng đích, ngã dã tri đạo.

Làm đệ tử Đại Pháp trong cuộc bức hại này, cũng là như thế. Trong tu luyện là người đang tu, ‘người đang tu’ chính là sẽ có biểu hiện của rất rất nhiều nhân tâm. Mà nhân tâm hễ biểu hiện ra, rất có thể không phù hợp tiêu chuẩn của Pháp, đúng không? Vậy rất có thể trong bức hại dùng niệm con người mà làm sai. Tu luyện mà, trong tu luyện đó là cho phép chư vị phạm lỗi, vì chư vị không thể việc gì cũng làm được tốt, nhưng chư vị cuối cùng cần phải làm được tốt. Chư vị đã có thể phạm lỗi, nên chư vị cũng có thể làm ra lỗi lớn. Điều này từ lâu [tôi] đã nghĩ tới rồi, vấn đề này từ đầu đã biết rồi, chư vị cũng có thể làm ra sai lầm phi thường to lớn. Điều tôi bảo mọi người là, chư vị là người tu luyện, chư vị đi trên con đường [thành] Thần, chư vị sai rồi [cũng] đừng lo, chư vị cần biết sai, chư vị cần phải trước lúc tu luyện hoàn thành mà làm tốt những gì nên làm, tiếp tục làm tốt những gì chư vị nên làm, đây chính là tu luyện. Có những học viên, cũng như thế, thấy họ làm rất sai [kém], thậm chí tham gia cùng tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp khác. Nhưng tôi biết, trong cuộc bức hại tà ác khốc liệt này, trạng thái tu luyện của mỗi người là khác nhau, chịu đựng của thân thể người cũng là hữu hạn. Tôi giảng rồi, đều là người đang tu, không phải Thần đang tu. Người đang tu là có tư tưởng con người, có tư tưởng con người thì có thể phạm lỗi, mà phạm lỗi thì có thể phạm lỗi nhỏ, phạm lỗi lớn; cho nên tôi nói rằng trước khi sự kiện này kết thúc, thì vẫn là nên cho họ cơ hội, họ muốn tu thì nên coi họ như đồng tu. Tu luyện mà, từ đầu tôi đã thấy được là vậy rồi; mỗi cá nhân đều có thể bước đi thật tốt, đều cất bước [ngay] chính đến thế, đó là không thể nào; tôi cũng biết [vậy].

當初我在傳法初期的時候就講過一句話,我說我傳了這麼大的法,這是開天闢地沒有的,我哪怕救下一個人,最終能夠有一個人修出來,都沒有白做這件事情。我都把這個標準放到這麼低。可是從現在這個情況看哪,我剛才一進來就說,年年的法會人數都在增加,現在坐滿了;最起碼你們從這個嚴酷的迫害中走到了今天,坐在這裏;當然還有很多沒有條件的大法弟子來不了,我知道,大法弟子還很多,還是很多。修煉嘛,它不是人的事情,它是從生命根本上奠定的基礎。迫害,它也只是從表面上迫害你,它能動了根本嗎?動不了根本。所以那個邪惡總想要使修煉的人放棄修煉,真正帶有使命的大法弟子它是永遠都迫害不了的,不可能使他放棄修煉的,因為那是生命根本上奠定的,迫害也觸及不到那的,只能觸及人的表面。當然人的表面也很主要,人的行為決定這個生命的去向;但是在過程中,神會看你做的每一件事情的根本動機。就是這麼一回事。

Đương sơ ngã tại truyền Pháp sơ kỳ đích thời hậu tựu giảng quá nhất cú thoại, ngã thuyết ngã truyền liễu giá ma đại đích Pháp, giá thị khai thiên tịch địa một hữu đích, ngã nả phạ cứu hạ nhất cá nhân, tối chung năng cú hữu nhất cá nhân tu xuất lai, đô một hữu bạch tố giá kiện sự tình. Ngã đô bả giá cá tiêu chuẩn phóng đáo giá ma đê. Khả thị tùng hiện tại giá cá tình huống khán nả, ngã cương tài nhất tiến lai tựu thuyết, niên niên đích Pháp hội nhân số đô tại tăng gia, hiện tại toạ mãn liễu; tối khởi mã nhĩ môn tùng giá cá nghiêm khốc đích bách hại trung tẩu đáo liễu kim thiên, toạ tại giá lý; đương nhiên hài hữu ngận đa một hữu điều kiện đích Đại Pháp đệ tử lai bất liễu, ngã tri đạo, Đại Pháp đệ tử hài ngận đa, hài thị ngận đa. Tu luyện ma, tha bất thị nhân đích sự tình, tha thị tùng sinh mệnh căn bản thượng điện định đích cơ sở. Bách hại, tha dã chỉ thị tùng biểu diện thượng bách hại nhĩ, tha năng động liễu căn bản ma? Động bất liễu căn bản. Sở dĩ na cá tà ác tổng tưởng yếu sử tu luyện đích nhân phóng khí tu luyện, chân chính đới hữu sứ mệnh đích Đại Pháp đệ tử tha thị vĩnh viễn đô bách hại bất liễu đích, bất khả năng sử tha phóng khí tu luyện đích, nhân vi na thị sinh mệnh căn bản thượng điện định đích, bách hại dã xúc cập bất đáo na đích, chỉ năng xúc cập nhân đích biểu diện. Đương nhiên nhân đích biểu diện dã ngận chủ yếu, nhân đích hành vi quyết định giá cá sinh mệnh đích khứ hướng; đãn thị tại quá trình trung, Thần hội khán nhĩ tố đích mỗi nhất kiện sự tình đích căn bản động cơ. Tựu thị giá ma nhất hồi sự.

Ban đầu tôi vào thời kỳ mới truyền Pháp đã giảng một câu, tôi nói tôi đã truyền Pháp lớn nhường này, đây là chưa từng có từ khai thiên tịch địa, tôi dù chỉ cứu một người, cuối cùng [dù chỉ] có thể có một người tu xuất lai, thì cũng không uổng công làm sự việc này. Cả tôi cũng đặt tiêu chuẩn xuống thấp đến thế. Nhưng từ tình huống hiện nay mà xét, ban nãy tôi vừa vào [hội trường] đã nói, rằng Pháp hội hàng năm số người đều đang tăng, bây giờ ngồi kín chỗ; ít nhất thì chư vị đã từ cuộc bức hại khốc liệt này mà đi tới hôm nay, ngồi ở đây; đương nhiên còn có rất nhiều đệ tử Đại Pháp không có điều kiện [nên] không tới được, tôi biết, còn nhiều đệ tử Đại Pháp lắm, còn rất nhiều. Tu luyện mà, nó không phải việc của con người, nó là cơ sở được đặt định ở căn bản của sinh mệnh. Bức hại ấy, nó cũng chỉ là từ bề mặt mà bức hại chư vị, nó có thể động tới căn bản không? Không động tới căn bản. Do đó tà ác kia cứ luôn muốn người tu luyện buông bỏ tu luyện; [nhưng với] các đệ tử Đại Pháp thật sự có mang sứ mệnh thì chúng vĩnh viễn không bức hại nổi, không thể khiến họ buông bỏ tu luyện, vì đó là được đặt định từ căn bản của sinh mệnh, bức hại cũng không động chạm tới đó được, chỉ có thể động chạm tới bề mặt con người. Đương nhiên bề mặt con người cũng rất chủ yếu, hành vi người ta là quyết định chiều hướng của sinh mệnh đó; nhưng trong quá trình, Thần sẽ nhìn động cơ căn bản của mỗi từng việc mà chư vị làm. Chính là chuyện như thế.

作為人來講,其實也是公平的。為甚麼呢?成住壞滅是宇宙的規律,每一茬生命不行了的時候都會解體掉。歷史上經過的不同時期的文明不只是一次兩次了,是不是?很多次了,史前的文明很多次都超過現代的文明。歷史就像一個劇本一樣,每一茬人類的文明過去後,要從新修改;修改後,這個劇本拿出來從新再演,最後定下來的。有的時期完全和外星人一樣有很高的技術,歷史走過之後說不行,人的那個狀態不行,不符合最後人類得法的標準,不要那麼高的技術;有的時期人類表現的非常不發達,那也不行。不只是在技術上,人的行為上、思想上、文化上,甚至於人的這個外形上不符合要求都不行。

Tác vi nhân lai giảng, kỳ thực dã thị công bình đích. Vi thậm ma ni? Thành trụ hoại diệt thị vũ trụ đích quy luật, mỗi nhất tra sinh mệnh bất hành liễu đích thời hậu đô hội giải thể điệu. Lịch sử thượng kinh quá đích bất đồng thời kỳ đích văn minh bất chỉ thị nhất thứ lưỡng thứ liễu, thị bất thị? Ngận đa thứ liễu, sử tiền đích văn minh ngận đa thứ đô siêu quá hiện đại đích văn minh. Lịch sử tựu tượng nhất cá kịch bản nhất dạng, mỗi nhất tra nhân loại đích văn minh quá khứ hậu, yếu tùng tân tu cải; tu cải hậu, giá cá kịch bản nã xuất lai tùng tân tái diễn, tối hậu định hạ lai đích. Hữu đích thời kỳ hoàn toàn hoà ngoại tinh nhân nhất dạng hữu ngận cao đích kỹ thuật, lịch sử tẩu quá chi hậu thuyết bất hành, nhân đích na cá trạng thái bất hành, bất phù hợp tối hậu nhân loại đắc Pháp đích tiêu chuẩn, bất yếu na ma cao đích kỹ thuật; hữu đích thời kỳ nhân loại biểu hiện đích phi thường bất phát đạt, na dã bất hành. Bất chỉ thị tại kỹ thuật thượng, nhân đích hành vi thượng, tư tưởng thượng, văn hoá thượng, thậm chí ư nhân đích giá cá ngoại hình thượng bất phù hợp yêu cầu đô bất hành.

Làm con người mà giảng, thực ra cũng là công bình. Tại sao? Thành-trụ-hoại-diệt là quy luật vũ trụ, mỗi lô sinh mệnh khi không còn tốt nữa thì đều giải thể đi. Văn minh các thời kỳ khác nhau từng trải qua trong lịch sử ấy không phải chỉ một lần hai lần, đúng không? Rất nhiều lần rồi, văn minh tiền sử rất nhiều lần đều cao siêu hơn văn minh hiện đại này. Lịch sử chính là như một kịch bản, văn minh mỗi lô nhân loại qua đi, thì lại chỉnh sửa [kịch bản] một lần mới; chỉnh sửa rồi, lại đem kịch bản đó ra diễn lại, cuối cùng định lại. Có thời kỳ hoàn toàn giống như người ngoài hành tinh12 từng có kỹ thuật rất cao, lịch sử qua đi rồi và nói [vậy] là không được, trạng thái đó của con người không được, không phù hợp tiêu chuẩn nhân loại cuối cùng đắc Pháp, không cần có kỹ thuật cao đến thế; có thời kỳ nhân loại biểu hiện vô cùng kém phát triển, và thế cũng không được. Không chỉ là về kỹ thuật, [mà còn] về hành vi, về tư tưởng, về văn hoá của con người, thậm chí về ngoại hình của con người mà không phù hợp yêu cầu thì đều không được.

到了今天,我剛才說外形,那個外形,其實早期的人類歷史上,不同時期人類的外形,有的現代人看上去都是怪怪的,和現代的人差異都很大。很多次人種不行就淘汰了,現在最後這個時期就留下了五大人種,黃種人、白種人、黑種人、紅種人,還有棕種人。紅種人近代看不見了,由於混血造成的吧。人類的技術發展了,打破了這個地域之間的間隔,使一些人種消失掉了。真正的白色人種,純的也見不到了;黃種人,中國人是最混雜的。真實的人類的歷史我都知道,因為牽扯民族爭議問題,不多講了。不管怎麼樣吧,反正是人類的歷史也都在我這兒,我知道從始至終的整個過程。人類歷史過程到今天這一步時,眾神都覺的適合於最後正法時期用了。

Đáo liễu kim thiên, ngã cương tài thuyết ngoại hình, na cá ngoại hình, kỳ thực tảo kỳ đích nhân loại lịch sử thượng, bất đồng thời kỳ nhân loại đích ngoại hình, hữu đích hiện đại nhân khán thượng khứ đô thị quái quái đích, hoà hiện đại đích nhân sai dị đô ngận đại. Ngận đa thứ nhân chủng bất hành tựu đào thải liễu, hiện tại tối hậu giá cá thời kỳ tựu lưu hạ liễu ngũ đại nhân chủng, hoàng chủng nhân, bạch chủng nhân, hắc chủng nhân, hồng chủng nhân, hài hữu tông chủng nhân. Hồng chủng nhân cận đại khán bất kiến liễu, do ư hỗn huyết tạo thành đích ba. Nhân loại đích kỹ thuật phát triển liễu, đả phá liễu giá cá địa vực chi gian đích gián cách, sử nhất ta nhân chủng tiêu thất điệu liễu. Chân chính đích bạch sắc nhân chủng, thuần đích dã kiến bất đáo liễu; hoàng chủng nhân, Trung Quốc nhân thị tối hỗn tạp đích. Chân thực đích nhân loại đích lịch sử ngã đô tri đạo, nhân vi khiên xả dân tộc tranh nghị vấn đề, bất đa giảng liễu. Bất quản chẩm ma dạng ba, phản chính thị nhân loại đích lịch sử dã đô tại ngã giá nhi, ngã tri đạo tùng thuỷ chí chung đích chỉnh cá quá trình. Nhân loại lịch sử quá trình đáo kim thiên giá nhất bộ thời, chúng Thần đô giác đích thích hợp ư tối hậu Chính Pháp thời kỳ dụng liễu.

Cho tới hôm nay, tôi vừa nói đến ‘ngoại hình’, ngoại hình ấy, kỳ thực trong lịch sử nhân loại thời đầu, ngoại hình của nhân loại các thời kỳ khác nhau, có những [ngoại hình mà] người hiện đại nhìn đều thấy lạ lắm, khác biệt rất nhiều so với người hiện đại. Rất nhiều lần nhân chủng không được bèn đào thải rồi, hiện nay thời kỳ cuối cùng này lưu lại năm nhân chủng lớn: người da vàng, người da trắng, người da đen, người da đỏ, và người da nâu13. Người da đỏ cận đại không còn thấy nữa, hẳn là do [vấn đề] hỗn huyết [lai] tạo thành. Kỹ thuật của nhân loại phát triển rồi, phá trừ gián cách giữa các khu vực địa lý, khiến một số nhân chủng đã bị tiêu mất. Người da trắng thật sự, thuần [chủng] cũng là không còn thấy nữa; người da vàng, người Trung Quốc là hỗn tạp nhất. Kỳ thực lịch sử nhân loại thì tôi đều biết; vì liên quan tới vấn đề tranh cãi [về] dân tộc, nên không giảng thêm nữa. Dẫu thế nào đi nữa, dù sao thì lịch sử nhân loại đều ở nơi tôi đây, tôi biết toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Quá trình lịch sử nhân loại khi tới bước này hôm nay, chúng Thần đều cảm thấy thích hợp để dùng cho thời kỳ Chính Pháp cuối cùng rồi.

其實當時還是人類處於五、六十年代的時候,人還是比較單純、比較善良的。舊勢力看人這種狀態要得法太容易了,社會上的善念太強,所以就造出了許多現代的意識、現代派的藝術、學說,各個領域都充滿了現代負面的東西,最後使這個負面的因素佔領整個世界。現在就是這麼一個環境。正面的東西、善良的東西一般情況下沒人敢公開講,怕人家說,怕人家笑話,怕人歧視。整個都是負面的因素佔領著,可以在大雅之堂、大庭廣眾下宣揚。大家知道神韻藝術團。神韻完全是以全善全美、真善真美的最正面的因素表現出來的。在這個完全負面了的世界中,突然間出現這麼一個純正的藝術團,真的使世人很震驚。但是表現出來又是造福於所有的人的,不管你是正面的還是負面的,造福一切人,所以大家都說他好。本來他就是來救人的。

Kỳ thực đương thời hài thị nhân loại xứ ư ngũ, lục thập niên đại đích thời hậu, nhân hài thị tỷ giảo đơn thuần, tỷ giảo thiện lương đích. Cựu thế lực khán nhân giá chủng trạng thái yếu đắc Pháp thái dung dị liễu, xã hội thượng đích thiện niệm thái cường, sở dĩ tựu tạo xuất liễu hứa đa hiện đại đích ý thức, hiện đại phái đích nghệ thuật, học thuyết, các cá lĩnh vực đô sung mãn liễu hiện đại phụ diện đích đông tây, tối hậu sử giá cá phụ diện đích nhân tố chiếm lĩnh chỉnh cá thế giới. Hiện tại tựu thị giá ma nhất cá hoàn cảnh. Chính diện đích đông tây, thiện lương đích đông tây nhất ban tình huống hạ một nhân cảm công khai giảng, phạ nhân gia thuyết, phạ nhân gia tiếu thoại, phạ nhân kỳ thị. Chỉnh cá đô thị phụ diện đích nhân tố chiếm lĩnh trước, khả dĩ tại đại nhã chi đường, đại đình quảng chúng hạ tuyên dương. Đại gia tri đạo Thần Vận nghệ thuật đoàn. Thần Vận hoàn toàn thị dĩ toàn thiện toàn mỹ, chân thiện chân mỹ đích tối chính diện đích nhân tố biểu hiện xuất lai đích. Tại giá cá hoàn toàn phụ diện liễu đích thế giới trung, đột nhiên gian xuất hiện giá ma nhất cá thuần chính đích nghệ thuật đoàn, chân đích sử thế nhân ngận chấn kinh. Đãn thị biểu hiện xuất lai hựu thị tạo phúc ư sở hữu đích nhân đích, bất quản nhĩ thị chính diện đích hài thị phụ diện đích, tạo phúc nhất thiết nhân, sở dĩ đại gia đô thuyết Tha hảo. Bản lai Tha tựu thị lai cứu nhân đích.

Thực ra thời đó còn là nhân loại thuộc về quãng những năm 50, 6014, nhân loại là tương đối đơn thuần, tương đối lương thiện. Cựu thế lực thấy trạng thái nhân loại như vậy nếu đắc Pháp thì quá dễ rồi, thiện niệm nơi xã hội quá mạnh, do đó bèn tạo ra rất nhiều ý thức ‘hiện đại’, nghệ thuật và học thuyết phái ‘hiện đại’, các lĩnh vực đều tràn ngập những thứ ‘hiện đại’ phụ diện, cuối cùng khiến nhân tố phụ diện này chiếm lĩnh toàn thế giới. Hiện nay chính là hoàn cảnh như thế. Những thứ chính diện, những gì thiện lương thì trong tình huống bình thường không ai dám giảng công khai, sợ người ta nói, sợ người ta cười chê, sợ người ta kỳ thị. Toàn thể đều bị nhân tố phụ diện chiếm lĩnh, có thể tuyên dương [những thứ phụ diện] ngay nơi thanh lịch, nơi công cộng15. Mọi người biết Đoàn Nghệ thuật Thần Vận. Thần Vận hoàn toàn là đưa nhân tố chính diện nhất toàn Thiện toàn Mỹ, chân Thiện chân Mỹ biểu hiện ra. Trong thế giới hoàn toàn là phụ diện này, đột nhiên xuất hiện một đoàn nghệ thuật thuần chính đến thế, quả thật khiến con người thế gian16 chấn động. Mà biểu hiện ra đều là tạo phúc cho tất cả mọi người, dù chư vị là chính diện hay phụ diện, tạo phúc cho hết thảy mọi người; cho nên mọi người đều nói Ông là tốt. Vốn dĩ Ông là đến để cứu người.

在一個完全是負面的這樣一個社會形式下,你要走一條神的路,你要往正道走,多難,我深深的知道。為神韻培養人才的學校,飛天學校這些學生,你們知道,他們已經做的很好了,可是我還是很擔心,因為現在社會的藝術對他們的影響實在是太大了,社會上所有的一切都在吸引著他們。常人的社會道德就是這樣被拉下去的,潛移默化。它不會說「我就是魔,我就非得讓人類滑下來」,它不會說的。它潛移默化的引導你,用各種不正的東西,你看不出來;表現在藝術上,表現在行為上,表現在各種產品上,表現在所有的一切吸引你的方方面面的東西上,把你拽下去,刺激你的癮好中把你拽下去。一旦負面因素佔領了人的意識與社會形態的時候,人類就很難再救了,因為人的理智被負面因素控制著,做事時他自己分不清那是不是自己的思維。

Tại nhất cá hoàn toàn thị phụ diện đích giá dạng nhất cá xã hội hình thức hạ, nhĩ yếu tẩu nhất điều Thần đích lộ, nhĩ yếu vãng chính Đạo tẩu, đa nan, ngã thâm thâm đích tri đạo. Vi Thần Vận bồi dưỡng nhân tài đích học hiệu, Phi Thiên học hiệu giá ta học sinh, nhĩ môn tri đạo, tha môn dĩ kinh tố đích ngận hảo liễu, khả thị ngã hài thị ngận đảm tâm, nhân vi hiện tại xã hội đích nghệ thuật đối tha môn đích ảnh hưởng thực tại thị thái đại liễu, xã hội thượng sở hữu đích nhất thiết đô tại hấp dẫn trước tha môn. Thường nhân đích xã hội đạo đức tựu thị giá dạng bị lạp hạ khứ đích, tiềm di mặc hoá. Tha bất hội thuyết “ngã tựu thị ma, ngã tựu phi đắc nhượng nhân loại hoạt hạ lai”, tha bất hội thuyết đích. Tha tiềm di mặc hoá đích dẫn đạo nhĩ, dụng các chủng bất chính đích đông tây, nhĩ khán bất xuất lai; biểu hiện tại nghệ thuật thượng, biểu hiện tại hành vi thượng, biểu hiện tại các chủng sản phẩm thượng, biểu hiện tại sở hữu đích nhất thiết hấp dẫn nhĩ đích phương phương diện diện đích đông tây thượng, bả nhĩ duệ hạ khứ, thích kích nhĩ đích ẩn hảo trung bả nhĩ duệ hạ khứ. Nhất đán phụ diện nhân tố chiếm lĩnh liễu nhân đích ý thức dữ xã hội hình thái đích thời hậu, nhân loại tựu ngận nan tái cứu liễu, nhân vi nhân đích lý trí bị phụ diện nhân tố khống chế trước, tố sự thời tha tự kỷ phân bất thanh na thị bất thị tự kỷ đích tư duy.

Trong hình thức xã hội hoàn toàn là phụ diện thế này, chư vị muốn đi con đường [thành] Thần, chư vị muốn theo chính Đạo17, thì khó lắm, tôi biết rất sâu sắc. Trường bồi dưỡng nhân tài cho Thần Vận, học sinh của trường Phi Thiên ấy, chư vị biết đó, các cháu đã làm rất là tốt, nhưng tôi vẫn lo lắm, bởi vì nghệ thuật của xã hội hiện nay thực sự đang ảnh hưởng quá lớn đến các cháu, hết thảy những gì của xã hội đều đang hấp dẫn các cháu. Đạo đức của xã hội người thường chính là bị kéo xuống như thế, âm thầm lặng lẽ18. Chúng không nói rằng “Ta chính là ma, ta cứ là phải khiến nhân loại trượt xuống”, chúng sẽ không nói thế. Chúng âm thầm lặng lẽ mà dẫn dắt chư vị, dùng các thứ bất chính, chư vị nhìn không ra; biểu hiện ở nghệ thuật, biểu hiện ở hành vi, biểu hiện ở các loại sản phẩm, biểu hiện ở hết thảy tất cả các thứ đang hấp dẫn chư vị về mọi phương diện, kéo chư vị xuống, kích thích những thứ chư vị nghiện mà lôi kéo chư vị xuống. Một khi nhân tố phụ diện chiếm lĩnh ý thức con người và hình thái xã hội, thì nhân loại sẽ rất khó được cứu lại nữa, vì lý trí của người ta bị nhân tố phụ diện khống chế, khi làm các việc tự họ đã không phân biệt được rõ cái đó có phải là tư duy của tự mình hay không.

我剛才講了,人的眼睛只看到人表面的細胞構成的這個表面,人的層層層層思想、層層身體、層層的一切,自己都看不見,也不知道。那麼這個表面上已經被負面了的社會教育成了現代變異意識很強的觀念。後天形成這個觀念,負面的因素,它可不是一個簡簡單單的因素,它背後是有邪靈的,撒旦也好,共產邪黨的邪靈也好,它在統治著世界,它在利用它的那些個邪惡的生命在控制人。現代的人分不清行為表現時是你自己的思想還是被負面因素控制的。表面上一看你的行為一切都很自然,你甚至於覺的你思想來源也都很自然;你分不清哪個真正是你自己想的,哪個是外來因素控制你的,引領著你的慾望,吸引著你的各種癮好,不管你喜歡甚麼。在這樣的一個環境下修煉,多難哪。太難了,真的很難!就連基督教也好,佛教也好,很多宗教,他們都感覺到,這種社會的壓力使他們的信徒正面的因素越來越少、社會越來越墮落了;他們都知道,沒有任何辦法,因為就是負面因素佔領世界了。

Ngã cương tài giảng liễu, nhân đích nhãn tình chỉ khán đáo nhân biểu diện đích tế bào cấu thành đích giá cá biểu diện, nhân đích tầng tầng tầng tầng tư tưởng, tầng tầng thân thể, tầng tầng đích nhất thiết, tự kỷ đô khán bất kiến, dã bất tri đạo. Na ma giá cá biểu diện thượng dĩ kinh bị phụ diện liễu đích xã hội giáo dục thành liễu hiện đại biến dị ý thức ngận cường đích quan niệm. Hậu thiên hình thành giá cá quan niệm, phụ diện đích nhân tố, tha khả bất thị nhất cá giản giản đơn đơn đích nhân tố, tha bối hậu thị hữu tà linh đích, Tát Đán dã hảo, cộng sản tà đảng đích tà linh dã hảo, tha tại thống trị trước thế giới, tha tại lợi dụng tha đích na ta cá tà ác đích sinh mệnh tại khống chế nhân. Hiện đại đích nhân phân bất thanh hành vi biểu hiện thời thị nhĩ tự kỷ đích tư tưởng hài thị bị phụ diện nhân tố khống chế đích. Biểu diện thượng nhất khán nhĩ đích hành vi nhất thiết đô ngận tự nhiên, nhĩ thậm chí ư giác đích nhĩ tư tưởng lai nguyên dã đô ngận tự nhiên; nhĩ phân bất thanh nả cá chân chính thị nhĩ tự kỷ tưởng đích, nả cá thị ngoại lai nhân tố khống chế nhĩ đích, dẫn lĩnh trước nhĩ đích dục vọng, hấp dẫn trước nhĩ đích các chủng ẩn hảo, bất quản nhĩ hỷ hoan thậm ma. Tại giá dạng đích nhất cá hoàn cảnh hạ tu luyện, đa nan nả. Thái nan liễu, chân đích ngận nan! Tựu liên Cơ Đốc giáo dã hảo, Phật giáo dã hảo, ngận đa tông giáo, tha môn đô cảm giác đáo, giá chủng xã hội đích áp lực sử tha môn đích tín đồ chính diện đích nhân tố việt lai việt thiểu, xã hội việt lai việt đoạ lạc liễu; tha môn đô tri đạo, một hữu nhậm hà biện pháp, nhân vi tựu thị phụ diện nhân tố chiếm lĩnh thế giới liễu.

Tôi vừa giảng rồi, mắt người chỉ thấy được bề mặt này cấu thành từ tế bào bề mặt con người; [còn] tầng tầng tầng tầng tư tưởng, tầng tầng thân thể, tầng tầng hết thảy các thứ của con người, thì bản thân đều nhìn không thấy, cũng không biết. Như vậy ở bề mặt này đã bị xã hội vốn đã phụ diện rồi giáo dục thành quan niệm với ý thức rất mạnh hiện đại biến dị. Quan niệm hình thành hậu thiên ấy, nhân tố phụ diện, nó không phải là một nhân tố đơn giản đâu, đằng sau nó là có [những thứ] của tà linh —Satan cũng vậy, tà linh của tà đảng cộng sản cũng vậy— nó đang thống trị thế giới, nó đang lợi dụng những sinh mệnh tà ác của nó để khống chế con người. Con người hiện đại phân biệt không rõ hành vi khi biểu hiện là tư tưởng bản thân chư vị hay là bị nhân tố phụ diện khống chế. Ở bề mặt thì thấy hết thảy hành vi của chư vị đều rất tự nhiên, chư vị thậm chí cảm thấy nguồn gốc tư tưởng chư vị đều rất tự nhiên; chư vị phân biệt không rõ đâu thật sự là bản thân chư vị nghĩ, đâu là nhân tố ngoại lai khống chế chư vị, dẫn dắt dục vọng của chư vị, hấp dẫn các loại thứ chư vị nghiện, bất kể chư vị thích là gì. Tu luyện trong hoàn cảnh như vậy, rất là khó. Quá khó, quả thực khó lắm! Ngay cả Ki Tô giáo19 cũng vậy, Phật giáo cũng vậy, rất nhiều tôn giáo, họ đều cảm giác được rằng, áp lực của loại xã hội này khiến nhân tố chính diện trong tín đồ của họ càng ngày càng ít, xã hội càng ngày càng sa đoạ rồi; họ đều biết, không còn biện pháp nào nữa, chính vì nhân tố phụ diện đã chiếm lĩnh thế giới rồi.

那你要想往回走、往回返,神韻是走了這樣一條路,這條路必須是修煉的人,那麼這些修煉的人必須有修煉的基礎,那在培養他們的過程中就非常的辛苦,非常辛苦。在其它環境中也是一樣。作為大法弟子來講,包括全世界所有的大法弟子,走正自己的路,同時又救度著眾生,可是你們自己的很多大法弟子的親人、孩子卻放任著,管不了,甚至於無能為力。這個社會就這麼強大的吸引力,這負面的因素就這麼強。

Na nhĩ yếu tưởng vãng hồi tẩu, vãng hồi phản, Thần Vận thị tẩu liễu giá dạng nhất điều lộ, giá điều lộ tất tu thị tu luyện đích nhân, na ma giá ta tu luyện đích nhân tất tu hữu tu luyện đích cơ sở, na tại bồi dưỡng tha môn đích quá trình trung tựu phi thường đích tân khổ, phi thường tân khổ. Tại kỳ tha hoàn cảnh trung dã thị nhất dạng. Tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, bao quát toàn thế giới sở hữu đích Đại Pháp đệ tử, tẩu chính tự kỷ đích lộ, đồng thời hựu cứu độ trước chúng sinh, khả thị nhĩ môn tự kỷ đích ngận đa Đại Pháp đệ tử đích thân nhân, hài tử khước phóng nhậm trước, quản bất liễu, thậm chí ư vô năng vi lực. Giá cá xã hội tựu giá ma cường đại đích hấp dẫn lực, giá phụ diện đích nhân tố tựu giá ma cường.

Mà chư vị muốn quay về, trở về, Thần Vận chính là đi trên con đường như thế, con đường này ắt phải là người tu luyện, thế thì những người tu luyện ấy ắt phải có cơ sở tu luyện, vậy trong quá trình bồi dưỡng các cháu chính là vô cùng vất vả, vô cùng gian khổ. Ở hoàn cảnh khác cũng thế. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, gồm tất cả các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, bước đi cho ‘chính’ con đường của mình, lại đồng thời cứu độ chúng sinh, nhưng mà bản thân chư vị rất nhiều đệ tử Đại Pháp có thân nhân, con cái đang bỏ mặc, không quản nữa, thậm chí bó tay20. Xã hội này chính là lực hấp dẫn mạnh mẽ như vậy, nhân tố phụ diện chính là mạnh mẽ như vậy.

作為修煉人知道,這個世界上誰還在走正路呢?誰還敢走正路呢?多難哪。我剛才說,敢於到人這兒來的你就是勇士,神就是這麼看的。這麼複雜的環境,你敢來你就是勇士;你能夠走到正法中來,你能夠走到救人這個隊伍中來,甚至於能成為一個修煉的人,神看你就已經了不起了,太了不起了!你又能在修煉中做的好一點,大家想想,環境在造就著人,本身這個不好的環境已經把你烘托出來了。別說是個大法弟子,人能拿起大法書來看就已經把你突出出來了,能認同你已經不是一般的人了。如果這個環境很好,人的正念很強,完全是一個正面因素的世界,你表現的那點啥也不算,誰都能做的到,你就得做的非常突出好,才行,是不是?是因為邪惡的環境使你突出出來了,這給你們在修煉中確實在這方面相對來講難度就減去了一些。對你的要求上,作為大法弟子來講,還是要儘量的做好,完成你的歷史使命,救度眾生你必須得去做的。我告訴大家,救度眾生這件事情它是至關重要的,你們必須得做。

Tác vi tu luyện nhân tri đạo, giá cá thế giới thượng thuỳ hài tại tẩu chính lộ ni? Thuỳ hài cảm tẩu chính lộ ni? Đa nan nả. Ngã cương tài thuyết, cảm ư đáo nhân giá nhi lai đích nhĩ tựu thị dũng sỹ, Thần tựu thị giá ma khán đích. Giá ma phức tạp đích hoàn cảnh, nhĩ cảm lai nhĩ tựu thị dũng sỹ; nhĩ năng cú tẩu đáo Chính Pháp trung lai, nhĩ năng cú tẩu đáo cứu nhân giá cá đội ngũ trung lai, thậm chí ư năng thành vi nhất cá tu luyện đích nhân, Thần khán nhĩ tựu dĩ kinh liễu bất khởi liễu, thái liễu bất khởi liễu! Nhĩ hựu năng tại tu luyện trung tố đích hảo nhất điểm, đại gia tưởng tưởng, hoàn cảnh tại tạo tựu trước nhân, bản thân giá cá bất hảo đích hoàn cảnh dĩ kinh bả nhĩ hồng thác xuất lai liễu. Biệt thuyết thị cá Đại Pháp đệ tử, nhân năng nã khởi Đại Pháp thư lai khán tựu dĩ kinh bả nhĩ đột xuất xuất lai liễu, năng nhận đồng nhĩ dĩ kinh bất thị nhất ban đích nhân liễu. Như quả giá cá hoàn cảnh ngận hảo, nhân đích chính niệm ngận cường, hoàn toàn thị nhất cá chính diện nhân tố đích thế giới, nhĩ biểu hiện đích na điểm xá dã bất toán, thuỳ đô năng tố đích đáo, nhĩ tựu đắc tố đích phi thường đột xuất hảo, tài hành, thị bất thị? Thị nhân vi tà ác đích hoàn cảnh sử nhĩ đột xuất xuất lai liễu, giá cấp nhĩ môn tại tu luyện trung xác thực tại giá phương diện tương đối lai giảng nan độ tựu giảm khứ liễu nhất ta. Đối nhĩ đích yêu cầu thượng, tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, hài thị yếu tận lượng đích tố hảo, hoàn thành nhĩ đích lịch sử sứ mệnh, cứu độ chúng sinh nhĩ tất tu đắc khứ tố đích. Ngã cáo tố đại gia, cứu độ chúng sinh giá kiện sự tình tha thị chí quan trọng yếu đích, nhĩ môn tất tu đắc tố.

Làm người tu luyện mà nói, trên thế giới này hỏi ai còn đang đi trên con đường ‘chính’? Ai còn dám đi trên ‘chính lộ’? Khó lắm. Tôi vừa nói, chư vị dám tới con người nơi đây thì là ‘dũng sỹ’, Thần chính là nhìn nhận như thế. Hoàn cảnh phức tạp nhường ấy, chư vị dám tới thì chư vị là dũng sỹ; chư vị có thể vào Chính Pháp, chư vị có thể vào đội ngũ cứu người, thậm chí có thể thành người tu luyện, [thì] Thần thấy chư vị đã rất xuất sắc rồi, quá giỏi rồi! Chư vị cũng có thể làm tốt hơn một chút trong tu luyện —mọi người nghĩ xem, hoàn cảnh tạo thành con người— bản thân hoàn cảnh bất hảo này đã khiến chư vị nổi bật rồi đó. Đừng nói là đệ tử Đại Pháp, người mà có thể cầm cuốn sách Đại Pháp mà đọc thì đã khiến các vị nổi trội rồi đó; có thể tán đồng thì các vị đã không còn là người bình thường đâu. Nếu trong hoàn cảnh rất là tốt, chính niệm người ta rất mạnh, hoàn toàn là thế giới với nhân tố chính diện, chư vị biểu hiện chút đó thì cũng không tính là gì cả; ai ai cũng đều làm được; chư vị phải làm nổi trội phi thường, thì mới được; đúng không? Là vì hoàn cảnh tà ác đã khiến chư vị nổi bật; điều ấy —nói một cách tương đối về phương diện này— xác thực đã giảm bớt độ khó khăn trong tu luyện của chư vị. Về yêu cầu đối với chư vị, làm đệ tử Đại Pháp mà nói, thì vẫn cần tận sức làm cho tốt, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị, [việc] cứu độ chúng sinh thì chư vị nhất định phải làm. Tôi bảo mọi người này, việc cứu độ chúng sinh là cực kỳ trọng yếu, chư vị nhất định phải làm.

甚麼是大法弟子哪?歷史上有許多宗教,大家知道,修行中不帶有使命,它只是求得自身圓滿──我修好了去天堂,我修好了修成菩薩羅漢。可是「救度眾生」這句話說出來容易,誰敢做哪?你一個人修都修的這麼難,你還要帶著別人修。你帶著一個人修,就等於是那一個人的一切你都得負責,像你一樣的你去把他修好。你自己都修的不好、修的很難,你怎麼修好他?而且你救度眾生並不是救一個人,你要救的是很多人,你怎麼為他們負責?所以有些人說「我救度眾生」,我真的是從心底笑話他。救度眾生,誰敢救度眾生?你試試看?別說救度眾生,把他身體哪一份的病業加到你的身上你就死了,沒等你救他你就死了。

Thậm ma thị Đại Pháp đệ tử nả? Lịch sử thượng hữu hứa đa tông giáo, đại gia tri đạo, tu hành trung bất đới hữu sứ mệnh, tha chỉ thị cầu đắc tự thân viên mãn ——ngã tu hảo liễu khứ thiên đường, ngã tu hảo liễu tu thành Bồ Tát La Hán. Khả thị “cứu độ chúng sinh” giá cú thoại thuyết xuất lai dung dị, thuỳ cảm tố nả? Nhĩ nhất cá nhân tu đô tu đích giá ma nan, nhĩ hài yếu đới trước biệt nhân tu. Nhĩ đới trước nhất cá nhân tu, tựu đẳng ư thị na nhất cá nhân đích nhất thiết nhĩ đô đắc phụ trách, tượng nhĩ nhất dạng đích nhĩ khứ bả tha tu hảo. Nhĩ tự kỷ đô tu đích bất hảo, tu đích ngận nan, nhĩ chẩm ma tu hảo tha? Nhi thả nhĩ cứu độ chúng sinh tịnh bất thị cứu nhất cá nhân, nhĩ yếu cứu đích thị ngận đa nhân, nhĩ chẩm ma vi tha môn phụ trách? Sở dĩ hữu ta nhân thuyết “ngã cứu độ chúng sinh”, ngã chân đích thị tùng tâm để tiếu thoại tha. Cứu độ chúng sinh, thuỳ cảm cứu độ chúng sinh? Nhĩ thí thí khán? Biệt thuyết cứu độ chúng sinh, bả tha thân thể nả nhất phần đích bệnh nghiệp gia đáo nhĩ đích thân thượng nhĩ tựu tử liễu, một đẳng nhĩ cứu tha nhĩ tựu tử liễu.

Đệ tử Đại Pháp là gì? Trong lịch sử có nhiều tôn giáo, mọi người biết đấy, trong tu hành là không mang theo sứ mệnh, họ chỉ là cầu được tự thân viên mãn: Ta tu xong ta tới thiên đường, ta tu tốt thì tu thành Bồ Tát hay La Hán. Nhưng câu nói “cứu độ chúng sinh” được nói ra dễ quá, hỏi ai dám làm? Các vị tu riêng mình đã tu khó thế rồi, các vị còn muốn mang theo người khác mà tu. Các vị mang theo một người mà tu, thì bằng như hết thảy các thứ của cá nhân ấy các vị đều phải có trách nhiệm, các vị đưa người đó tu tốt giống các vị vậy. Tự thân các vị tu còn không tốt, tu rất khó rồi, các vị làm sao tu người kia cho tốt? Hơn nữa các vị cứu độ cứu độ chúng sinh là không phải cứu một người, các vị cần cứu là rất nhiều người, các vị làm sao có trách nhiệm với họ chứ? Cho nên [với] những người mà nói “ta cứu độ chúng sinh”, tôi quả thực từ đáy lòng chê cười họ. Cứu độ chúng sinh, hỏi ai dám cứu độ chúng sinh? Các vị thử thử xem? Đừng nói cứu độ chúng sinh, [riêng] đưa phần nghiệp bệnh nào đó trên thân thể họ đặt lên thân các vị thì các vị đã chết rồi, chưa đợi được các vị cứu họ thì các vị đã chết rồi.

這個法的威力,大法弟子歷史上奠定的那個基礎,和你們責任本身的重大,你才能做了這件事情。這不是一般人能做的,也是開天闢地沒有過的。宇宙大法成就著大法弟子。哪個生命配修宇宙大法?過去沒有啊。釋迦牟尼也不是修宇宙大法修出來的,是不是?都知道他是正悟了自己符合了宇宙那一層的法修出來的。用宇宙大法直接來度人,你想沒想過,作為一個生命來講,你應該怎麼做?責任是甚麼?當然作為大法弟子來講,風風雨雨的走過了這麼多年,我一直在說,能夠從九九年「七•二零」以後走過來的就了不起,神已經非常的珍惜你了;所以作為弟子自己來講,也得珍惜自己,自己走過的路,去其糟粕。那就是你未來正悟的道,那就是你成就的東西、威德,也決定了每個人所在的層次。

Giá cá Pháp đích uy lực, Đại Pháp đệ tử lịch sử thượng điện định đích na cá cơ sở, hoà nhĩ môn trách nhiệm bản thân đích trọng đại, nhĩ tài năng tố liễu giá kiện sự tình. Giá bất thị nhất ban nhân năng tố đích, dã thị khai thiên tịch địa một hữu quá đích. Vũ trụ Đại Pháp thành tựu trước Đại Pháp đệ tử. Nả cá sinh mệnh phối tu vũ trụ Đại Pháp? Quá khứ một hữu a. Thích Ca Mâu Ni dã bất thị tu vũ trụ Đại Pháp tu xuất lai đích, thị bất thị? Đô tri đạo Tha thị chính ngộ liễu tự kỷ phù hợp liễu vũ trụ na nhất tầng đích Pháp tu xuất lai đích. Dụng vũ trụ Đại Pháp trực tiếp lai độ nhân, nhĩ tưởng một tưởng quá, tác vi nhất cá sinh mệnh lai giảng, nhĩ ưng cai chẩm ma tố? Trách nhiệm thị thậm ma? Đương nhiên tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, phong phong vũ vũ đích tẩu quá liễu giá ma đa niên, ngã nhất trực tại thuyết, năng cú tùng cửu cửu niên “thất • nhị linh” dĩ hậu tẩu quá lai đích tựu liễu bất khởi, Thần dĩ kinh phi thường đích trân tích nhĩ liễu; sở dĩ tác vi đệ tử tự kỷ lai giảng, dã đắc trân tích tự kỷ, tự kỷ tẩu quá đích lộ, khứ kỳ tao phách. Na tựu thị nhĩ vị lai chính ngộ đích Đạo, na tựu thị nhĩ thành tựu đích đông tây, uy đức, dã quyết định liễu mỗi cá nhân sở tại đích tầng thứ.

Uy lực của Pháp này, cơ sở đặt định ra trong lịch sử của đệ tử Đại Pháp, và [tính] trọng đại của bản thân trách nhiệm của chư vị, [như thế] chư vị mới có thể làm được việc này. Đây không phải [điều] một người bình thường có thể làm, cũng là chưa từng có từ khai thiên tịch địa. Đại Pháp vũ trụ đã thành tựu đệ tử Đại Pháp. Sinh mệnh nào mới xứng tu Đại Pháp vũ trụ? Không có trong quá khứ đâu. Thích Ca Mâu Ni cũng không phải tu Đại Pháp vũ trụ mà tu xuất lai; đúng không? [Mọi người] đều biết rằng Ông là chính ngộ21 được Pháp của tầng nơi vũ trụ mà bản thân [Ông] phù hợp mà tu xuất lai. Dùng Đại Pháp vũ trụ [để] trực tiếp độ nhân, chư vị từng nghĩ tới chưa, làm một sinh mệnh mà nói, chư vị nên cần làm thế nào? Trách nhiệm là gì? Đương nhiên làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, đã trải qua những năm mưa gió bão bùng ấy, tôi vẫn luôn nói rằng, có thể từ “20 tháng Bảy” năm 199922 sau đó vượt qua thì thật xuất sắc, chư Thần đã vô cùng trân quý chư vị rồi; do đó khi bản thân làm đệ tử Đại Pháp mà nói, cũng cần trân quý bản thân mình, con đường mà mình đi qua, tống khứ cặn bã. Đó chính là Đạo23 mà tương lai chư vị chính ngộ, đó chính là những gì thành tựu và uy đức của chư vị, cũng là quyết định tầng thứ sở tại của mỗi từng cá nhân.

我剛才說宇宙正法已經處在後期基本結束的狀態,向法正人間在過渡了,所以在這個時期大家更應該做好;不要前功盡棄;不要再做錯;也不要被自己的顯示心、標新立異、各種各樣的執著帶著你再做那些糊塗事。憑著對大法的熱情還不行,要理智的,在邪惡的環境中要考慮安全,要修的正、走的正才行。舊勢力改變的這一切,我也是將計就計的在做,但是作為大法弟子來講,你們得走正。作為大法弟子來講,你們能夠走到今天,師父非常的珍惜你們,一定要做好。我在歷史上說過的話都在兌現。我沒有講預言,但是我講了宇宙整個正法形勢一步一步到最後。你們看吧,都在兌現。

Ngã cương tài thuyết vũ trụ Chính Pháp dĩ kinh xử tại hậu kỳ cơ bản kết thúc đích trạng thái, hướng Pháp Chính Nhân Gian tại quá độ liễu, sở dĩ tại giá cá thời kỳ đại gia cánh ưng cai tố hảo; bất yếu tiền công tận khí; bất yếu tái tố thác; dã bất yếu bị tự kỷ đích hiển thị tâm, tiêu tân lập dị, các chủng các dạng đích chấp trước đới trước nhĩ tái tố na ta hồ đồ sự. Bằng trước đối Đại Pháp đích nhiệt tình hài bất hành, yếu lý trí đích, tại tà ác đích hoàn cảnh trung yếu khảo lự an toàn, yếu tu đích chính, tẩu đích chính tài hành. Cựu thế lực cải biến đích giá nhất thiết, ngã dã thị tương kế tựu kế đích tại tố, đãn thị tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, nhĩ môn đắc tẩu chính. Tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, nhĩ môn năng cú tẩu đáo kim thiên, Sư phụ phi thường đích trân tích nhĩ môn, nhất định yếu tố hảo. Ngã tại lịch sử thượng thuyết quá đích thoại đô tại đoái hiện. Ngã một hữu giảng dự ngôn, đãn thị ngã giảng liễu vũ trụ chỉnh cá Chính Pháp hình thế nhất bộ nhất bộ đáo tối hậu. Nhĩ môn khán ba, đô tại đoái hiện.

Tôi vừa nói rằng Chính Pháp vũ trụ đã vào trạng thái kết thúc cơ bản hậu kỳ, đã quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian rồi; do đó thời kỳ này mọi người càng nên phải thực thi cho tốt; không được phí sạch công sức trước đây24; không được lại làm sai nữa; cũng đừng để tâm hiển thị, thích làm thứ lạ25, và các chủng các dạng tâm chấp trước của chư vị dẫn dắt chư vị lại làm những việc hồ đồ kia nữa. Dựa vào nhiệt tình đối với Đại Pháp vẫn là không được đâu, phải lý trí, trong hoàn cảnh tà ác [thì] cần phải cân nhắc an toàn, phải tu cho chính, đi cho chính thì mới được. Hết thảy những gì mà cựu thế lực cải biến, [thì] tôi cũng là tương kế tựu kế mà làm, nhưng làm đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị phải đi cho chính. Làm đệ tử Đại Pháp mà giảng, chư vị có thể bước đi tới hôm nay, Sư phụ vô cùng trân quý chư vị, nhất định phải làm cho tốt. Những lời mà tôi nói trong lịch sử thì [nay] đều đang đoái hiện26. Tôi không có giảng dự ngôn27, mà là tôi đã giảng rằng toàn thể hình thế Chính Pháp vũ trụ từng bước từng bước đến cuối cùng. Chư vị hãy nhìn xem, đều đang đoái hiện.

我先說這麼多。不遠萬里的,還有從大陸來的,大家帶著有一些你覺的必須要提出的問題,你可以交到大會上來,我給你解答。(弟子熱烈鼓掌)

Ngã tiên thuyết giá ma đa. Bất viễn vạn lý đích, hài hữu tùng Đại Lục lai đích, đại gia đới trước hữu nhất ta nhĩ giác đích tất tu yếu đề xuất đích vấn đề, nhĩ khả dĩ giao đáo đại hội thượng lai, ngã cấp nhĩ giải đáp. (đệ tử nhiệt liệt cổ chưởng)

Trước hết tôi nói bấy nhiêu thôi. Từ xa xôi vạn dặm28, còn có từ Đại Lục29, mọi người mang theo những câu hỏi mà chư vị cảm thấy cần phải đặt ra, chư vị có thể đưa lên cho đại hội, tôi sẽ giải đáp cho chư vị. (đệ tử vỗ tay nhiệt liệt)

(師父由站改坐,弟子熱烈鼓掌)

(Sư phụ do trạm cải toạ, đệ tử nhiệt liệt cổ chưởng)

(Sư phụ đang đứng và ngồi xuống, các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt)

弟子:全世界大法弟子祝師父生日快樂!

Đệ tử: Toàn thế giới Đại Pháp đệ tử chúc Sư phụ sinh nhật khoái lạc!

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp toàn thế giới kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!

師父:這我就不念了啊。(弟子熱烈鼓掌)

Sư phụ: Giá ngã tựu bất niệm liễu a. (đệ tử nhiệt liệt cổ chưởng)

Sư phụ: Tôi không đọc cái [như thế] này nữa. (đệ tử vỗ tay nhiệt liệt)

弟子:弟子理解,現在已經到了正法的最後,法正人間在即,隨著正法進程的推進,我們現在講真相重點有變化嗎?是否要更直白的告訴世人?

Đệ tử: Đệ tử lý giải, hiện tại dĩ kinh đáo liễu Chính Pháp đích tối hậu, Pháp Chính Nhân Gian tại tức, tuỳ trước Chính Pháp tiến trình đích suy tiến, ngã môn hiện tại giảng chân tướng trọng điểm hữu biến hoá ma? Thị phủ yếu cánh trực bạch đích cáo tố thế nhân?

Đệ tử: Đệ tử lý giải rằng, hiện nay đã tới cuối cùng của Chính Pháp rồi, Pháp Chính Nhân Gian lập tức tới, thuận theo tiến trình Chính Pháp tấn tới, trọng điểm giờ đây chúng ta giảng chân tướng có thay đổi không? Phải chăng cần nói thẳng hơn nữa cho con người thế gian?

師父:沒有變化,原來怎麼做的還怎麼做,沒有任何變化;如果有變化,我就會在明慧網上告訴你們。講真相要想救人不能講高,講高了反而起負作用,這一點已經有很多教訓了。

Sư phụ: Một hữu biến hoá, nguyên lai chẩm ma tố đích hài chẩm ma tố, một hữu nhậm hà biến hoá; như quả hữu biến hoá, ngã tựu hội tại Minh Huệ võng thượng cáo tố nhĩ môn. Giảng chân tướng yếu tưởng cứu nhân bất năng giảng cao, giảng cao liễu phản nhi khởi phụ tác dụng, giá nhất điểm dĩ kinh hữu ngận đa giáo huấn liễu.

Sư phụ: Không có thay đổi, nguyên làm sao thì vẫn làm vậy; không có thay đổi gì; nếu có biến hoá, thì tôi sẽ bảo cho chư vị qua Minh Huệ Net. Giảng chân tướng mà muốn cứu người thì không được giảng cao, giảng cao sẽ trái lại là có tác hại, [về] điểm này đã có rất nhiều [bài học] giáo huấn rồi.

弟子:邪惡迫害大陸大法弟子,活摘器官罪惡被越來越多的常人關注,有不少學員很強調揭露活摘器官,講真相一上來就講活摘器官。是不是還要針對講真相的背景,先講清法輪大法是甚麼,基本真相,如自焚騙局、1400例造假等,再看對方的接受成度來講。

Đệ tử: Tà ác bách hại Đại Lục Đại Pháp đệ tử, hoạt trích khí quan tội ác bị việt lai việt đa đích thường nhân quan chú, hữu bất thiểu học viên ngận cường điệu yết lộ hoạt trích khí quan, giảng chân tướng nhất thượng lai tựu giảng hoạt trích khí quan. Thị bất thị hài yếu châm đối giảng chân tướng đích bối cảnh, tiên giảng thanh Pháp Luân Đại Pháp thị thậm ma, cơ bản chân tướng, như tự phần biển cục, 1400 lệ tạo giả đẳng, tái khán đối phương đích tiếp thụ thành độ lai giảng.

Đệ tử: Tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp Đại Lục, tội ác mổ cướp tạng sống càng ngày càng được nhiều người thường quan tâm, có không ít học viên rất nhấn mạnh việc vạch trần mổ cướp tạng sống, hễ vừa giảng chân tướng là nói về mổ cướp tạng sống. Phải chăng vẫn nên nhắm vào bối cảnh giảng chân tướng, trước hết giảng rõ Pháp Luân Đại Pháp là gì, chân tướng cơ bản, ví như vụ tự thiêu lừa đảo, giả tạo 1400 ca [tử vong], v.v., rồi mới xem mức độ cảm thụ của người nghe mà giảng [tiếp].

師父:對,我覺的這樣講很理智。人就是人,你把人想的太高了。你覺的救他更有難度,是因為他太低了,不是因為他太高了;所以越有難度的你越要講的低,他才能接受,他真的有智慧他就不會那樣了。所以還是從最基本的,尤其在大陸,中共怎麼造謠的,這些東西給他破除了,把真實情況講出來,然後再去講中共邪黨迫害多邪惡,他才會同情你。你光講邪黨怎麼迫害,他被謊言誤導的思想會想你們也不好啊,所以講真相你一定要把那些謊言破除了,才行。

Sư phụ: Đối, ngã giác đích giá dạng giảng ngận lý trí. Nhân tựu thị nhân, nhĩ bả nhân tưởng đích thái cao liễu. Nhĩ giác đích cứu tha cánh hữu nan độ, thị nhân vi tha thái đê liễu, bất thị nhân vi tha thái cao liễu; sở dĩ việt hữu nan độ đích nhĩ việt yếu giảng đích đê, tha tài năng tiếp thụ, tha chân đích hữu trí tuệ tha tựu bất hội na dạng liễu. Sở dĩ hài thị tùng tối cơ bản đích, vưu kỳ tại Đại Lục, Trung Cộng chẩm ma tạo dao đích, giá ta đông tây cấp tha phá trừ liễu, bả chân thực tình huống giảng xuất lai, nhiên hậu tái khứ giảng Trung Cộng tà đảng bách hại đa tà ác, tha tài hội đồng tình nhĩ. Nhĩ quang giảng tà đảng chẩm ma bách hại, tha bị hoang ngôn ngộ đạo đích tư tưởng hội tưởng nhĩ môn dã bất hảo a, sở dĩ giảng chân tướng nhĩ nhất định yếu bả na ta hoang ngôn phá trừ liễu, tài hành.

Sư phụ: Phải rồi, tôi cảm thấy giảng như thế rất lý trí. Người chính là người, [nhiều khi] chư vị nghĩ người ở cao quá. [Khi] chư vị cảm thấy cứu họ có độ khó cao hơn, [thì] là vì họ quá thấp [so với chư vị nghĩ], không phải vì họ quá cao; do đó càng có độ khó thì chư vị càng cần giảng thấp, họ mới có thể tiếp thu, họ mà thật sự có trí tuệ thì họ đã không thế. Cho nên vẫn là từ cơ bản nhất, đặc biệt là ở Đại Lục, Trung Cộng đặt điều thế nào, những cái đó [là cần] phá trừ cho họ, giảng ra tình huống chân thực, sau đó mới giảng tà đảng Trung Cộng bức hại tà ác nhường nào, họ mới đồng tình với chư vị. Chư vị chỉ giảng tà ác bức hại thế nào, tư tưởng của họ vốn bị vu khống làm cho hiểu sai sẽ nghĩ là chư vị không tốt, do đó giảng chân tướng thì chư vị nhất định phá trừ vu khống đặt điều kia, thế mới được.

弟子:香港特首在邪惡的指示下破壞神韻申請場地,又縱容邪惡團伙在香港市區及各景點攻擊大法,這些違反香港法律。可否當地佛學會協調,有條件的學員法律起訴,開創合法環境?

Đệ tử: Hương Cảng đặc thủ tại tà ác đích chỉ thị hạ phá hoại Thần Vận thân thỉnh trường địa, hựu túng dung tà ác đoàn hoả tại Hương Cảng thị khu cập các cảnh điểm công kích Đại Pháp, giá ta vi phản Hương Cảng pháp luật. Khả phủ đương địa Phật Học Hội hiệp điệu, hữu điều kiện đích học viên pháp luật khởi tố, khai sáng hợp pháp hoàn cảnh?

Đệ tử: Đặc thủ30 Hồng Kông dưới chỉ thị của tà ác đã phá hoại việc Thần Vận xin phép nơi biểu diễn, đồng thời dung túng băng nhóm [côn đồ] tà ác công kích Đại Pháp tại khu đô thị Hồng Kông và các điểm du lịch, đó là vi phạm luật pháp Hồng Kông. [Con xin hỏi] có thể Phật Học Hội địa phương điều phối, [và] học viên có điều kiện [đi] khởi tố ra toà, mở ra hoàn cảnh hợp pháp?

師父:壞人不久的將來一個也跑不了,都有人收拾。香港的情況,你們香港學員和佛學會自己斟酌著去做。師父在這不是三言兩語就能說清楚的,也不能給你面面俱到告訴你怎麼做,那樣我就剝奪了你們修煉的路,因為你怎麼做,怎麼做好,那是你們要去做的。我甚麼都跟你們講了,我甚麼都告訴你們,甚至於每一步怎麼走,那是你在修還是我在修啊?還是我帶著你在修啊?那就不算了,是這個道理吧?所以有些事情還得你們自己斟酌著去把它做好。環境是靠大法弟子在講真相中開創的。

Sư phụ: Hoại nhân bất cửu đích tương lai nhất cá dã bào bất liễu, đô hữu nhân thu thập. Hương Cảng đích tình huống, nhĩ môn Hương Cảng học viên hoà Phật Học Hội tự kỷ châm chước trước khứ tố. Sư phụ tại giá bất thị tam ngôn lưỡng ngữ tựu năng thuyết thanh sở đích, dã bất năng cấp nhĩ diện diện câu đáo cáo tố nhĩ chẩm ma tố, na dạng ngã tựu bác đoạt liễu nhĩ môn tu luyện đích lộ, nhân vi nhĩ chẩm ma tố, chẩm ma tố hảo, na thị nhĩ môn yếu khứ tố đích. Ngã thậm ma đô cân nhĩ môn giảng liễu, ngã thậm ma đô cáo tố nhĩ môn, thậm chí ư mỗi nhất bộ chẩm ma tẩu, na thị nhĩ tại tu hài thị ngã tại tu a? Hài thị ngã đới trước nhĩ tại tu a? Na tựu bất toán liễu, thị giá cá đạo lý ba? Sở dĩ hữu ta sự tình hài đắc nhĩ môn tự kỷ châm chước trước khứ bả tha tố hảo. Hoàn cảnh thị kháo Đại Pháp đệ tử tại giảng chân tướng trung khai sáng đích.

Sư phụ: Tương lai không xa những kẻ xấu sẽ không một ai thoát được, đều có người thu thập [chúng]. Tình huống Hồng Kông, các học viên Hồng Kông chư vị và Phật Học Hội là đã đang cân nhắc mà làm. Tại đây Sư phụ không [thể] hai ba câu31 là có thể nói rõ được, cũng không thể bảo chư vị một cách chu đáo mọi mặt32 rằng chư vị làm thế nào; thế thì tôi tước đoạt mất con đường tu luyện của chư vị; bởi vì chư vị thực thi thế nào, làm sao cho tốt, ấy là điều chư vị cần làm. Tôi cái gì cũng giảng cho chư vị, tôi cái gì cũng bảo chư vị, thậm chí đi từng bước ra sao, thế thì là chư vị tu hay là tôi tu? Hay là tôi đang dắt chư vị tu? Như thế không được tính, là đạo lý đó [phải không]? Cho nên có những việc vẫn là cần chư vị tự mình cân nhắc mà làm nó cho tốt. Hoàn cảnh là dựa vào đệ tử Đại Pháp khi giảng chân tướng mà khai sáng.

弟子:弟子現在面臨一個現象,就是有的時候會有不知名的人送一些大法書到學法點,這些大法書有的是沒改過字舊版的,也有新的,但是有大部份是書的紙被弄髒了,或者紙張變的很僵硬、很舊,弟子不知道如何處理。

Đệ tử: Đệ tử hiện tại diện lâm nhất cá hiện tượng, tựu thị hữu đích thời hậu hội hữu bất tri danh đích nhân tống nhất ta Đại Pháp thư đáo học Pháp điểm, giá ta Đại Pháp thư hữu đích thị một cải quá tự cựu bản đích, dã hữu tân đích, đãn thị hữu đại bộ phận thị thư đích chỉ bị lộng tảng liễu, hoặc giả chỉ trương biến đích ngận cương ngạnh, ngận cựu, đệ tử bất tri đạo như hà xứ lý.

Đệ tử: Hiện nay đệ tử rơi vào một hiện tượng, ấy là thỉnh thoảng có người không biết tên đưa [tặng] một số sách Đại Pháp tới điểm học Pháp, những sách Đại Pháp đó có [sách] là bản phát hành cũ chưa chỉnh sửa chữ, cũng có [sách] là mới, nhưng phần lớn sách có giấy bị bẩn, hoặc trang giấy đã thành cương cứng, rất cũ; đệ tử không biết xử lý thế nào.

師父:迫害那麼嚴重,人家把書藏起來了,可能就保管的不太好。對沒有書的人來講那還是很珍貴的。沒改過字的可以改字。髒了不要緊,照樣可以學、可以用。真的破損不能用的你們可以燒掉,因為你是大法弟子,你做的事情神知道。

Sư phụ: Bách hại na ma nghiêm trọng, nhân gia bả thư tàng khởi lai liễu, khả năng tựu bảo quản đích bất thái hảo. Đối một hữu thư đích nhân lai giảng na hài thị ngận trân quý đích. Một cải quá tự đích khả dĩ cải tự. Tảng liễu bất yếu khẩn, chiếu dạng khả dĩ học, khả dĩ dụng. Chân đích phá tổn bất năng dụng đích nhĩ môn khả dĩ thiêu điệu, nhân vi nhĩ thị Đại Pháp đệ tử, nhĩ tố đích sự tình Thần tri đạo.

Sư phụ: Bức hại nghiêm trọng nhường ấy, người ta bèn giấu sách đi, nhưng có thể do bảo quản không tốt lắm. Đối với người chưa có sách mà nói thì [sách] đó vẫn rất trân quý. Chưa chỉnh sửa chữ thì có thể chỉnh sửa. Bẩn cũng không sao, vẫn có thể học, có thể dùng cũng như thế. Thật sự hỏng [đến mức] không thể dùng nữa thì chư vị có thể đốt đi, bởi vì chư vị là đệ tử Đại Pháp, Thần biết việc mà chư vị làm.

弟子:台灣去年五月新政府上台後,來台灣景點旅遊的大陸遊客明顯減少,是否是台灣大法弟子修煉狀態的反映?韓國、日本及東南亞其它國家至台灣的遊客則明顯增加,是否台灣景點講真相的對像應擴大?

Đệ tử: Đài Loan khứ niên ngũ nguyệt tân chính phủ thượng đài hậu, lai Đài Loan cảnh điểm lữ du đích Đại Lục du khách minh hiển giảm thiểu, thị phủ thị Đài Loan Đại Pháp đệ tử tu luyện trạng thái đích phản ánh? Hàn quốc, Nhật Bản cập Đông Nam Á kỳ tha quốc gia chí Đài Loan đích du khách tắc minh hiển tăng gia, thị phủ Đài Loan cảnh điểm giảng chân tướng đích đối tượng ưng khuếch đại?

Đệ tử: Đài Loan sau khi chính phủ mới lên tháng Năm năm ngoái, du khách từ Đại Lục đi du lịch các điểm tham quan ở Đài Loan đã giảm rõ rệt, phải chăng là phản ánh trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp Đài Loan? Du khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước khác ở Đông Nam Á tới Đài Loan lại tăng lên rõ rệt, phải chăng nên mở rộng đối tượng giảng chân tướng ở điểm du lịch tại Đài Loan?

師父:這沒有甚麼特殊的。大陸最近的經濟就不像前些年,遊客少了也很正常。至於說講真相的事情,不管是誰了,你們都要去講,重點是放在中國大陸的遊客上,作為台灣來講,其他的民眾也都可以講,特別是在南亞地區國家的民眾,對法輪功的迫害也都深受其害的,都可以講。

Sư phụ: Giá một hữu thậm ma đặc thù đích. Đại Lục tối cận đích kinh tế tựu bất tượng tiền ta niên, du khách thiểu liễu dã ngận chính thường. Chí ư thuyết giảng chân tướng đích sự tình, bất quản thị thuỳ liễu, nhĩ môn đô yếu khứ giảng, trọng điểm thị phóng tại Trung Quốc Đại Lục đích du khách thượng, tác vi Đài Loan lai giảng, kỳ tha đích dân chúng dã đô khả dĩ giảng, đặc biệt thị tại Nam Á địa khu quốc gia đích dân chúng, đối Pháp Luân Công đích bách hại dã đô thâm thụ kỳ hại đích, đô khả dĩ giảng.

Sư phụ: Cái này không có gì đặc biệt. Gần đây kinh tế Đại Lục không như những năm trước, du khách ít đi cũng rất bình thường. Còn nói việc giảng chân tướng, thì dù [đối tượng] là ai, chư vị đều cần đi giảng, trọng điểm đặt ở du khách [từ] Trung Quốc Đại Lục; là Đài Loan mà nói, [giảng chân tướng cho] các dân chúng khác cũng khả dĩ, đặc biệt là dân chúng các quốc gia vùng Nam Á, cũng bị hại về [vấn đề] bức hại Pháp Luân Công, đều có thể giảng.

弟子:香港同修說大紀元同修都跑去賣東西了,對這件事不理解。有新學員去佛學會學法反受到阻礙,沒有學法風氣,使人走進來也對大法不理解。

Đệ tử: Hương Cảng đồng tu thuyết Đại Kỷ Nguyên đồng tu đô bào khứ mại đông tây liễu, đối giá kiện sự bất lý giải. Hữu tân học viên khứ Phật Học Hội học Pháp phản thụ đáo trở ngại, một hữu học Pháp phong khí, sử nhân tẩu tiến lai dã đối Đại Pháp bất lý giải.

Đệ tử: Các đồng tu Hồng Kông nói rằng đồng tu Đại Kỷ Nguyên đều đi bán các thứ, [và họ] không hiểu được việc này. Có học viên mới tới Phật Học Hội học Pháp trái lại bị trở ngại [ngăn cản], không có bầu không khí học Pháp, khiến người [mới] tới [tham gia] không hiểu được Đại Pháp.

師父:有這種現象嗎?香港。反正是修煉的狀態作為負責人是有責任的。但是作為寫條子的人不太了解情況,那也不行的。

Sư phụ: Hữu giá chủng hiện tượng ma? Hương Cảng. Phản chính thị tu luyện đích trạng thái tác vi phụ trách nhân thị hữu trách nhiệm đích. Đãn thị tác vi tả điều tử đích nhân bất thái liễu giải tình huống, na dã bất hành đích.

Sư phụ: Có loại hiện tượng này sao? Hồng Kông. Dù sao hễ là trạng thái tu luyện thì làm người phụ trách là có trách nhiệm. Nhưng làm người viết tờ câu hỏi [nếu] quá không hiểu tình hình, thế thì cũng không được.

弟子:大陸弟子問師父好,近一年多我們省多地出現了大面積綁架大法弟子的事件。我的問題是,正法接近尾聲了,今天出現這種干擾,是整體修煉有漏洞嗎?還是……

Đệ tử: Đại Lục đệ tử vấn Sư phụ hảo, cận nhất niên đa ngã môn tỉnh đa địa xuất hiện liễu đại diện tích bảng giá Đại Pháp đệ tử đích sự kiện. Ngã đích vấn đề thị, Chính Pháp tiếp cận vĩ thanh liễu, kim thiên xuất hiện giá chủng can nhiễu, thị chỉnh thể tu luyện hữu lậu động ma? Hài thị…

Đệ tử: Đệ tử Đại Lục xin vấn an Sư phụ. Hơn một năm qua tỉnh chúng con nhiều nơi xảy các vụ bắt cóc đệ tử Đại Pháp trên diện rộng. Câu hỏi của con là, Chính Pháp gần tới cuối33 rồi, [mà] hôm nay xuất hiện can nhiễu loại này, là [do] chỉnh thể tu luyện có sơ hở34 chăng? Hay là [do]…

師父:甚麼也不是。就是還沒有修好的,它就會去修你,它就是要這麼做。中國大陸那個地方用舊勢力的話講,就像老君的煉丹爐,那個火還必須得旺,才能煉出真金來。我都講了,不是說形勢好了一切邪惡也變好了;邪惡不會變好,只會被清除;沒清除之前它就會表現的,特別是在最後的垂死掙扎,它就會那麼幹。就像這個毒藥,你不讓它毒,它不毒能行嗎?它就是毒藥。

Sư phụ: Thậm ma dã bất thị. Tựu thị hài một hữu tu hảo đích, tha tựu hội khứ tu nhĩ, tha tựu thị yếu giá ma tố. Trung Quốc Đại Lục na cá địa phương dụng cựu thế lực đích thoại giảng, tựu tượng Lão Quân đích luyện đan lư, na cá hoả hài tất tu đắc vượng, tài năng luyện xuất chân kim lai. Ngã đô giảng liễu, bất thị thuyết hình thế hảo liễu nhất thiết tà ác dã biến hảo liễu; tà ác bất hội biến hảo, chỉ hội bị thanh trừ; một thanh trừ chi tiền tha tựu hội biểu hiện đích, đặc biệt thị tại tối hậu đích thuỳ tử tránh trát, tha tựu hội na ma cán. Tựu tượng giá cá độc dược, nhĩ bất nhượng tha độc, tha bất độc năng hành ma? Tha tựu thị độc dược.

Sư phụ: Không phải là thế đâu. Chính là [vì] vẫn chưa tu cho tốt, chúng bèn ‘tu’ chư vị, chúng chính là muốn làm thế. Nơi Trung Quốc Đại Lục —dùng lời cựu thế lực mà nói— chính là như lò luyện đan của Lão Quân, lửa ấy ắt phải mạnh thế, thì mới luyện ra vàng ròng. Tôi nói rồi, không phải bảo rằng hình thế tốt lên thì hết thảy tà ác cũng biến thành tốt; tà ác sẽ không biến thành tốt đâu, chỉ sẽ bị thanh trừ; trước khi bị thanh trừ thì chúng là sẽ biểu hiện, đặc biệt là lúc giãy chết, chúng là sẽ làm thế, chính như thuốc độc, [dù] chư vị không cho chúng độc, chúng không độc có được không? Chúng chính là thuốc độc.

弟子:媒體報導神韻,至今仍無法做到重視細節,比如在文章中以先生、女士稱呼受訪者,或反覆提受訪者的頭銜,不符合新聞製作慣例。請問師尊,媒體至今無法像神韻那樣一絲不苟,是否會影響媒體救人的力量?

Đệ tử: Môi thể báo đạo Thần Vận, chí kim nhưng vô pháp tố đáo trọng thị tế tiết, tỷ như tại văn chương trung dĩ tiên sinh, nữ sĩ xưng hô thụ phỏng giả, hoặc phản phúc đề thụ phỏng giả đích đầu hàm, bất phù hợp tân văn chế tác quán lệ. Thỉnh vấn Sư tôn, môi thể chí kim vô pháp tượng Thần Vận na dạng nhất ty bất cẩu, thị phủ hội ảnh hưởng môi thể cứu nhân đích lực lượng?

Đệ tử: Kênh truyền thông đưa tin về Thần Vận, đến nay vẫn chưa cách nào đạt tới chú trọng chi tiết, ví như trong bài viết dùng từ ‘ông’, ‘bà’ khi gọi người được phỏng vấn35, hoặc lặp lại danh hiệu của người được phỏng vấn, [thế là] không phù hợp thông lệ [hiện nay] của giới thông tấn. [Con] xin hỏi Sư tôn, kênh thông tin mà đến nay vẫn chưa cách nào kỹ lưỡng chi tiết được như Thần Vận, thì có thể ảnh hưởng các kênh thông tin lực lượng cứu người?

師父:小問題了,就是媒體在報導中要更有禮貌一點,就這樣。法輪功學員行為上就是在走傳統的路,所以應該做的更好一點。

Sư phụ: Tiểu vấn đề liễu, tựu thị môi thể tại báo đạo trung yếu cánh hữu lễ mạo nhất điểm, tựu giá dạng. Pháp Luân Công học viên hành vi thượng tựu thị tại tẩu truyền thống đích lộ, sở dĩ ưng cai tố đích cánh hảo nhất điểm.

Sư phụ: Việc nhỏ, chỉ là kênh thông tin trong khi đưa tin cần có lễ tiết hơn, là như vậy. Học viên Pháp Luân Công về hành vi là cần theo lộ [tuyến] truyền thống, do đó nên làm tốt hơn một chút.

弟子:兩位夫妻同修由於沒有實修、遇事不能向內找而離婚了,但修大法的心沒變。離婚對他們修煉造成的後果是甚麼?他們還有機會修煉圓滿嗎?

Đệ tử: Lưỡng vị phu thê đồng tu do ư một hữu thực tu, ngộ sự bất năng hướng nội trảo nhi ly hôn liễu, đãn tu Đại Pháp đích tâm một biến. Ly hôn đối tha môn tu luyện tạo thành đích hậu quả thị thậm ma? Tha môn hài hữu cơ hội tu luyện viên mãn ma?

Đệ tử: Hai vợ chồng đồng tu vì chưa thực tu, gặp vấn đề không thể hướng nội tìm [do đó] ly hôn rồi, nhưng cái tâm tu Đại Pháp là không đổi. Ly hôn đối với tu luyện của họ tạo thành hậu quả là gì? Họ vẫn có cơ hội tu luyện viên mãn chăng?

師父:原則上他們在修煉中修好沒修好,這是他們修煉中的狀態表現吧。離婚的本身對人看是比較重大,實質上修煉對他們才是第一位的。如果修的好是不影響,但是你採取甚麼樣形式修,你想要怎麼修,那還是你們自己的事情。如果是因為執著、人心造成的,那當然是做的不對的了。

Sư phụ: Nguyên tắc thượng tha môn tại tu luyện trung tu hảo một tu hảo, giá thị tha môn tu luyện trung đích trạng thái biểu hiện ba. Ly hôn đích bản thân đối nhân khán thị tỷ giảo trọng đại, thực chất thượng tu luyện đối tha môn tài thị đệ nhất vị đích. Như quả tu đích hảo thị bất ảnh hưởng, đãn thị nhĩ thái thủ thậm ma dạng hình thức tu, nhĩ tưởng yếu chẩm ma tu, na hài thị nhĩ môn tự kỷ đích sự tình. Như quả thị nhân vi chấp trước, nhân tâm tạo thành đích, na đương nhiên thị tố đích bất đối đích liễu.

Sư phụ: Về nguyên tắc trong tu luyện họ tu tốt hay tu chưa tốt, [thì] đó là trạng thái biểu hiện trong tu luyện của họ. Bản thân việc ly hôn đối với người ta mà xét thì khá là quan trọng, [nhưng] về thực chất thì tu luyện đối với họ là ở vị trí số một. Nếu tu được tốt thì không ảnh hưởng; còn chư vị chọn hình thức nào mà tu, chư vị muốn tu gì, [thảy] vẫn là việc của riêng chư vị. Nếu [ly hôn] là vì chấp trước, do nhân tâm tạo thành, thế đương nhiên là làm không đúng rồi.

弟子:現在的孩子們都在玩電腦遊戲。是外星人製造的嗎?我們應該如何做?

Đệ tử: Hiện tại đích hài tử môn đô tại ngoạn điện não du hí. Thị ngoại tinh nhân chế tạo đích ma? Ngã môn ưng cai như hà tố?

Đệ tử: Hiện nay trẻ em đều chơi trò chơi máy tính. Là do người ngoài hành tinh chế tạo đúng không? Chúng con nên làm thế nào?

師父:是,現在的電玩都是外星人在控制人搞的。人覺的是自己搞的,我剛才講了,人的思想,你想要造出的那個東西思想的來源在哪裏,你是不知道的;你層層的思想怎麼思考的,外來思想對你怎麼灌輸的,這個過程你根本就不知道;你只知道表面上反映出來的東西。所以對人類,這些東西都是有毒害的,是在把人帶向不是人的狀態中去。

Sư phụ: Thị, hiện tại đích điện ngoạn đô thị ngoại tinh nhân tại khống chế nhân cảo đích. Nhân giác đích thị tự kỷ cảo đích, ngã cương tài giảng liễu, nhân đích tư tưởng, nhĩ tưởng yếu tạo xuất đích na cá đông tây tư tưởng đích lai nguyên tại nả lý, nhĩ thị bất tri đạo đích; nhĩ tầng tầng đích tư tưởng chẩm ma tư khảo đích, ngoại lai tư tưởng đối nhĩ chẩm ma quán thâu đích, giá cá quá trình nhĩ căn bản tựu bất tri đạo; nhĩ chỉ tri đạo biểu diện thượng phản ánh xuất lai đích đông tây. Sở dĩ đối nhân loại, giá ta đông tây đô thị hữu độc hại đích, thị tại bả nhân đới hướng bất thị nhân đích trạng thái trung khứ.

Sư phụ: Phải rồi, hiện nay trò chơi điện tử đều là người ngoài hành tinh khống chế con người làm ra. Con người cảm thấy tự mình làm ra, tôi vừa giảng rồi, tư tưởng con người, chư vị muốn tạo ra thứ đó thì nguồn nguyên lai của tư tưởng [kia] là ở đâu, chư vị không biết; chư vị tầng tầng tư tưởng đang suy nghĩ thế nào, tư tưởng ngoại lai đưa vào ra sao, quá trình đó chư vị hoàn toàn không biết; chư vị chỉ biết những gì phản ánh ra tại bề mặt. Cho nên đối với nhân loại, những thứ đó đều là độc hại, là đem người ta dẫn tới trạng thái không phải người.

外星人為甚麼這麼幹哪?因為它想佔領人的身體,對人的大腦結構,它已經垂涎三尺。外星人它是宇宙最低層不好的垃圾堆裏生出來的生命,在宇宙的生命來看它們都是奇醜無比。人的思想就是了不得,人類大約四、五千年就毀滅一次,要不毀滅,你們帶著和神一樣的思想結構的大腦甚麼都能造出來,要比那外星人厲害的多。我不是講了,月亮就是早期人類造出來的。所以它們想得人體,不斷的搞這些東西,當然了還有其它因素,我在過去講法中都講過了。

Ngoại tinh nhân vi thậm ma giá ma cán nả? Nhân vi tha tưởng chiếm lĩnh nhân đích thân thể, đối nhân đích đại não kết cấu, tha dĩ kinh thuỳ tiên tam xích. Ngoại tinh nhân tha thị vũ trụ tối đê tầng bất hảo đích lạp ngập đôi lý sinh xuất lai đích sinh mệnh, tại vũ trụ đích sinh mệnh lai khán tha môn đô thị kỳ xú vô tỷ. Nhân đích tư tưởng tựu thị liễu bất đắc, nhân loại đại ước tứ, ngũ thiên niên tựu huỷ diệt nhất thứ, yếu bất huỷ diệt, nhĩ môn đới trước hoà Thần nhất dạng đích tư tưởng kết cấu đích đại não thậm ma đô năng tạo xuất lai, yếu tỷ na ngoại tinh nhân lệ hại đích đa. Ngã bất thị giảng liễu, nguyệt lượng tựu thị tảo kỳ nhân loại tạo xuất lai đích. Sở dĩ tha môn tưởng đắc nhân thể, bất đoạn đích cảo giá ta đông tây, đương nhiên liễu hài hữu kỳ tha nhân tố, ngã tại quá khứ giảng Pháp trung đô giảng quá liễu.

Tại sao người ngoài hành tinh làm thế? Vì chúng muốn chiếm hữu thân thể người; đối với kết cấu đại não người, chúng đã thèm nhỏ dãi rồi. Người ngoài hành tinh chúng là sinh mệnh sinh ra từ đống rác xấu tệ nơi tầng thấp nhất trong vũ trụ, theo cái nhìn của các sinh mệnh trong vũ trụ thì chúng đều xấu xí dị dạng lắm. Tư tưởng con người chính là rất ghê gớm; nhân loại cứ khoảng 4 hay 5 nghìn năm là một lần huỷ diệt, nếu không huỷ diệt, thì các vị mang theo đại não với kết cấu tư tưởng cùng dạng như Thần thì cái gì cũng làm ra được, còn lợi hại hơn nhiều so với người ngoài hành tinh. Tôi chẳng giảng rồi sao, mặt trăng chính là nhân loại thời kỳ đầu tạo ra đó. Cho nên chúng muốn đắc được thân thể người, không ngừng làm ra những cái này; đương nhiên còn có nhân tố khác, trong các [bài] giảng Pháp trước đây tôi đều giảng rồi.

弟子:媒體中的學員很少發正念,一些學員,尤其是年輕的,很少學法煉功,思維很常人,怎麼改變這種狀態?

Đệ tử: Môi thể trung đích học viên ngận thiểu phát chính niệm, nhất ta học viên, vưu kỳ thị niên khinh đích, ngận thiểu học Pháp luyện công, tư duy ngận thường nhân, chẩm ma cải biến giá chủng trạng thái?

Đệ tử: Học viên trong [hạng mục] truyền thông rất ít phát chính niệm, một số học viên, nhất là người trẻ, rất ít học Pháp luyện công, tư duy rất người thường; làm sao cải biến trạng thái này?

師父:這我早就知道,我一直在觀察這件事情。大法弟子,特別是大陸的大法弟子,自己的孩子小的時候帶著修煉,一到大了就管不了了,被常人社會這些東西吸引過去了;學校畢業了,學了點甚麼東西,然後在社會上,也有的走到國外來了,也有的進入大紀元、新唐人媒體中來。長期不學法,長期帶著黨文化的那種思想狀態、思想行為,那個行為對國外人來講,你們意識不到,對他們來講簡直是非常厭惡。我就說這些事情,你們意識不到。你來到了新的環境,思想和行為要改變。都是大法弟子,怎麼能不學法呢?不學法還是大法弟子嗎?

Sư phụ: Giá ngã tảo tựu tri đạo, ngã nhất trực tại quan sát giá kiện sự tình. Đại Pháp đệ tử, đặc biệt thị Đại Lục đích Đại Pháp đệ tử, tự kỷ đích hài tử tiểu đích thời hậu đới trước tu luyện, nhất đáo đại liễu tựu quản bất liễu liễu, bị thường nhân xã hội giá ta đông tây hấp dẫn quá khứ liễu; học hiệu tất nghiệp liễu, học liễu điểm thậm ma đông tây, nhiên hậu tại xã hội thượng, dã hữu đích tẩu đáo quốc ngoại lai liễu, dã hữu đích tiến nhập Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân môi thể trung lai. Trường kỳ bất học Pháp, trường kỳ đới trước đảng văn hoá đích na chủng tư tưởng trạng thái, tư tưởng hành vi, na cá hành vi đối quốc ngoại nhân lai giảng, nhĩ môn ý thức bất đáo, đối tha môn lai giảng giản trực thị phi thường yếm ác. Ngã tựu thuyết giá ta sự tình, nhĩ môn ý thức bất đáo. Nhĩ lai đáo liễu tân đích hoàn cảnh, tư tưởng hoà hành vi yếu cải biến. Đô thị Đại Pháp đệ tử, chẩm ma năng bất học Pháp ni? Bất học Pháp hài thị Đại Pháp đệ tử ma?

Sư phụ: Việc này tôi biết lâu rồi, tôi vẫn luôn quan sát việc này. Đệ tử Đại Pháp, nhất là đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục, bản thân lúc còn nhỏ là [được] dẫn dắt tu luyện theo, hễ lớn rồi thì không quản được nữa, bị những thứ xã hội người thường lôi kéo sang; tốt nghiệp trường học xong, học được chút gì đó, sau đó ở xã hội, cũng có [một số] ra nước ngoài, cũng có [một số] vào [hạng mục] truyền thông Đại Kỷ Nguyên hay Tân Đường Nhân. Trường kỳ không học Pháp, trường kỳ mang theo chủng loại trạng thái tư tưởng và hành vi tư tưởng văn hoá đảng; những hành vi đó đối với người ngoại quốc mà nói —[nhưng] chư vị không nhận ra— đối với họ mà nói quả thực vô cùng chán ghét. Tôi chính là nói về việc này, chư vị là không nhận ra. Chư vị tới hoàn cảnh mới, [vậy] tư tưởng và hành vi cần cải biến. Đều là đệ tử Đại Pháp, lẽ nào không học Pháp? Không học Pháp thì còn là đệ tử Đại Pháp hay không?

弟子:很多眾生尚未得救,師父說過將計就計,目前的大法弟子有可能繼續留在法正人間時期完成使命嗎?

Đệ tử: Ngận đa chúng sinh thượng vị đắc cứu, Sư phụ thuyết quá tương kế tựu kế, mục tiền đích Đại Pháp đệ tử hữu khả năng kế tục lưu tại Pháp Chính Nhân Gian thời kỳ hoàn thành sứ mệnh ma?

Đệ tử: Rất nhiều chúng sinh vẫn chưa được cứu, Sư phụ từng nói ‘tương kế tựu kế’, các đệ tử Đại Pháp hiện nay có thể lưu lại vào thời kỳ Pháp Chính Nhân Gian hoàn thành sứ mệnh chăng?

師父:未來的事情師父還不能講,講甚麼都會造成執著。沒修好的你只有一條路,修好,沒有別的辦法。你說我現在悠悠盪盪的,還有時間,先玩玩將來再修。你的甚麼念頭神都會看的見。

Sư phụ: Vị lai đích sự tình Sư phụ hài bất năng giảng, giảng thậm ma đô hội tạo thành chấp trước. Một tu hảo đích nhĩ chỉ hữu nhất điều lộ, tu hảo, một hữu biệt đích biện pháp. Nhĩ thuyết ngã hiện tại du du đãng đãng đích, hài hữu thời gian, tiên ngoạn ngoạn tương lai tái tu. Nhĩ đích thậm ma niệm đầu Thần đô hội khán đích kiến.

Sư phụ: Sư phụ vẫn không thể giảng việc của tương lai, giảng gì đều sẽ tạo thành chấp trước. Chư vị ai chưa tu tốt chỉ có một con đường, tu cho tốt, không có biện pháp khác. Chư vị nói bây giờ ta thong thả thong thả, vẫn còn thời gian, chơi chơi trước rồi tương lai tu. Niệm đầu nào của chư vị thì Thần đều thấy.

弟子:有的同修由於不同意見,長期以來形成很大分歧,隔閡加深,當試圖與雙方合作時,卻成為被排斥、發洩的對像。

Đệ tử: Hữu đích đồng tu do ư bất đồng ý kiến, trường kỳ dĩ lai hình thành ngận đại phân kỳ, cách ngại gia thâm, đương thí đồ dữ song phương hợp tác thời, khước thành vi bị bài xích, phát duệ đích đối tượng.

Đệ tử: Có những đồng tu do bất đồng ý kiến, lâu nay hình thành chia rẽ lớn lắm, ngăn cách càng sâu; [ai] khi muốn cố thử hợp tác hai bên, thì thành đối tượng bị bài xích, trút giận.

師父:兩方面都有問題,都抱著很強的人心。大法弟子合起來力量真的是非常大,發正念時大家都能思想集中,力量出來特別強,了不得的!爛鬼就是要干擾你們,就是要影響你們,讓你們的人心發揮著作用,憤憤不平的,對誰看不順眼,讓你們人念強到你們的正念根本就使不出來!

Sư phụ: Lưỡng phương diện đô hữu vấn đề, đô bão trước ngận cường đích nhân tâm. Đại Pháp đệ tử hợp khởi lai lực lượng chân đích thị phi thường đại, phát chính niệm thời đại gia đô năng tư tưởng tập trung, lực lượng xuất lai đặc biệt cường, liễu bất đắc đích! Lạn quỷ tựu thị yếu can nhiễu nhĩ môn, tựu thị yếu ảnh hưởng nhĩ môn, nhượng nhĩ môn đích nhân tâm phát huy trước tác dụng, phẫn phẫn bất bình đích, đối thuỳ khán bất thuận nhãn, nhượng nhĩ môn nhân niệm cường đáo nhĩ môn đích chính niệm căn bản tựu sử bất xuất lai!

Sư phụ: Hai phương diện đều có vấn đề, đều ôm giữ nhân tâm rất mạnh. Lực lượng mà đệ tử Đại Pháp hợp lại là phi thường to lớn, khi phát chính niệm mọi người đều có thể tập trung tư tưởng, lực lượng xuất ra là đặc biệt mạnh mẽ, rất ghê gớm! Lạn quỷ chính là muốn can nhiễu chư vị, chính là muốn ảnh hưởng chư vị, khiến nhân tâm của chư vị phát huy tác dụng, căm phẫn bất bình, đối với ai thấy không thuận mắt, thì khiến nhân niệm36 của chư vị mạnh tới mức chính niệm hoàn toàn không đem ra được!

早些年迫害法輪功開始的時候,反迫害中你們要做很多事情,開會時大家在一起戧來戧去,嚴重的影響了你們該做的事情;我就當是你們的一個魔煉過程了,修煉過程吧,將來能做好的;可是有些人的思想到現在也不變,一直這樣被邪魔利用著,在大法弟子中攪和著。你們都是同修,你們是敵人嗎?你們為著一個共同的目標在世上救人,你們應該是最親密的,互相幫助的,你看誰不順眼?他的表面形像、行為,只是人這的,可是你們不都是神來的嗎?神那面會這樣嗎?要從修煉上看哪。

Tảo ta niên bách hại Pháp Luân Công khai thuỷ đích thời hậu, phản bách hại trung nhĩ môn yếu tố ngận đa sự tình, khai hội thời đại gia tại nhất khởi thương lai thương khứ, nghiêm trọng đích ảnh hưởng liễu nhĩ môn cai tố đích sự tình; ngã tựu đương thị nhĩ môn đích nhất cá ma luyện quá trình liễu, tu luyện quá trình ba, tương lai năng tố hảo đích; khả thị hữu ta nhân đích tư tưởng đáo hiện tại dã bất biến, nhất trực giá dạng bị tà ma lợi dụng trước, tại Đại Pháp đệ tử trung giảo hoà trước. Nhĩ môn đô thị đồng tu, nhĩ môn thị địch nhân ma? Nhĩ môn vi trước nhất cá cộng đồng đích mục tiêu tại thế thượng cứu nhân, nhĩ môn ưng cai thị tối thân mật đích, hỗ tương bang trợ đích, nhĩ khán thuỳ bất thuận nhãn? Tha đích biểu diện hình tượng, hành vi, chỉ thị nhân giá đích, khả thị nhĩ môn bất đô thị Thần lai đích ma? Thần na diện hội giá dạng ma? Yếu tùng tu luyện thượng khán nả.

Những năm đầu khi mới bức hại Pháp Luân Công, trong phản bức hại thì chư vị cần làm rất nhiều việc, [nhưng] cùng nhau họp mặt thì mọi người cứ tranh luận tới lui mãi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các việc mà chư vị nên cần làm; tôi bèn xem đó như một quá trình ma luyện của chư vị, quá trình tu luyện, [và] tương lai có thể làm được tốt; tuy nhiên một số người tư tưởng đến hôm nay vẫn không cải biến, vẫn luôn bị tà ma lợi dụng như thế, khuấy động trong [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp. Chư vị đều là đồng tu [với nhau], [hay] chư vị là địch nhân? Chư vị là vì mục tiêu chung tại thế gian này mà cứu người, chư vị nên phải là thân thiết nhất, giúp đỡ lẫn nhau; hỏi chư vị là thấy ai không thuận mắt? Hình tượng và hành vi mà họ biểu hiện, chỉ là của [phía] con người, nhưng mà chư vị chẳng phải đều là Thần tới đây sao? Phía bên Thần37 sẽ như vậy chăng? Cần từ tu luyện mà xét.

弟子:中國西南少數民族流傳的神話、古歌中,有許多關於宇宙、生命、水等方面的內容,他們的傳統服飾上有大量的卍字符、太極等古老符號。我想問,中國的少數民族文化也是中華傳統文化的一部份嗎?他們的古老文化對未來人類文化還有意義嗎?

Đệ tử: Trung Quốc Tây Nam thiểu số dân tộc lưu truyền đích thần thoại, cổ ca trung, hữu hứa đa quan ư vũ trụ, sinh mệnh, thuỷ đẳng phương diện đích nội dung, tha môn đích truyền thống phục sức thượng hữu đại lượng đích 卍 tự phù, thái cực đẳng cổ lão phù hiệu. Ngã tưởng vấn, Trung Quốc đích thiểu số dân tộc văn hoá dã thị Trung Hoa truyền thống văn hoá đích nhất bộ phận ma? Tha môn đích cổ lão văn hoá đối vị lai nhân loại văn hoá hài hữu ý nghĩa ma?

Đệ tử: Dân tộc thiểu số Tây Nam Trung Quốc lưu truyền trong thần thoại và bài hát cổ, rất nhiều nội dung liên quan tới phương diện vũ trụ, sinh mệnh, và nước, v.v.; trên phục sức truyền thống của họ có rất nhiều phù hiệu cổ xưa như phù [hiệu] chữ 卍, thái cực, v.v. Con muốn hỏi, văn hoá của dân tộc thiểu số Trung Quốc cũng là một bộ phận trong văn hoá truyền thống Trung Hoa hay không? Văn hoá cổ xưa của họ còn có ý nghĩa đối với văn hoá của nhân loại tương lai chăng?

師父:對未來文化的意義還說不上。我可以告訴你,中國西南的少數民族為甚麼那麼多,而且和中國近代五千年的文化好像也有隔絕,其實這些人是五千年文明以前留下來的人種。一次我開著車去雲南的時候,一路上那些神就跟我講這些少數民族都是活化石、很古老。

Sư phụ: Đối vị lai văn hoá đích ý nghĩa hài thuyết bất thượng. Ngã khả dĩ cáo tố nhĩ, Trung Quốc Tây Nam đích thiểu số dân tộc vi thậm ma na ma đa, nhi thả hoà Trung Quốc cận đại ngũ thiên niên đích văn hoá hảo tượng dã hữu cách tuyệt, kỳ thực giá ta nhân thị ngũ thiên niên văn minh dĩ tiền lưu hạ lai đích nhân chủng. Nhất thứ ngã khai trước xa khứ Vân Nam đích thời hậu, nhất lộ thượng na ta Thần tựu cân ngã giảng giá ta thiểu số dân tộc đô thị hoạt hoá thạch, ngận cổ lão.

Sư phụ: Ý nghĩa đối với văn hoá tương lai thì vẫn là không [đáng] nói tới. Tôi có thể bảo chư vị, vì sao dân tộc thiểu số Tây Nam Trung Quốc nhiều thế, hơn nữa dường như cách biệt hẳn với văn hoá năm nghìn năm Trung Quốc cận đại, kỳ thực những người đó là nhân chủng được lưu lại từ trước thời văn hoá năm nghìn năm. Một lần khi tôi lái xe tới Vân Nam, suốt dọc đường những vị Thần đó nói với tôi rằng dân tộc thiểu số kia đều là hoá thạch sống38, rất cổ xưa.

弟子:北京前段時間整體中出現的同修的爭議,究竟怎樣做才是最純正的、對整體更好的呢?是否有妒嫉心問題長期影響整體配合?

Đệ tử: Bắc Kinh tiền đoạn thời gian chỉnh thể trung xuất hiện đích đồng tu đích tranh nghị, cứu cánh chẩm dạng tố tài thị tối thuần chính đích, đối chỉnh thể cánh hảo đích ni? Thị phủ hữu đố tật tâm vấn đề trường kỳ ảnh hưởng chỉnh thể phối hợp?

Đệ tử: Bắc Kinh thời gian gần đây trong chỉnh thể xuất hiện tranh cãi [giữa] các đồng tu, rốt cuộc làm thế nào mới là thuần chính nhất, là tốt hơn cho chỉnh thể? Phải chăng có vấn đề tâm tật đố ảnh hưởng lâu dài phối hợp chỉnh thể?

師父:這個妒嫉心你可千萬得去啊,這個東西可了不得,它會使你所有的修煉都變的鬆懈,毀了你。不能有妒嫉心哪。

Sư phụ: Giá cá đố tật tâm nhĩ khả thiên vạn đắc khứ a, giá cá đông tây khả liễu bất đắc, tha hội sử nhĩ sở hữu đích tu luyện đô biến đích tông giải, huỷ liễu nhĩ. Bất năng hữu đố tật tâm nả.

Sư phụ: Cái tâm tật đố ấy thì chư vị nhất định phải trừ bỏ đi, thứ đó ghê gớm lắm, nó sẽ khiến tất cả tu luyện của chư vị đều biến thành lỏng lẻo, huỷ chư vị. Không được có tâm tật đố.

弟子:大陸民眾徵簽越來越普遍,這和直接三退救人之間應該怎樣對待?應該注意哪些?

Đệ tử: Đại Lục dân chúng trưng thiêm việt lai việt phổ biến, giá hoà trực tiếp tam thoái cứu nhân chi gian ưng cai chẩm dạng đối đãi? Ưng cai chú ý nả ta?

Đệ tử: Dân chúng Đại Lục [việc] ký thỉnh nguyện ngày càng phổ biến, giữa điều này và trực tiếp tam thoái cứu người thì nên đối đãi ra sao? Nên chú ý cái nào?

師父:我記的有一個人問我,說退黨退多少中共邪黨能倒?我就伸出了五個手指頭,我沒有告訴他多少。(眾笑)但是不管怎麼樣,這個退黨的過程是救人的過程,因為這些人是被中共邪黨綁架了,都授了魔鬼紅龍的印,都在那個血旗面前宣誓把生命獻給它,你不叫他退了你能救了他嗎?因為那個中共邪黨已經成為正法的魔,不是應該消滅的嗎?現在不正是在銷毀它的過程中嗎?當然一下子銷毀了,那大法弟子還有沒修好的怎麼辦呢?銷毀的過程中那還得考慮到沒修好的還得讓他繼續修,讓沒消滅完的還在起作用,還得理智的去看待這些問題。其實很多事情從前我已經講的很清楚了。

Sư phụ: Ngã ký đích hữu nhất cá nhân vấn ngã, thuyết thoái đảng thoái đa thiểu Trung Cộng tà đảng năng đảo? Ngã tựu thân xuất liễu ngũ cá thủ chỉ đầu, ngã một hữu cáo tố tha đa thiểu. (chúng tiếu) Đãn thị bất quản chẩm ma dạng, giá cá thoái đảng đích quá trình thị cứu nhân đích quá trình, nhân vi giá ta nhân thị bị Trung Cộng tà đảng bảng giá liễu, đô thụ liễu ma quỷ hồng long đích ấn, đô tại na cá huyết kỳ diện tiền tuyên thệ bả sinh mệnh hiến cấp tha, nhĩ bất khiếu tha thoái liễu nhĩ năng cứu liễu tha ma? Nhân vi na cá Trung Cộng tà đảng dĩ kinh thành vi Chính Pháp đích ma, bất thị ưng cai tiêu diệt đích ma? Hiện tại bất chính thị tại tiêu huỷ tha đích quá trình trung ma? Đương nhiên nhất hạ tử tiêu huỷ liễu, na Đại Pháp đệ tử hài hữu một tu hảo đích chẩm ma biện ni? Tiêu huỷ đích quá trình trung na hài đắc khảo lự đáo một tu hảo đích hài đắc nhượng tha kế tục tu, nhượng một tiêu diệt hoàn đích hài tại khởi tác dụng, hài đắc lý trí đích khứ khán đãi giá ta vấn đề. Kỳ thực ngận đa sự tình tùng tiền ngã dĩ kinh giảng đích ngận thanh sở liễu.

Sư phụ: Tôi nhớ có một người từng hỏi tôi, nói thoái đảng [thì] thoái bao nhiêu Trung Cộng có thể đổ? Tôi bèn duỗi năm ngón tay, tôi không nói bao nhiêu cho vị ấy. (mọi người cười) Nhưng dù sao đi nữa, quá trình thoái đảng là quá trình cứu người, là vì những người đó bị tà đảng Trung Cộng bắt cóc, đều bị dấu ấn ma quỷ của rồng đỏ39, đều tuyên thệ trước cờ máu sẽ cống hiến sinh mệnh cho nó; chư vị không bảo họ thoái thì chư vị có thể cứu họ được không? Vì tà đảng Trung Cộng đã thành ma của Chính Pháp, chẳng phải nên tiêu diệt nó? Hiện nay chẳng đúng đang trong quá trình tiêu huỷ nó sao? Đương nhiên [nếu] ngay lập tức tiêu huỷ xong, [vậy] những đệ tử Đại Pháp chưa tu tốt thì làm sao đây? Trong quá trình tiêu huỷ vẫn cần cân nhắc [những ai] chưa tu tốt cần để họ tu tiếp, để [phần] chưa bị tiêu diệt xong còn khởi tác dụng; cần lý trí mà xét vấn đề này. Kỳ thực rất nhiều việc thì trước đây tôi giảng rất rõ rồi.

弟子:為何制止中共活摘大法弟子器官白宮徵簽是美國大法弟子的事?電視台也播了,報紙也刊登出來了,聽說如果簽名達不到十萬效果會很負面。個人覺的大法弟子是一個整體,做事應該互相配合。聽到這個消息的大法弟子應該以個人名義配合。

Đệ tử: Vi hà chế chỉ Trung Cộng hoạt trích Đại Pháp đệ tử khí quan Bạch Cung trưng thiêm thị Mỹ quốc Đại Pháp đệ tử đích sự? Điện thị đài dã bá liễu, báo chí dã san đăng xuất lai liễu, thính thuyết như quả thiêm danh đạt bất đáo thập vạn hiệu quả hội ngận phụ diện. Cá nhân giác đích Đại Pháp đệ tử thị nhất cá chỉnh thể, tố sự ưng cai hỗ tương phối hợp. Thính đáo giá cá tiêu tức đích Đại Pháp đệ tử ưng cai dĩ cá nhân danh nghĩa phối hợp.

Đệ tử: Để ngăn chặn Trung Cộng mổ cướp tạng sống đệ tử Đại Pháp [thì] ký thỉnh nguyện qua Nhà Trắng40 là việc của đệ tử Đại Pháp Mỹ quốc sao? Truyền hình cũng đưa tin rồi, báo chí cũng đăng bài rồi; [con] nghe nói nếu kết quả chữ ký không đạt 10 vạn thì hiệu quả rất phản tác dụng. Cá nhân [con] cảm giác rằng đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, làm việc nên phối hợp với nhau. Đệ tử Đại Pháp nào nghe được tin này thì nên phối hợp với danh nghĩa cá nhân.

師父:不會吧,我沒講過這數字。活摘器官這件事情,在中國那是很多醫院普遍存在,那是邪惡直接下達的命令,但是哪,現在無法掌握具體數字。你沒辦法拿到那麼多憑據,你就沒有說服力。你說你有多少,你拿出病歷來我看看。張老三、李老四,幹甚麼的,甚麼時候被活摘器官,甚麼時候修煉,你能拿的出來嗎?在西方社會裏是講真憑實據,要講看到你的證據的;沒有證據那你就是自己臆想,他們就認為你是想像的、不可信的,甚至於你是在誇大、你在撒謊。就這個概念,所以你們自己不能用感情來代替現實。

Sư phụ: Bất hội ba, ngã một giảng quá giá số tự. Hoạt trích khí quan giá kiện sự tình, tại Trung Quốc na thị ngận đa y viện phổ biến tồn tại, na thị tà ác trực tiếp hạ đạt đích mệnh linh, đãn thị nả, hiện tại vô pháp chưởng ác cụ thể số tự. Nhĩ một biện pháp nã đáo na ma đa bằng cứ, nhĩ tựu một hữu thuyết phục lực. Nhĩ thuyết nhĩ hữu đa thiểu, nhĩ nã xuất bệnh lịch lai ngã khán khán. Trương lão tam, lý lão tứ, cán thậm ma đích, thậm ma thời hậu bị hoạt trích khí quan, thậm ma thời hậu tu luyện, nhĩ năng nã đích xuất lai ma? Tại Tây phương xã hội lý thị giảng chân bằng thực cứ, yếu giảng khán đáo nhĩ đích chứng cứ đích; một hữu chứng cứ na nhĩ tựu thị tự kỷ ức tưởng, tha môn tựu nhận vi nhĩ thị tưởng tượng đích, bất khả tín đích, thậm chí ư nhĩ thị tại khoa đại, nhĩ tại tản hoang. Tựu giá cá khái niệm, sở dĩ nhĩ môn tự kỷ bất năng dụng cảm tình lai đại thế hiện thực.

Sư phụ: Hẳn sẽ không như vậy; tôi chưa từng giảng con số này. Việc thu hoạch tạng sống là tồn tại phổ biến ở rất nhiều bệnh viện tại Trung Quốc, đây là mệnh lệnh do tà ác trực tiếp đưa xuống; nhưng mà, hiện nay không cách nào nắm chắc con số cụ thể. Chư vị không cách nào lấy ra nhiều bằng chứng thế, thì chư vị không có sức thuyết phục. Chư vị nói chư vị có bao nhiêu, chư vị đưa hồ sơ bệnh lý ra xem nào. Trương lão tam, Lý lão tứ41, làm [nghề] gì, bị thu hoạch tạng sống lúc nào, tu luyện từ bao giờ; chư vị có thể đưa ra không? Tại xã hội phương Tây là giảng chứng cứ thực tế, cần nhìn thấy chứng cứ của chư vị; không có chứng cứ thì chư vị là suy nghĩ chủ quan, họ cho rằng chư vị là tưởng tượng, không đáng tin; thậm chí cho rằng chư vị phóng đại, chư vị vu khống. Là khái niệm ấy, do đó bản thân chư vị không thể dùng cảm tình thay thế hiện thực.

我一直在說,活摘器官這件事情是非常嚴重的,在中國是普遍存在的。大法弟子被迫害的很嚴重,這是歷史上前所未有的邪惡,但是你沒有拿到那麼多實例的時候你不要說數字。我一再強調,不要說數字,可是有的人就是不聽。你就告訴人家這件事情的存在、非常邪惡、很普遍,人家就理解了;你又能拿出來你知道的這些個實例,人家就已經知道了,這場邪惡迫害有多嚴重了。你說的數字說不定比那還小哪,你覺的挺大,可是你卻拿不出事實證據,就把整個事情變的叫人家不可信了。

Ngã nhất trực tại thuyết, hoạt trích khí quan giá kiện sự tình thị phi thường nghiêm trọng đích, tại Trung Quốc thị phổ biến tồn tại đích. Đại Pháp đệ tử bị bách hại đích ngận nghiêm trọng, giá thị lịch sử thượng tiền sở vị hữu đích tà ác, đãn thị nhĩ một hữu nã đáo na ma đa thực lệ đích thời hậu nhĩ bất yếu thuyết số tự. Ngã nhất tái cường điệu, bất yếu thuyết số tự, khả thị hữu đích nhân tựu thị bất thính. Nhĩ tựu cáo tố nhân gia giá kiện sự tình đích tồn tại, phi thường tà ác, ngận phổ biến, nhân gia tựu lý giải liễu; nhĩ hựu năng nã xuất lai nhĩ tri đạo đích giá ta cá thực lệ, nhân gia tựu dĩ kinh tri đạo liễu, giá trường tà ác bách hại hữu đa nghiêm trọng liễu. Nhĩ thuyết đích số tự thuyết bất định tỷ na hài tiểu nả, nhĩ giác đích đĩnh đại, khả thị nhĩ khước nã bất xuất sự thực chứng cứ, tựu bả chỉnh cá sự tình biến đích khiếu nhân gia bất khả tín liễu.

Tôi vẫn luôn giảng rằng, việc thu hoạch tạng sống là nghiêm trọng phi thường, tồn tại phổ biến ở Trung Quốc. Các đệ tử Đại Pháp bị bức hại rất nghiêm trọng, đó là tà ác chưa từng có trong lịch sử; nhưng khi chư vị chưa đưa ra dẫn chứng thực tế đủ nhiều thì chư vị không được nói con số. Tôi nhấn mạnh lần nữa, không được nói con số; nhưng có người không nghe. Chư vị chính là bảo cho người ta rằng việc đó tồn tại, vô cùng tà ác, rất phổ biến, người ta hiểu được rồi; chư vị lại đưa ra một số dẫn chứng mà chư vị biết, người ta cũng biết, rằng cuộc bức hại tà ác là nghiêm trọng đến thế rồi. Con số chư vị đưa ra có khi còn là [quá] nhỏ; chư vị cho rằng nó là [con số] rất lớn, nhưng chư vị lại không đưa ra được chứng cứ thực tế, thì toàn việc này sẽ biến thành khiến người ta [cảm thấy] không đáng tin.

弟子:大法弟子不能搞傳銷,可分不清一些產品是不是傳銷。某產品通過微信傳播……

Đệ tử: Đại Pháp đệ tử bất năng cảo truyền tiêu, khả phân bất thanh nhất ta sản phẩm thị bất thị truyền tiêu. Mỗ sản phẩm thông quá Vi Tín truyền bá…

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp không thể làm bán hàng đa cấp, nhưng phân biệt không rõ một số sản phẩm có phải bán hàng đa cấp không. Một số sản phẩm là truyền bá qua WeChat…

師父:這麼說吧,現在這個社會就是很複雜;大法弟子是走的一條很正的路,你用你修煉人的標準來衡量衡量它是正當的生意還是不正當的,裏邊有沒有欺騙行為。我想你真的用大法弟子的標準去衡量一下你就知道了。有的人明白,在有意的裝糊塗,在掩蓋,想賺錢。其實這些問題不都是很清楚嗎?有沒有騙人的成份在裏邊,一看就知道。

Sư phụ: Giá ma thuyết ba, hiện tại giá cá xã hội tựu thị ngận phức tạp; Đại Pháp đệ tử thị tẩu đích nhất điều ngận chính đích lộ, nhĩ dụng nhĩ tu luyện nhân đích tiêu chuẩn lai hành lượng hành lượng tha thị chính đáng đích sinh ý hài thị bất chính đáng đích, lý biên hữu một hữu khi biển hành vi. Ngã tưởng nhĩ chân đích dụng Đại Pháp đệ tử đích tiêu chuẩn khứ hành lượng nhất hạ nhĩ tựu tri đạo liễu. Hữu đích nhân minh bạch, tại hữu ý đích trang hồ đồ, tại yểm cái, tưởng trám tiền. Kỳ thực giá ta vấn đề bất đô thị ngận thanh sở ma? Hữu một hữu biển nhân đích thành phần tại lý biên, nhất khán tựu tri đạo.

Sư phụ: Nói thế này nhé, xã hội hiện nay chính là rất phức tạp; đệ tử Đại Pháp đi là con đường rất ‘chính’, chư vị dùng tiêu chuẩn người tu luyện mà đo lường thử xem nó là kinh doanh chính đáng hay không chính đáng, trong đó có hành vi lừa đảo hay không. Tôi nghĩ rằng chư vị thật sự dùng tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp mà đo thoáng một cái thì chư vị biết rồi. Có người minh bạch [biết rõ], đang cố ý giả vờ hồ đồ, muốn giấu diếm, muốn kiếm tiền. Kỳ thực những vấn đề này không phải đều đã rất rõ sao? Có thành phần lừa người ở đó hay không, nhìn một cái liền biết.

弟子:我和未婚夫因工作關係搬到摩洛哥,當地只有我們兩個大法弟子,如何向這個國家講真相?

Đệ tử: Ngã hoà vị hôn phu nhân công tác quan hệ ban đáo Ma Lạc Ca, đương địa chỉ hữu ngã môn lưỡng cá Đại Pháp đệ tử, như hà hướng giá cá quốc gia giảng chân tướng?

Đệ tử: Con và chồng chưa cưới vì quan hệ công tác nên chuyển tới Ma-Rốc, ở đó chỉ có hai chúng con là đệ tử Đại Pháp, giảng chân tướng cho quốc gia này như thế nào?

師父:講真相、洪傳大法,這是每個大法弟子都有義務去做的。至於說怎麼去做,只能根據你知道的當地的情況去做,得你們自己去實踐。

Sư phụ: Giảng chân tướng, hồng truyền Đại Pháp, giá thị mỗi cá Đại Pháp đệ tử đô hữu nghĩa vụ khứ tố đích. Chí ư thuyết chẩm ma khứ tố, chỉ năng căn cứ nhĩ tri đạo đích đương địa đích tình huống khứ tố, đắc nhĩ môn tự kỷ khứ thực tiễn.

Sư phụ: Giảng chân tướng, hồng truyền Đại Pháp, là điều mỗi đệ tử Đại Pháp đều nghĩa vụ phải làm. Còn nói làm thế nào, chỉ có thể căn cứ tình huống mà chư vị biết ở địa phương đó mà làm, cần chư vị tự mình thực hành.

這麼說吧,有些具體事你們不能問我,我回答了你我就拆了你應該在修煉中走的路。那件事情我知道也好,我不知道也好,我講出來就能實現,可是那卻不是你做的,是我做的。我做它幹啥?我來救你們來了,我叫你們走那條路,你叫我走幹啥?(眾笑)

Giá ma thuyết ba, hữu ta cụ thể sự nhĩ môn bất năng vấn ngã, ngã hồi đáp liễu nhĩ ngã tựu sách liễu nhĩ ưng cai tại tu luyện trung tẩu đích lộ. Na kiện sự tình ngã tri đạo dã hảo, ngã bất tri đạo dã hảo, ngã giảng xuất lai tựu năng thực hiện, khả thị na khước bất thị nhĩ tố đích, thị ngã tố đích. Ngã tố tha cán xá? Ngã lai cứu nhĩ môn lai liễu, ngã khiếu nhĩ môn tẩu na điều lộ, nhĩ khiếu ngã tẩu cán xá? (chúng tiếu)

Nói thế này nhé, có những việc cụ thể chư vị là không thể hỏi tôi, tôi trả lời chư vị rồi [thì] tôi làm hỏng con đường mà chư vị cần phải đi trong tu luyện. Về việc này dù tôi biết cũng vậy, tôi không biết cũng vậy, tôi giảng ra thì có thể thực hiện, nhưng đó không phải là chư vị làm, mà là tôi làm. Tôi làm điều đó làm gì chứ? Tôi [là] tới dạy chư vị, tôi [là] bảo chư vị đi đường kia; chư vị bảo tôi đi làm gì chứ? (mọi người cười)

弟子:我是長春大法弟子,風風雨雨十八年,有喜悅、有遺憾。以後無論還有多長時間,我們都會肩負起大法弟子的責任,勇猛精進,走好走正最後的路。請師父放心。

Đệ tử: Ngã thị Trường Xuân Đại Pháp đệ tử, phong phong vũ vũ thập bát niên, hữu hỷ duyệt, hữu di hám. Dĩ hậu vô luận hài hữu đa trường thời gian, ngã môn đô hội kiên phụ khởi Đại Pháp đệ tử đích trách nhiệm, dũng mãnh tinh tấn, tẩu hảo tẩu chính tối hậu đích lộ. Thỉnh Sư phụ phóng tâm.

Đệ tử: Con là đệ tử Đại Pháp Trường Xuân, mưa gió bão bùng 18 năm rồi, có vui, có tiếc. Sau này bất kể thời gian dài đến đâu, chúng con đều gánh vác trách nhiệm đệ tử Đại Pháp, dũng mãnh tinh tấn, đi cho ‘chính’ [đoạn] đường cuối cùng. Thỉnh Sư phụ an tâm.

師父:我放心,我知道。(眾熱烈鼓掌)師父家鄉的大法弟子被迫害的是最嚴重的,但是他們又是做的最好的。(眾熱烈鼓掌)

Sư phụ: Ngã phóng tâm, ngã tri đạo. (chúng nhiệt liệt cổ chưởng) Sư phụ gia hương đích Đại Pháp đệ tử bị bách hại đích thị tối nghiêm trọng đích, đãn thị tha môn hựu thị tố đích tối hảo đích. (chúng nhiệt liệt cổ chưởng)

Sư phụ: Tôi an tâm, tôi biết. (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) Các đệ tử Đại Pháp ở quê tôi bị bức hại là nghiêm trọng nhất, nhưng họ lại làm được tốt đẹp nhất. (mọi người vỗ tay nhiệt liệt)

弟子:上萬弟子來紐約開法會、參加活動、救人,天都下雨,這是舊勢力搗亂嗎?還是弟子們有甚麼漏?

Đệ tử: Thượng vạn đệ tử lai Nữu Ước khai Pháp hội, tham gia hoạt động, cứu nhân, thiên đô hạ vũ, giá thị cựu thế lực đảo loạn ma? Hài thị đệ tử môn hữu thậm ma lậu?

Đệ tử: Hơn một vạn đệ tử New York làm Pháp hội, tham gia các hoạt động, cứu người; trời mưa, đó là cựu thế lực làm rối loạn chăng? Hay là đệ tử còn thiếu sót ở đâu?

師父:(師父笑)天要下雨就下吧。(眾笑)甚麼事情哪也不是偶然的,都有兩方面因素,不是來考驗你,那就是為了幫你,反正兩方面,你就想吧,沒有偶然的。(眾鼓掌)

Sư phụ: (Sư phụ tiếu) Thiên yếu hạ vũ tựu hạ ba. (chúng tiếu) Thậm ma sự tình nả dã bất thị ngẫu nhiên đích, đô hữu lưỡng phương diện nhân tố, bất thị lai khảo nghiệm nhĩ, na tựu thị vi liễu bang nhĩ, phản chính lưỡng phương diện, nhĩ tựu tưởng ba, một hữu ngẫu nhiên đích. (chúng cổ chưởng)

Sư phụ: (Sư phụ cười) Trời mưa thì mưa thôi. (mọi người cười) Việc gì cũng không hề ngẫu nhiên, đều có nhân tố hai phương diện, [nếu] không phải tới khảo nghiệm chư vị, thì là trợ giúp chư vị; hai phương diện chính-phản; chư vị hãy nghĩ đi, không có ngẫu nhiên. (mọi người vỗ tay)

弟子:共產邪靈試圖控制西方社會,我們如何應對這個局面?

Đệ tử: Cộng sản tà linh thí đồ khống chế Tây phương xã hội, ngã môn như hà ứng đối giá cá cục diện?

Đệ tử: Tà linh cộng sản mưu đồ khống chế xã hội phương Tây, chúng ta ứng đối cục diện này thế nào?

師父:其實早就控制了。我剛才講負面因素已經佔領世界了,(師父笑)你們理解不了那麼深哪。人看到的表面形式上的不同,那只是針對人的理念與社會形式不同造成的互相之間的撞擊,負面因素全是紅魔幹的。將來再講吧,因為牽扯到法正人間未來那些人表面的事情。

Sư phụ: Kỳ thực tảo tựu khống chế liễu. Ngã cương tài giảng phụ diện nhân tố dĩ kinh chiếm lĩnh thế giới liễu, (Sư phụ tiếu) nhĩ môn lý giải bất liễu na ma thâm nả. Nhân khán đáo đích biểu diện hình thức thượng đích bất đồng, na chỉ thị châm đối nhân đích lý niệm dữ xã hội hình thức bất đồng tạo thành đích hỗ tương chi gian đích chàng kích, phụ diện nhân tố toàn thị hồng ma cán đích. Tương lai tái giảng ba, nhân vi khiên xả đáo Pháp Chính Nhân Gian vị lai na ta nhân biểu diện đích sự tình.

Sư phụ: Kỳ thực khống chế lâu rồi. Tôi vừa giảng nhân tố phụ diện đã chiếm lĩnh thế giới, (Sư phụ cười) chư vị lý giải không được sâu sắc đến thế. Hình thức bề mặt mà người ta thấy là khác, đó chỉ là [vì] khác biệt về lý niệm42 về con người và hình thức xã hội mà tạo thành xung đột với nhau, [thực ra] nhân tố phụ diện là con ma đỏ43 làm đó. Tương lai lại giảng nữa, vì liên quan đến các việc bề mặt của những người tương lai thời Pháp Chính Nhân Gian.

弟子:周圍部份同事由於受無神論影響根深蒂固,在他們看來退黨毫無必要,且有一定的風險與麻煩。現在人的道德觀尚停留在事不關己的層面,但是他們同情大法,也不做迫害大法的事。如果不能破除這部份人的無神論思想,就無法勸其退黨。請問師尊如何對待這種狀態的人?

Đệ tử: Chu vi bộ phận đồng sự do ư thụ vô thần luận ảnh hưởng căn thâm đế cố, tại tha môn khán lai thoái đảng hào vô tất yếu, thả hữu nhất định đích phong hiểm dữ ma phiền. Hiện tại nhân đích đạo đức quan thượng đình lưu tại sự bất quan kỷ đích tầng diện, đãn thị tha môn đồng tình Đại Pháp, dã bất tố bách hại Đại Pháp đích sự. Như quả bất năng phá trừ giá bộ phận nhân đích vô thần luận tư tưởng, tựu vô pháp khuyến kỳ thoái đảng. Thỉnh vấn Sư tôn như hà đối đãi giá chủng trạng thái đích nhân?

Đệ tử: Một số các đồng nghiệp chung quanh vì bị ảnh hưởng của vô thần luận quá sâu rồi, theo họ thấy thì không hề cần thoái đảng, [và thoái đảng] còn có một số rủi ro và phiền toái nhất định. Chiều hướng đạo đức con người hiện nay là dừng ở tầng diện việc không liên quan đến mình [thì mặc kệ], nhưng họ đồng tình với Đại Pháp, cũng không làm việc gì bức hại Đại Pháp. Nếu không thể phá trừ tư tưởng vô thần luận trong những người đó, thì không cách nào khuyên họ thoái đảng. Xin hỏi Sư tôn đối đãi người trạng thái đó như thế nào?

師父:其實哪不是這樣的。他信不信神與他退黨都沒有關係。不是說你信神了就能退黨,我們講的是叫世人認清中共邪黨的邪惡,特別是中共邪黨從有史以來從巴黎公社的建立,一幫流氓砸毀了整個巴黎像神的世界一樣漂亮的那些個建築物,在社會上搞動亂。它一起家就是這個東西,建立政權以後就是在殺人,不斷的在殺人。你就查查中共邪黨的歷史,就是殺人的歷史。叫他們知道這些,中共邪黨幹了甚麼,特別是在中國,對中國人幹了甚麼?你還參與它?從這點上講,他會明白的。至於說有神和無神,其實哪,那不是最大障礙。如果他能看看書,那自然就破掉它了。

Sư phụ: Kỳ thực nả bất thị giá dạng đích. Tha tín bất tín Thần dữ tha thoái đảng đô một hữu quan hệ. Bất thị thuyết nhĩ tín Thần liễu tựu năng thoái đảng, ngã môn giảng đích thị khiếu thế nhân nhận thanh Trung Cộng tà đảng đích tà ác, đặc biệt thị Trung Cộng tà đảng tùng hữu sử dĩ lai tùng Ba Lê công xã đích kiến lập, nhất bang lưu manh tạp huỷ liễu chỉnh cá Ba Lê tượng Thần đích thế giới nhất dạng phiêu lượng đích na ta cá kiến trúc vật, tại xã hội thượng cảo động loạn. Tha nhất khởi gia tựu thị giá cá đông tây, kiến lập chính quyền dĩ hậu tựu thị tại sát nhân, bất đoạn đích tại sát nhân. Nhĩ tựu tra tra Trung Cộng tà đảng đích lịch sử, tựu thị sát nhân đích lịch sử. Khiếu tha môn tri đạo giá ta, Trung Cộng tà đảng cán liễu thậm ma, đặc biệt thị tại Trung Quốc, đối Trung Quốc nhân cán liễu thậm ma? Nhĩ hài tham dự tha? Tùng giá điểm thượng giảng, tha hội minh bạch đích. Chí ư thuyết hữu thần hoà vô thần, kỳ thực nả, na bất thị tối đại chướng ngại. Như quả tha năng khán khán thư, na tự nhiên tựu phá điệu tha liễu.

Sư phụ: Thực ra nào có như vậy. Họ tin Thần hay không là không có quan hệ với [việc] họ thoái đảng. Không nói rằng các vị tin Thần thì các vị có thể thoái đảng, chúng ta giảng là để khiến người thế gian nhận thức rõ sự tà ác của tà đảng Trung Cộng, đặc biệt là tà đảng Trung Cộng ngay từ đầu lịch sử [của nó] đến nay, từ thành lập Công xã Paris trở đi, một băng đảng lưu manh phá huỷ những công trình kiến trúc cả một Paris xinh đẹp như thế giới của Thần, gây bạo loạn nơi xã hội. Ngay từ khi sơ khởi nó đã là thứ đó rồi, sau khi kiến lập chính quyền chính là đang sát nhân, giết người không ngừng nghỉ. Chư vị hãy tra lịch sử của Trung Cộng, chính là lịch sử giết người. Hãy để họ biết những điều ấy, tà đảng Trung Cộng làm những gì, nhất là ở Trung Quốc, đã làm những gì đối với người Trung Quốc? Các vị còn tham gia [đảng] đó chăng? Từ điểm ấy mà giảng nói, thì họ sẽ minh bạch. Còn nói về hữu thần và vô thần, kỳ thực, đó không phải chướng ngại lớn nhất. Nếu họ có thể đọc sách, thì tự nhiên sẽ phá bỏ [chướng ngại] đó.

弟子:新經文《再造》中提到「走回傳統路通天」。

Đệ tử: Tân kinh văn «Tái Tạo» trung đề đáo “Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên”.

Đệ tử: Trong kinh văn mới «Tái Tạo» đề cập đến “Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên”.

師父:對呀。大家知道整個人類的文化是神安排的,這條路是緊緊的與神連通的。走回天堂,你不在這條路上走怎麼走啊?現代派意識,那怪怪樣子,那個樣子的頭髮,紮個大耳環,鼻子上也弄個環,吸著毒,他要上神那去,那可能嗎?大家知道那是不可能的。所以只有那條傳統的路才是離神最近的,因為那條路是神安排的。

Sư phụ: Đối nha. Đại gia tri đạo chỉnh cá nhân loại đích văn hoá thị Thần an bài đích, giá điều lộ thị khẩn khẩn đích dữ Thần liên thông đích. Tẩu hồi thiên đường, nhĩ bất tại giá điều lộ thượng tẩu chẩm ma tẩu a? Hiện đại phái ý thức, na quái quái dạng tử, na cá dạng tử đích đầu phát, trát cá đại nhĩ hoàn, tỵ tử thượng dã lộng cá hoàn, hấp trước độc, tha yếu thượng Thần na khứ, na khả năng ma? Đại gia tri đạo na thị bất khả năng đích. Sở dĩ chỉ hữu na điều truyền thống đích lộ tài thị ly Thần tối cận đích, nhân vi na điều lộ thị Thần an bài đích.

Sư phụ: Phải rồi. Mọi người biết đó văn hoá toàn thể nhân loại là do Thần an bài, con đường này liên thông chặt chẽ với Thần. [Muốn] trở về thiên đường, chư vị không đi con đường này thì đi thế nào? Ý thức của phái hiện đại, bộ dáng kỳ quái, kiểu tóc kia, hoa tai to tướng, trên mũi cũng đeo cái vòng, hút hít ma tuý, họ muốn tới chỗ của Thần, thế có thể không? Mọi người biết đó là không thể nào. Cho nên chỉ có con đường truyền thống mới là gần Thần nhất, bởi vì con đường ấy là Thần an bài.

弟子:復興中華傳統與助師正法之間的關係。

Đệ tử: Phục hưng Trung Hoa truyền thống dữ trợ Sư Chính Pháp chi gian đích quan hệ.

Đệ tử: Quan hệ giữa phục hưng truyền thống Trung Hoa và trợ Sư Chính Pháp.

師父:我剛才講了,復興傳統這不是大法弟子你們現在要做的,那是神韻藝術團做的,因為它本身就是藝術,用傳統的藝術在做。作為大法弟子,你就是三件事做好。

Sư phụ: Ngã cương tài giảng liễu, phục hưng truyền thống giá bất thị Đại Pháp đệ tử nhĩ môn hiện tại yếu tố đích, na thị Thần Vận Nghệ thuật Đoàn tố đích, nhân vi tha bản thân tựu thị nghệ thuật, dụng truyền thống đích nghệ thuật tại tố. Tác vi Đại Pháp đệ tử, nhĩ tựu thị tam kiện sự tố hảo.

Sư phụ: Tôi vừa giảng rồi, phục hưng truyền thống không phải điều các đệ tử Đại Pháp chư vị cần làm hiện nay, đó là [việc] Đoàn Nghệ thuật Thần Vận làm, vì bản thân nó là nghệ thuật, dùng nghệ thuật truyền thống để thực thi. Làm đệ tử Đại Pháp, chư vị là làm ba việc cho tốt.

弟子:如何在中華五千年歷史中找到真相?如何辨別舊勢力動手腳的和真正要留給人的?

Đệ tử: Như hà tại Trung Hoa ngũ thiên niên lịch sử trung trảo đáo chân tướng? Như hà biện biệt cựu thế lực động thủ cước đích hoà chân chính yếu lưu cấp nhân đích?

Đệ tử: Làm sao tìm ra chân tướng trong lịch sử năm nghìn năm Trung Hoa? Làm thế nào phân biệt [điều bị] cựu thế lực lẫn lộn vào và [điều] chân chính để lưu lại cho con người?

師父:這個不用管。中國的五千年文化都是神造的,只有中共邪黨出現以後才被破壞的。

Sư phụ: Giá cá bất dụng quản. Trung Quốc đích ngũ thiên niên văn hoá đô thị Thần tạo đích, chỉ hữu Trung Cộng tà đảng xuất hiện dĩ hậu tài bị phá hoại đích.

Sư phụ: Không cần quản cái này. Văn hoá năm nghìn năm Trung Quốc đều là Thần tạo ra, chỉ có sau khi tà đảng Trung Cộng xuất hiện mới bị phá hoại.

弟子:大陸同修重裝電腦要刪除原來文件,原來文件中有師父講法。有同修說刪除是不敬,像撕書一樣。

Đệ tử: Đại Lục đồng tu trùng trang điện não yếu san trừ nguyên lai văn kiện, nguyên lai văn kiện trung hữu Sư phụ giảng Pháp. Hữu đồng tu thuyết san trừ thị bất kính, tượng tê thư nhất dạng.

Đệ tử: Đồng tu [ở] Đại Lục cài lại máy tính cần xoá hết các file cũ, trong các file cũ có bài giảng Pháp của Sư phụ. Có đồng tu bảo là xoá như thế là bất kính, tựa như xé sách.

師父:不能這麼理解吧,刪除就刪除了,無所謂了,因為電腦是刪除不了實質。電腦本身也一樣,你只要輸進去的東西,是永遠刪除不掉的。它的終端在外星人那控制哪,全都去那了。

Sư phụ: Bất năng giá ma lý giải ba, san trừ tựu san trừ liễu, vô sở vị liễu, nhân vi điện não thị san trừ bất liễu thực chất. Điện não bản thân dã nhất dạng, nhĩ chỉ yếu thâu tiến khứ đích đông tây, thị vĩnh viễn san trừ bất điệu đích. Tha đích chung đoan tại ngoại tinh nhân na khống chế nả, toàn đô khứ na liễu.

Sư phụ: Không thể lý giải như vậy, xoá thì xoá thôi, không sao cả, vì máy tính là xoá không nổi [phần] thực chất. Bản thân máy tính cũng thế, chư vị chỉ cần lưu vào đó, thì vĩnh viễn không xoá sạch. Đầu cuối của nó là do người ngoài hành tinh khống chế, toàn bộ tới đó rồi.

弟子:現代人被網絡和手機帶動著,喪失了人原有的正統生活方式。網絡媒體用各種方式吸引讀者,提高網絡流量以增加網絡收入,也在起著推波助瀾的作用。

Đệ tử: Hiện đại nhân bị võng lạc hoà thủ cơ đới động trước, táng thất liễu nhân nguyên hữu đích chính thống sinh hoạt phương thức. Võng lạc môi thể dụng các chủng phương thức hấp dẫn độc giả, đề cao võng lạc lưu lượng dĩ tăng gia võng lạc thu nhập, dã tại khởi trước suy ba trợ lan đích tác dụng.

Đệ tử: Người hiện đại bị dẫn động bởi Internet và điện thoại cầm tay, mất đi phương thức sinh sống chính thống vốn có. Các kênh Internet dùng các loại phương thức để hấp dẫn [người ta] xem, tăng lưu lượng Internet là tăng thu nhập Internet, [nên] cũng có tác dụng thêm dầu vào lửa44.

師父:不能這麼認識吧。現在的社會就是這樣了。這個社會上都這樣了,你不這樣甚至你無法生存,甚至於你不能了解社會的情況,這怎麼辦呢?你也得去用。這是被動的,但是同時也可以用來講真相救人,也可以用它搞好的網絡救人的公司。我從來都講,像大紀元、新唐人的網絡這部份,那是不是網絡公司啊?是。它起啥作用啊?講真相,救人。所以說,大法弟子搞的東西都基於一個正的目地吧。

Sư phụ: Bất năng giá ma nhận thức ba. Hiện tại đích xã hội tựu thị giá dạng liễu. Giá cá xã hội thượng đô giá dạng liễu, nhĩ bất giá dạng thậm chí nhĩ vô pháp sinh tồn, thậm chí ư nhĩ bất năng liễu giải xã hội đích tình huống, giá chẩm ma biện ni? Nhĩ dã đắc khứ dụng. Giá thị bị động đích, đãn thị đồng thời dã khả dĩ dụng lai giảng chân tướng cứu nhân, dã khả dĩ dụng tha cảo hảo đích võng lạc cứu nhân đích công ty. Ngã tùng lai đô giảng, tượng Đại Kỷ Nguyên, Tân Đường Nhân đích võng lạc giá bộ phận, na thị bất thị võng lạc công ty a? Thị. Tha khởi xá tác dụng a? Giảng chân tướng, cứu nhân. Sở dĩ thuyết, Đại Pháp đệ tử cảo đích đông tây đô cơ ư nhất cá chính đích mục địa ba.

Sư phụ: Không thể nhận thức như vậy. Xã hội hiện đại chính là như thế rồi. Nơi xã hội này đều thế cả, chư vị không thế thì thậm chí không cách nào sinh tồn, thậm chí không thể liễu giải [hiểu được] tình huống xã hội, vậy làm sao đây? Chư vị cần dùng nó. Đây là bị động, nhưng mà đồng thời cũng dùng để giảng chân tướng cứu người, cũng có thể dùng nó làm ra các công ty [dùng] Internet cứu người. Xưa nay tôi giảng, như bộ phận Internet của Đại Kỷ Nguyên, [của] Tân Đường Nhân, chẳng phải là công ty Internet sao? Đều là. Chúng có tác dụng gì? Giảng chân tướng, cứu người. Vậy nên nói, đệ tử Đại Pháp làm gì thì đều là lấy mục đích [ngay] chính làm cơ sở.

弟子:大紀元負責人打著幫助大紀元,說的做的想的不是一樣的行為,實際是沉迷於做個人生意,運用大法資源。我們不想看到大法項目受到損失。

Đệ tử: Đại Kỷ Nguyên phụ trách nhân đả trước bang trợ Đại Kỷ Nguyên, thuyết đích tố đích tưởng đích bất thị nhất dạng đích hành vi, thực tế thị trầm mê ư tố cá nhân sinh ý, vận dụng Đại Pháp tư nguyên. Ngã môn bất tưởng khán đáo Đại Pháp hạng mục thụ đáo tổn thất.

Đệ tử: Người phụ trách Đại Kỷ Nguyên với lý do trợ giúp Đại Kỷ Nguyên, [mà] nói gì làm gì nghĩ gì là các hành vi không như một; thực tế là đang đắm chìm vào làm kinh doanh cá nhân, sử dụng tài nguyên của Đại Pháp. Chúng con không muốn thấy hạng mục Đại Pháp bị tổn thất.

師父:大紀元總體上是健康的在發展,存在著一些修煉人不應有的人的東西。人心我知道修煉中也是避免不了的,我早就知道了、看到了,但是你們真的了解情況可以反映給佛學會。風言風語的或者是你聽到的沒有證實就下結論也不行,如果是你自己有甚麼心裏過不去的想法,別利用師父的嘴來說話,那你自己要負責的。但是哪,真的他們問題很大,我不管神也在管。其實我放的很開的,因為我知道他們是修煉人,神也在管。

Sư phụ: Đại Kỷ Nguyên tổng thể thượng thị kiện khang đích tại phát triển, tồn tại trước nhất ta tu luyện nhân bất ưng hữu đích nhân đích đông tây. Nhân tâm ngã tri đạo tu luyện trung dã thị tỵ miễn bất liễu đích, ngã tảo tựu tri đạo liễu, khán đáo liễu, đãn thị nhĩ môn chân đích liễu giải tình huống khả dĩ phản ánh cấp Phật Học Hội. Phong ngôn phong ngữ đích hoặc giả thị nhĩ thính đáo đích một hữu chứng thực tựu hạ kết luận dã bất hành, như quả thị nhĩ tự kỷ hữu thậm ma tâm lý quá bất khứ đích tưởng pháp, biệt lợi dụng Sư phụ đích chuỷ lai thuyết thoại, na nhĩ tự kỷ yếu phụ trách đích. Đãn thị nả, chân đích tha môn vấn đề ngận đại, ngã bất quản Thần dã tại quản. Kỳ thực ngã phóng đích ngận khai đích, nhân vi ngã tri đạo tha môn thị tu luyện nhân, Thần dã tại quản.

Sư phụ: Đại Kỷ Nguyên về tổng thể là đang phát triển lành mạnh, tồn tại một số thứ của người [thường] mà không nên có ở người tu luyện. Tôi biết rằng nhân tâm là không tránh khỏi trong tu luyện, tôi đã biết từ lâu, đã thấy rồi; tuy nhiên tình huống chư vị thật sự biết được thì có thể phản ánh cho Phật Học Hội. Lời nói phong thanh [vô căn cứ] hoặc chư vị nghe nhưng không có chứng thực rồi đưa ra kết luận thì không được đâu; nếu là bản thân chư vị có ý kiến không sao buông bỏ trong tâm, thì đừng [lợi] dụng miệng của Sư phụ để nói ra; cái đó bản thân chư vị cần có trách nhiệm. Tuy nhiên, [nếu] quả thực vấn đề của họ rất lớn, [dù] tôi không quản [thì] Thần cũng đang quản. Kỳ thực tôi buông rất mở [cho họ], vì tôi biết họ là người tu luyện, Thần đang quản.

弟子:一些英國學員不聽佛學會或協調人的,說以法為師,散布謠言。

Đệ tử: Nhất ta Anh quốc học viên bất thính Phật Học Hội hoặc hiệp điệu nhân đích, thuyết dĩ Pháp vi Sư, tản bố dao ngôn.

Đệ tử: Một số học viên Anh quốc không nghe Phật Học Hội hoặc người điều phối, nói ‘dĩ Pháp vi Sư’, phát tán lời đồn.

師父:是,佛學會是佛學會,領著大家修煉、學法的。不是說它包攬著你的修煉,只是在整體上講真相救人的集體活動中協調好。如果是和佛學會完全處於一種抵觸狀態,那就是有問題了。我想英國的情況應該會好轉吧,因為我跟他們見了面,(眾鼓掌),也講了一些道理。不能抱著老觀念看問題了啊。我在看著英國的好消息。(眾熱烈鼓掌)

Sư phụ: Thị, Phật Học Hội thị Phật Học Hội, lĩnh trước đại gia tu luyện, học Pháp đích. Bất thị thuyết tha bao lãm trước nhĩ đích tu luyện, chỉ thị tại chỉnh thể thượng giảng chân tướng cứu nhân đích tập thể hoạt động trung hiệp điệu hảo. Như quả thị hoà Phật Học Hội hoàn toàn xứ ư nhất chủng để xúc trạng thái, na tựu thị hữu vấn đề liễu. Ngã tưởng Anh quốc đích tình huống ưng cai hội hảo chuyển ba, nhân vi ngã cân tha môn kiến liễu diện, (chúng cổ chưởng), dã giảng liễu nhất ta đạo lý. Bất năng bão trước lão quan niệm khán vấn đề liễu a. Ngã tại khán trước Anh quốc đích hảo tiêu tức. (chúng nhiệt liệt cổ chưởng)

Sư phụ: Phải rồi; Phật Học Hội là Phật Học Hội, dẫn dắt mọi người tu luyện, học Pháp. Không nói rằng nó ôm hết việc tu luyện của chư vị, chỉ là điều phối cho tốt trong các hoạt động tập thể về chỉnh thể giảng chân tướng cứu người. Nếu [những học viên đó] hoàn toàn ở một loại trạng thái đối chọi với Phật Học Hội, thì là có vấn đề. Tôi nghĩ tình huống Anh quốc nên hẳn là chuyển biến tốt, vì tôi đã gặp mặt họ rồi, (mọi người vỗ tay), cũng giảng một số đạo lý. Không được ôm giữ quan niệm cũ mà xét vấn đề. Tôi đang trông chờ tin tốt từ Anh quốc. (mọi người vỗ tay nhiệt liệt)

弟子:我身邊一些華人看了神韻後並沒有理解和支持大法。請問師父是否看了神韻也不一定得救?最近邪惡好像突然瘋狂起來,不少報紙公開攻擊大法,甚至是社交媒體,包括臉書、微信上也潛伏著一些不安全因素。是否邪惡已經到了迴光返照的階段?

Đệ tử: Ngã thân biên nhất ta Hoa nhân khán liễu Thần Vận hậu tịnh một hữu lý giải hoà chi trì Đại Pháp. Thỉnh vấn Sư phụ thị phủ khán liễu Thần Vận dã bất nhất định đắc cứu? Tối cận tà ác hảo tượng đột nhiên phong cuồng khởi lai, bất thiểu báo chí công khai công kích Đại Pháp, thậm chí thị xã giao môi thể, bao quát Kiểm Thư, Vi Tín thượng dã tiềm phục trước nhất ta bất an toàn nhân tố. Thị phủ tà ác dĩ kinh đáo liễu hồi quang phản chiếu đích giai đoạn?

Đệ tử: Một số người Hoa bên cạnh con sau khi xem Thần Vận mà vẫn không hiểu cho và ủng hộ Đại Pháp. Xin hỏi Sư phụ phải chăng xem xong Thần Vận cũng không nhất định là được cứu? Gần đây dường như tà ác đột nhiên điên cuồng lên, không ít báo chí công khai công kích Đại Pháp, thậm chí mạng xã hội, gồm cả trên Facebook, WeChat cũng tiềm phục các nhân tố không an toàn. Phải chăng tà ác đã tới giai đoạn hồi quang phản chiếu45?

師父:沒那麼嚴重。其實邪惡自始至終也沒有放鬆,只是你們有的時候太樂觀了,覺的好像邪惡變了。我一直在講邪惡不會變。它不會變,當然它需要的時候就多抓你人哪,有時候就少抓人哪。你不要看它多抓了、少抓了就說它在變。邪惡本身不會變,你們救的是那個人。只要被邪惡利用著、沒救下來的人,他就會這樣幹。當然從整體形勢上看,邪惡被銷毀的數量越來越多,壞東西越來越少,這是肯定的了。大形勢、大環境在變,這是一定的。

Sư phụ: Một na ma nghiêm trọng. Kỳ thực tà ác tự thuỷ chí chung dã một hữu phóng túng, chỉ thị nhĩ môn hữu đích thời hậu thái lạc quan liễu, giác đích hảo tượng tà ác biến liễu. Ngã nhất trực tại giảng tà ác bất hội biến. Tha bất hội biến, đương nhiên tha nhu yếu đích thời hậu tựu đa trảo nhĩ nhân nả, hữu thời hậu tựu thiểu trảo nhân nả. Nhĩ bất yếu khán tha đa trảo liễu, thiểu trảo liễu tựu thuyết tha tại biến. Tà ác bản thân bất hội biến, nhĩ môn cứu đích thị na cá nhân. Chỉ yếu bị tà ác lợi dụng trước, một cứu hạ lai đích nhân, tha tựu hội giá dạng cán. Đương nhiên tùng chỉnh thể hình thế thượng khán, tà ác bị tiêu huỷ đích số lượng việt lai việt đa, hoại đông tây việt lai việt thiểu, giá thị khẳng định đích liễu. Đại hình thế, đại hoàn cảnh tại biến, giá thị nhất định đích.

Sư phụ: Chưa nghiêm trọng đến thế. Kỳ thực từ đầu tới cuối tà ác chưa hề buông lỏng, chỉ là chư vị có lúc quá lạc quan thôi, cảm thấy dường như tà ác biến đổi rồi. Tôi vẫn luôn giảng tà ác là sẽ không biến đổi. Nó sẽ không biến đổi, đương nhiên khi chúng cần thì sẽ đi bắt người chư vị nhiều hơn, có lúc bắt ít hơn. Chư vị không được xem chúng bắt nhiều hơn, bắt ít hơn rồi nói chúng đang biến đổi. Bản thân tà ác là không biến đổi, chư vị cứu ấy là những cá nhân. Người nào chỉ cần bị tà ác lợi dụng [và] chưa được cứu, thì họ sẽ làm thế. Đương nhiên từ hình thế chỉnh thể mà xét, tà ác bị tiêu huỷ số lượng ngày càng nhiều, những thứ xấu ngày càng ít; điều này là khẳng định. Hình thế lớn, hoàn cảnh lớn là đang biến đổi, đó là nhất định.

弟子:最近思想業非常嚴重,看大法書像隔著一層,不能句句入心。同修也有類似現象,說干擾甚至大到好像比主意識還強了,發正念沒有以前威力大了。

Đệ tử: Tối cận tư tưởng nghiệp phi thường nghiêm trọng, khán Đại Pháp thư tượng cách trước nhất tầng, bất năng cú cú nhập tâm. Đồng tu dã hữu loại tự hiện tượng, thuyết can nhiễu thậm chí đại đáo hảo tượng tỷ chủ ý thức hài cường liễu, phát chính niệm một hữu dĩ tiền uy lực đại liễu.

Đệ tử: Gần đây nghiệp tư tưởng hết sức nghiêm trọng, đọc sách Đại Pháp tựa như cách bởi một tầng, không thể từng câu từng chữ nhập tâm. Đồng tu cũng có hiện tượng tương tự, nói can nhiễu thậm chí lớn tới mức mạnh hơn chủ ý thức, phát chính niệm không có uy lực lớn như trước nữa.

師父:每個人的修煉狀態是不一樣的。大法的修煉,我已經跟大家講了這個形式,你在這個複雜的環境中修煉、保證你能修成,這可不是件簡單的事情。大家知道,不注意隨時修好那部份都會又掉回來。就是為了叫大家能夠修成,把你修好的那面一旦修好了就隔開,刻不容緩,修好了就隔開,修好了就隔開。你修好的那一面越來越多,但是哪,你沒修好這一面永遠都感受不到,所以修煉中你一直都處在那個狀態中。但是它有一個微微的變化,甚麼變化?就是你有一段時間哪,接近要修好的那段時間哪,能力很強,你覺的發正念力量也很大。等你完全修好,一下隔開了,你突然間覺的沒勁了,好像又從新修了一樣。就是你要接著修,它會有這麼一個微微的變化;自始至終都有,它不是說現在才出現的。

Sư phụ: Mỗi cá nhân đích tu luyện trạng thái thị bất nhất dạng đích. Đại Pháp đích tu luyện, ngã dĩ kinh cân đại gia giảng liễu giá cá hình thức, nhĩ tại giá cá phức tạp đích hoàn cảnh trung tu luyện, bảo chứng nhĩ năng tu thành, giá khả bất thị kiện giản đơn đích sự tình. Đại gia tri đạo, bất chú ý tuỳ thời tu hảo na bộ phận đô hội hựu điệu hồi lai. Tựu thị vi liễu khiếu đại gia năng cú tu thành, bả nhĩ tu hảo đích na diện nhất đán tu hảo liễu tựu cách khai, khắc bất dung hoãn, tu hảo liễu tựu cách khai, tu hảo liễu tựu cách khai. Nhĩ tu hảo đích na nhất diện việt lai việt đa, đãn thị nả, nhĩ một tu hảo giá nhất diện vĩnh viễn đô cảm thụ bất đáo, sở dĩ tu luyện trung nhĩ nhất trực đô xứ tại na cá trạng thái trung. Đãn thị tha hữu nhất cá vi vi đích biến hoá, thậm ma biến hoá? Tựu thị nhĩ hữu nhất đoạn thời gian nả, tiếp cận yếu tu hảo đích na đoạn thời gian nả, năng lực ngận cường, nhĩ giác đích phát chính niệm lực lượng dã ngận đại. Đẳng nhĩ hoàn toàn tu hảo, nhất hạ cách khai liễu, nhĩ đột nhiên gian giác đích một kình liễu, hảo tượng hựu tùng tân tu liễu nhất dạng. Tựu thị nhĩ yếu tiếp trước tu, tha hội hữu giá ma nhất cá vi vi đích biến hoá; tự thuỷ chí chung đô hữu, tha bất thị thuyết hiện tại tài xuất hiện đích.

Sư phụ: Trạng thái tu luyện mỗi người là khác nhau. Tu luyện của Đại Pháp, tôi đã giảng hình thức ấy cho mọi người rồi, chư vị tu luyện trong hoàn cảnh phức tạp này, bảo đảm chư vị có thể tu thành; đây không phải việc đơn giản đâu. Mọi người biết đó, không chú ý thì ngay cả phần đã tu xong cũng rớt xuống trở lại bất kỳ lúc nào. Chính là để mọi người có thể tu thành, bèn đưa phía tu tốt kia hễ tu xong thì liền cách khai, ngay lập tức, [phần] tu xong bèn tách ra. Phía tu xong ấy của chư vị càng ngày càng nhiều; tuy nhiên, phía chưa tu tốt của chư vị vĩnh viễn không cảm thụ được [phía kia], do đó trong tu luyện chư vị đều ở trong trạng thái này. Nhưng mà nó có một biến hoá nho nhỏ, biến hoá gì? Chính là chư vị có một đoạn thời gian, đoạn thời gian sát lúc [phần ấy] sắp tu xong, công năng rất mạnh, chư vị cảm thấy lực lượng phát chính niệm cũng rất lớn. Đợi [phần ấy] chư vị hoàn toàn tu xong, lập tức cách khai rồi, chư vị đột nhiên cảm thấy không mạnh nữa, hệt như tu luyện lại từ mới. Chính là chư vị cứ tu tiếp thôi, nó sẽ có biến hoá nho nhỏ; từ đầu đến cuối đều có, [chứ] không nói rằng bây giờ mới xuất hiện.

弟子:身邊不少同修出現倒掌現象而不自知,有些同修相繼出現病業狀態。

Đệ tử: Thân biên bất thiểu đồng tu xuất hiện đảo chưởng hiện tượng nhi bất tự tri, hữu ta đồng tu tương kế xuất hiện bệnh nghiệp trạng thái.

Đệ tử: Không ít đồng tu bên cạnh xuất hiện hiện tượng đổ tay [khi phát chính niệm] mà không tự biết, một số đồng tu lần lượt xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh.

師父:修煉哪,有那麼一句話,叫「修煉如初,必成」,是不是?(眾弟子熱烈鼓掌)剛得法修煉時甚麼心情?當大家知道這個法是甚麼的時候,哇,簡直那個心情激動的不行,下定了橫心,一定修好!就當初的這個心,你要能一直在你的修煉過程中保持到最後,你要不成,天地都不容。(師父笑)(眾鼓掌)

Sư phụ: Tu luyện nả, hữu na ma nhất cú thoại, khiếu “tu luyện như sơ, tất thành”, thị bất thị? (chúng đệ tử nhiệt liệt cổ chưởng) Cương đắc Pháp tu luyện thời thậm ma tâm tình? Đương đại gia tri đạo giá cá Pháp thị thậm ma đích thời hậu, oa, giản trực na cá tâm tình kích động đích bất hành, hạ định liễu hoành tâm, nhất định tu hảo! Tựu đương sơ đích giá cá tâm, nhĩ yếu năng nhất trực tại nhĩ đích tu luyện quá trình trung bảo trì đáo tối hậu, nhĩ yếu bất thành, thiên địa đô bất dung. (Sư phụ tiếu) (chúng cổ chưởng)

Sư phụ: Tu luyện ấy, có một câu thế này, gọi là “tu luyện như thuở đầu, tất thành”, phải vậy không? (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) Khi mới tu luyện tâm tình thế nào? Khi mọi người biết được Pháp này là gì thì, oa, quả thực cái tâm ấy kích động ghê lắm, quyết định vững vàng, nhất định tu tốt! Chính là cái tâm thuở đầu ấy, chư vị có thể một mạch trong quá trình tu luyện của chư vị mà bảo trì tới cuối cùng, chư vị mà không thành, thì trời đất cũng không chịu. (Sư phụ cười) (mọi người vỗ tay)

可是哪,你們的修煉必定是在常人中修煉,各種各樣的事物,各種各樣繁忙的工作,各種各樣對你的干擾,包括社會上的那些複雜的因素,還有迫害本身的壓力,使你那個非常精進堅定的心要自始至終都能保持著真的很難。所以我也說了,在修煉過程中是容易犯錯誤,因為人心沒去之前會犯錯誤。但是只要你明白了,再繼續鼓足了勁再去修,你就是在修煉中一個正常狀態而已。不能肯定說你做錯了你就不能修了,你做錯了這件事情了你就不是修煉人了,不是這麼看問題,它只是修煉過程中的反映。就像一個學生在學習,你這回打一百分了,下回一下沒及格,你就不是學生了嗎?你還是學生,你再繼續把它學好。所以修煉中要能夠自始至終都正念很強,這個人,我看到你,我都敬你三分哪。(眾鼓掌)

Khả thị nả, nhĩ môn đích tu luyện tất định thị tại thường nhân trung tu luyện, các chủng các dạng đích sự vật, các chủng các dạng phồn mang đích công tác, các chủng các dạng đối nhĩ đích can nhiễu, bao quát xã hội thượng đích na ta phức tạp đích nhân tố, hài hữu bách hại bản thân đích áp lực, sử nhĩ na cá phi thường tinh tấn kiên định đích tâm yếu tự thuỷ chí chung đô năng bảo trì trước chân đích ngận nan. Sở dĩ ngã dã thuyết liễu, tại tu luyện quá trình trung thị dung dị phạm thác ngộ, nhân vi nhân tâm một khứ chi tiền hội phạm thác ngộ. Đãn thị chỉ yếu nhĩ minh bạch liễu, tái kế tục cổ túc liễu kình tái khứ tu, nhĩ tựu thị tại tu luyện trung nhất cá chính thường trạng thái nhi dĩ. Bất năng khẳng định thuyết nhĩ tố thác liễu nhĩ tựu bất năng tu liễu, nhĩ tố thác liễu giá kiện sự tình liễu nhĩ tựu bất thị tu luyện nhân liễu, bất thị giá ma khán vấn đề, tha chỉ thị tu luyện quá trình trung đích phản ánh. Tựu tượng nhất cá học sinh tại học tập, nhĩ giá hồi đả nhất bách phân liễu, hạ hồi nhất hạ một cập cách, nhĩ tựu bất thị học sinh liễu ma? Nhĩ hài thị học sinh, nhĩ tái kế tục bả tha học hảo. Sở dĩ tu luyện trung yếu năng cú tự thuỷ chí chung đô chính niệm ngận cường, giá cá nhân, ngã khán đáo nhĩ, ngã đô kính nhĩ tam phân nả. (chúng cổ chưởng)

Tuy nhiên, tu luyện của chư vị khẳng định là tu luyện trong người thường, các chủng các dạng sự vật, các loại các kiểu công tác bận rộn, đủ thứ đủ loại can nhiễu đối với chư vị, kể cả các nhân tố phức tạp nơi xã hội, còn có áp lực từ bản thân cuộc bức hại này, khiến cái tâm vô cùng tinh tấn kiên định kia của chư vị mà có thể bảo trì từ đầu đến cuối quả thực rất khó. Do đó tôi cũng nói rồi, trong quá trình tu luyện là dễ phạm lỗi, vì trước khi nhân tâm bị tống khứ [hết] thì sẽ phạm sai. Nhưng chỉ cần chư vị minh bạch, tiếp tục nỗ lực tu tiếp, thì chư vị là ở trạng thái bình thường trong tu luyện. Không thể nói khẳng định rằng chư vị làm sai rồi thì chư vị không thể tu nữa, chư vị phạm lỗi việc nào đó thì chư vị không là người tu luyện nữa, không thể nhìn nhận vấn đề như thế, đó chỉ là phản ánh trong quá trình tu luyện. Giống hệt như học sinh khi học tập, chư vị lần này được một trăm điểm, lần sau không đạt, chư vị vậy không phải học sinh nữa chăng? Chư vị vẫn là học sinh, chư vị tiếp tục học cho tốt. Cho nên trong tu luyện nếu có thể từ đầu đến cuối đều chính niệm rất mạnh, thì người đó, tôi gặp chư vị, cả tôi cũng kính chư vị ba phần. (mọi người vỗ tay)

弟子:越往高處去話越少。在協調環境中修煉的弟子經常不只是需要講話帶動交流等,請問師父如何把握?

Đệ tử: Việt vãng cao xứ khứ thoại việt thiểu. Tại hiệp điệu hoàn cảnh trung tu luyện đích đệ tử kinh thường bất chỉ thị nhu yếu giảng thoại đới động giao lưu đẳng, thỉnh vấn Sư phụ như hà bả ác?

Đệ tử: Càng lên cao càng ít nói. Đệ tử mà tu luyện trong hoàn cảnh điều phối thông thường không chỉ cần nói thuyết khuyến khích giao lưu mà thôi; xin hỏi Sư phụ [nên] thu xếp thế nào?

師父:每個人的修煉狀態不同。是,有的人越修的時候就發現自己的狀態在變,這也是正常的。沒有關係啦,話少就把話都用在該說的地方吧。(師父笑)不影響。

Sư phụ: Mỗi cá nhân đích tu luyện trạng thái bất đồng. Thị, hữu đích nhân việt tu đích thời hậu tựu phát hiện tự kỷ đích trạng thái tại biến, giá dã thị chính thường đích. Một hữu quan hệ lạp, thoại thiểu tựu bả thoại đô dụng tại cai thuyết đích địa phương ba. (Sư phụ tiếu) Bất ảnh hưởng.

Sư phụ: Trạng thái tu luyện mỗi người một khác. Phải rồi, có người thời gian tu càng [lâu] thì phát hiện trạng thái bản thân càng biến đổi; ấy cũng là bình thường. Không sao cả; ít nói thì hãy dùng lời nói vào chỗ nào cần nói. (Sư phụ cười) Không ảnh hưởng.

弟子:大法弟子的一思一念會被眾神看的很清楚,但這幾年來所動之念經常進入同修或常人的場中,感到困惑,請問師父怎麼樣去對待。

Đệ tử: Đại Pháp đệ tử đích nhất tư nhất niệm hội bị chúng Thần khán đích ngận thanh sở, đãn giá kỷ niên lai sở động chi niệm kinh thường tiến nhập đồng tu hoặc thường nhân đích trường trung, cảm đáo khốn hoặc, thỉnh vấn Sư phụ chẩm ma dạng khứ đối đãī.

Đệ tử: Từng ý từng niệm của đệ tử Đại Pháp bị chúng Thần nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng mấy năm nay các niệm dấy động thường thường tiến vào trường của đồng tu hoặc người thường, cảm thấy nghi hoặc, xin hỏi Sư phụ đối đãi thế nào?

師父:不止是修煉人,當今的世人多數都是從天上來的、來得法的,可是哪,有的被後天觀念埋的很深,有的人觀念少埋的很淺,我就是這樣比喻,埋的淺的有些能力就會顯露出來。為甚麼常人中有些人是有能力的呢?他不修煉也有功能呢?現在的人都不是過去的人啦,多數都是神來的,所以都有能力,只是他的能力被掩蓋著或者鎖的牢不牢,鎖不牢的它就能顯露出來。說你能感受到別人的思想、進入別人的思想中去,別人想甚麼你都知道,這些事情就儘量的把它看作是正常的,不要讓它影響自己修煉就行了;不要把它當作是負擔哪、不好的事。通常作為修煉人來講,在修煉界,過去他們一旦出了甚麼功能都是值得欣喜的一件事情,他們都把它當作是層次的提高,過去在修道中。你也就當作是那麼回事吧。

Sư phụ: Bất chỉ thị tu luyện nhân, đương kim đích thế nhân đa số đô thị tùng thiên thượng lai đích, lai đắc Pháp đích, khả thị nả, hữu đích bị hậu thiên quan niệm mai đích ngận thâm, hữu đích nhân quan niệm thiểu mai đích ngận thiển, ngã tựu thị giá dạng tỷ dụ, mai đích thiển đích hữu ta năng lực tựu hội hiển lộ xuất lai. Vi thậm ma thường nhân trung hữu ta nhân thị hữu năng lực đích ni? Tha bất tu luyện dã hữu công năng ni? Hiện tại đích nhân đô bất thị quá khứ đích nhân lạp, đa số đô thị Thần lai đích, sở dĩ đô hữu năng lực, chỉ thị tha đích năng lực bị yểm cái trước hoặc giả toả đích lao bất lao, toả bất lao đích tha tựu năng hiển lộ xuất lai. Thuyết nhĩ năng cảm thụ đáo biệt nhân đích tư tưởng, tiến nhập biệt nhân đích tư tưởng trung khứ, biệt nhân tưởng thậm ma nhĩ đô tri đạo, giá ta sự tình tựu tận lượng đích bả tha khán tác thị chính thường đích, bất yếu nhượng tha ảnh hưởng tự kỷ tu luyện tựu hành liễu; bất yếu bả tha đương tác thị phụ đảm nả, bất hảo đích sự. Thông thường tác vi tu luyện nhân lai giảng, tại tu luyện giới, quá khứ tha môn nhất đán xuất liễu thậm ma công năng đô thị trị đắc hân hỷ đích nhất kiện sự tình, tha môn đô bả tha đương tác thị tầng thứ đích đề cao, quá khứ tại tu Đạo trung. Nhĩ dã tựu đương tác thị na ma hồi sự ba.

Sư phụ: Không chỉ là người tu luyện, con người thế gian hôm nay đa số đều đến từ thiên thượng, tới đắc Pháp; nhưng mà, có [vị] bị quan niệm hậu thiên chôn rất sâu, có người quan niệm ít [nên] bị chôn rất nông, tôi là tỷ dụ thế, [người] chôn nông có năng lực hiển lộ ra. Tại sao trong người thường có những người là có năng lực? Họ không tu luyện họ cũng có công năng? Con người ngày nay không phải [như] con người quá khứ, đa số đều là Thần tới, do đó đều có năng lực, chỉ là năng lực của họ bị che lấp hoặc bị khoá chắc hay không chắc; khoá không chắc chắn thì nó có thể hiển lộ ra. [Chẳng hạn] nói chư vị có thể cảm thụ thấy tư tưởng của người khác, tiến nhập vào tư tưởng của người khác, người khác nghĩ gì thì chư vị đều biết; hãy cố gắng coi những việc này như bình thường, đừng để nó ảnh hưởng tu luyện của mình là được rồi; không được coi nó như gánh nặng hay việc bất hảo. Thông thường làm người tu luyện mà giảng, trong giới tu luyện, quá khứ họ hễ xuất ra công năng gì thì đều là việc đáng mừng lắm, họ đều xem đó như đề cao tầng thứ, tu Đạo quá khứ [là thế]. Chư vị vậy cũng coi là việc như thế.

弟子:您指導我們媒體應像常人公司那樣運作、向神韻學習,但是協調人說我們操作上還是用最少資源。我們應該珍惜資源,但是如果不能形成良好的經營模式和無法找到有才的學員也辦不好。

Đệ tử: Nâm chỉ đạo ngã môn môi thể ưng tượng thường nhân công ty na dạng vận tác, hướng Thần Vận học tập, đãn thị hiệp điệu nhân thuyết ngã môn thao tác thượng hài thị dụng tối thiểu tư nguyên. Ngã môn ưng cai trân tích tư nguyên, đãn thị như quả bất năng hình thành lương hảo đích kinh doanh mô thức hoà vô pháp trảo đáo hữu tài đích học viên dã biện bất hảo.

Đệ tử: Ngài chỉ đạo kênh thông tấn của chúng ta nên vận hành như công ty người thường, học tập theo Thần Vận, nhưng người điều phối nói rằng chúng ta về vận hành là nên dùng tài nguyên ít nhất. Chúng ta nên trân quý tài nguyên, nhưng nếu không thể hình thành mô hình kinh doanh có lãi thì không cách nào tìm được học viên có tài và cũng làm không tốt được.

師父:是,神韻,怎麼說哪,我只是在運作上開創了一種全新的模式。這個藝術團的形式和常人藝術團的形式是不一樣的,它是良性循環,在任何的經濟條件下都不會受到衝擊,都能夠自保的。而現在很多藝術團,經濟不好了它就垮掉了,因為它不是正常的良性運作,它是靠要飯。說要飯不好聽,就說靠施捨吧,贊助來的錢。用演出本身,用它自己的本事,來換取報酬已經不重要了,所以它不是個良性的循環。不是個良性的運作,當然它就會倒掉。神在管人類社會,那神也不會讓它長久的,就是那麼回事,我是這麼看的。所以有些人來到我們這個團體中覺的不習慣,和常人區別很大。對,這就是一個全新的模式,我要做給常人看。現在社會上很多藝術團體在研究神韻怎麼樣運作的,在學怎麼樣能夠立足。

Sư phụ: Thị, Thần Vận, chẩm ma thuyết nả, ngã chỉ thị tại vận tác thượng khai sáng liễu nhất chủng toàn tân đích mô thức. Giá cá nghệ thuật đoàn đích hình thức hoà thường nhân nghệ thuật đoàn đích hình thức thị bất nhất dạng đích, tha thị lương tính tuần hoàn, tại nhậm hà đích kinh tế điều kiện hạ đô bất hội thụ đáo xung kích, đô năng cú tự bảo đích. Nhi hiện tại ngận đa nghệ thuật đoàn, kinh tế bất hảo liễu tha tựu khoa điệu liễu, nhân vi tha bất thị chính thường đích lương tính vận tác, tha thị kháo yếu phạn. Thuyết yếu phạn bất hảo thính, tựu thuyết kháo thi xả ba, tán trợ lai đích tiền. Dụng diễn xuất bản thân, dụng tha tự kỷ đích bản sự, lai hoán thủ báo thù dĩ kinh bất trọng yếu liễu, sở dĩ tha bất thị cá lương tính đích tuần hoàn. Bất thị cá lương tính đích vận tác, đương nhiên tha tựu hội đảo điệu. Thần tại quản nhân loại xã hội, na Thần dã bất hội nhượng tha trường cửu đích, tựu thị na ma hồi sự, ngã thị giá ma khán đích. Sở dĩ hữu ta nhân lai đáo ngã môn giá cá đoàn thể trung giác đích bất tập quán, hoà thường nhân khu biệt ngận đại. Đối, giá tựu thị nhất cá toàn tân đích mô thức, ngã yếu tố cấp thường nhân khán. Hiện tại xã hội thượng ngận đa nghệ thuật đoàn thể tại nghiên cứu Thần Vận chẩm ma dạng vận tác đích, tại học chẩm ma dạng năng cú lập túc.

Sư phụ: Phải rồi, Thần Vận, nói thế nào nhỉ, tôi chỉ là sáng tạo ra về mặt vận hành một loại mô thức hoàn toàn mới. Hình thức đoàn nghệ thuật ấy khác với hình thức đoàn nghệ thuật người thường, nó là tuần hoàn lành mạnh46, trong bất kỳ điều kiện kinh tế nào cũng không bị lung lay, đều có thể tự bảo đảm. Nhưng hiện nay rất nhiều đoàn nghệ thuật, kinh tế bất hảo thì họ sụp đổ, vì họ không phải là tuần hoàn lành mạnh bình thường, họ là dựa vào xin ăn. Nói ‘xin ăn’ khó nghe [quá], [vậy] hãy nói [họ là] dựa vào tài trợ, tiền từ nguồn tài trợ. [Cho nên] dùng bản thân biểu diễn, dùng tài năng bản thân họ, để trao đổi trả công đã không quan trọng nữa; do đó họ không phải tuần hoàn lành mạnh. Không phải vận hành lành mạnh, thì đương nhiên họ sẽ sụp đổ. Thần đang quản xã hội nhân loại, Thần sẽ không để họ lâu dài, chính là chuyện như vậy, tôi là nhìn nhận như thế. Cho nên có những người vào đoàn thể chúng ta đây và cảm thấy không quen, khác nhiều với người thường. Đúng thế, đây là một mô thức hoàn toàn mới, tôi muốn làm cho người thường xem. Ở xã hội hiện nay rất nhiều đoàn thể nghệ thuật đang nghiên cứu Thần Vận vận hành như thế nào, đang học cách đặt chỗ đứng ra làm sao.

但是作為媒體來講,你們走自己的路也行;神韻也是做了一個榜樣,你們學也行。我和媒體負責人講怎麼樣去培訓人才呀、怎麼樣有效的運作。

Đãn thị tác vi môi thể lai giảng, nhĩ môn tẩu tự kỷ đích lộ dã hành; Thần Vận dã thị tố liễu nhất cá bảng dạng, nhĩ môn học dã hành. Ngã hoà môi thể phụ trách nhân giảng chẩm ma dạng khứ bồi huấn nhân tài nha, chẩm ma dạng hữu hiệu đích vận tác.

Tuy nhiên làm kênh thông tin mà nói, chư vị đi [thành] con đường [riêng] của mình cũng được; Thần Vận cũng là làm một mẫu hình, chư vị học [theo] cũng được. Tôi nói giảng cho những người phụ trách kênh thông tin làm sao bồi dưỡng huấn luyện nhân tài, vận hành sao cho hiệu quả.

弟子:有的同修幫眾生起名字三退,名字不能夠及時登記到大紀元三退網站,一年多堆積了幾千個名字。

Đệ tử: Hữu đích đồng tu bang chúng sinh khởi danh tự tam thoái, danh tự bất năng cú cập thời đăng ký đáo Đại Kỷ Nguyên tam thoái võng trạm, nhất niên đa đôi tích liễu kỷ thiên cá danh tự.

Đệ tử: Có những đồng tu giúp chúng sinh chọn tên để tam thoái, những tên ấy không thể kịp thời đăng ký lên website tam thoái của Đại Kỷ Nguyên, hơn một năm nay đã dồn lại hàng mấy nghìn tên rồi.

師父:我告訴大家,你們不能夠忽視了退黨這件事情。非常關鍵!關係到眾生得救的,關係到那個人的背後的無數的生命得救的。你們要認真的對待這件事情,而且那個退黨的人數,神也在算計著哪,別小看。

Sư phụ: Ngã cáo tố đại gia, nhĩ môn bất năng cú hốt thị liễu thoái đảng giá kiện sự tình. Phi thường quan kiện! Quan hệ đáo chúng sinh đắc cứu đích, quan hệ đáo na cá nhân đích bối hậu đích vô số đích sinh mệnh đắc cứu đích. Nhĩ môn yếu nhận chân đích đối đãi giá kiện sự tình, nhi thả na cá thoái đảng đích nhân số, Thần dã tại toán kế trước nả, biệt tiểu khán.

Sư phụ: Tôi bảo mọi người này, chư vị không được lơ là việc thoái đảng. Then chốt vô cùng! Quan hệ tới việc chúng sinh được cứu, quan hệ tới sự đắc cứu của vô số sinh mệnh đằng sau mỗi người. Chư vị cần đối đãi thật thiết thực việc này, hơn nữa số người thoái đảng ấy, Thần cũng đang tính đếm đó, đừng coi nhẹ.

弟子:……也不記的哪天退的了。這樣沒公開聲明的,算不算已三退得救了?

Đệ tử: … dã bất ký đích nả thiên thoái đích liễu. Giá dạng một công khai thanh minh đích, toán bất toán dĩ tam thoái đắc cứu liễu?

Đệ tử: … cũng không còn nhớ thoái vào ngày nào nữa. Những tuyên bố chưa được công khai như thế, có được tính là đã tam thoái và được cứu chăng?

師父:在神這兒可能算,但是你們卻自己做的不好,因為那是你修煉的路走的好不好,所以要認真對待這件事情。

Sư phụ: Tại Thần giá nhi khả năng toán, đãn thị nhĩ môn khước tự kỷ tố đích bất hảo, nhân vi na thị nhĩ tu luyện đích lộ tẩu đích hảo bất hảo, sở dĩ yếu nhận chân đối đãi giá kiện sự tình.

Sư phụ: Tại Thần nơi đó thì có thể được tính; nhưng chư vị bản thân làm không tốt, vì đây là chư vị con đường tu luyện bước đi tốt hay không; do đó phải đối đãi việc này hết sức thiết thực.

弟子:部份弟子在南美一個城市辦神韻,效果很好,但工作太多,做不過來,能否請常人公司承擔部份推廣、售票、後勤工作,由弟子帶領?

Đệ tử: Bộ phận đệ tử tại Nam Mỹ nhất cá thành thị biện Thần Vận, hiệu quả ngận hảo, đãn công tác thái đa, tố bất quá lai, năng phủ thỉnh thường nhân công ty thừa đảm bộ phận suy quảng, thụ phiếu, hậu cần công tác, do đệ tử đới lĩnh?

Đệ tử: Một phần các đệ tử ở một thành phố tại Nam Mỹ làm Thần Vận, hiệu quả tốt lắm, nhưng nhiều công tác quá, làm không xuể, có thể mời công ty người thường tới gánh cho phần việc quảng cáo, đặt vé, hậu cần, do học viên dẫn đầu?

師父:不能夠請常人公司,千萬別請常人公司。我不是說咱們有甚麼秘密,因為畢竟是在中共的迫害的非常時期,常人的公司是花錢就會被收買的、人情就會使它波動的、邪惡的造謠會使它分辨不清的。已經多次有過這樣的經驗,常人一旦參與大法弟子辦的項目的時候,馬上就給你攪亂,做不來的。這個經驗教訓都很多了,所以大家要注意這些事。

Sư phụ: Bất năng cú thỉnh thường nhân công ty, thiên vạn biệt thỉnh thường nhân công ty. Ngã bất thị thuyết cha môn hữu thậm ma bí mật, nhân vi tất cánh thị tại Trung Cộng đích bách hại đích phi thường thời kỳ, thường nhân đích công ty thị hoa tiền tựu hội bị thu mãi đích, nhân tình tựu hội sử tha ba động đích, tà ác đích tạo dao hội sử tha phân biện bất thanh đích. Dĩ kinh đa thứ hữu quá giá dạng đích kinh nghiệm, thường nhân nhất đán tham dự Đại Pháp đệ tử biện đích hạng mục đích thời hậu, mã thượng tựu cấp nhĩ giảo loạn, tố bất lai đích. Giá cá kinh nghiệm giáo huấn đô ngận đa liễu, sở dĩ đại gia yếu chú ý giá ta sự.

Sư phụ: Không được mời công ty người thường, nhất quyết không được mời công ty người thường. Tôi không nói rằng chúng ta có bí mật gì đó, mà vì rốt cuộc là tại thời kỳ phi thường khi Trung Cộng bức hại, công ty người thường là chi tiền liền bị bán đi47, nhân tình48 là sẽ khiến họ lay động, vu khống của tà ác sẽ khiến họ không phân biệt rõ. Đã có nhiều lần trải qua kinh nghiệm thế rồi, người thường một khi tham gia hạng mục mà đệ tử Đại Pháp làm, thì lập tức gây rối loạn cho chư vị, làm không nổi. Bài học giáo huấn kinh nghiệm này đã nhiều rồi, do đó mọi người cần chú ý việc này.

弟子:我是一名軟件工程師,想花點時間學習一些電腦人工智能的技術,但內心有很多疑問,能否請師父講講正常的人與電腦之間的關係?

Đệ tử: Ngã thị nhất danh nhuyễn kiện công trình sư, tưởng hoa điểm thời gian học tập nhất ta điện não nhân công trí năng đích kỹ thuật, đãn nội tâm hữu ngận đa nghi vấn, năng phủ thỉnh Sư phụ giảng giảng chính thường đích nhân dữ điện não chi gian đích quan hệ?

Đệ tử: Con là một kỹ sư phần mềm máy tính, muốn dành chút thời gian học tập một số kỹ thuật về trí tuệ nhân tạo49 của máy tính, nhưng nội tâm có rất nhiều nghi vấn, xin hỏi Sư phụ giảng về quan hệ chính thường50 giữa con người và máy tính?

師父:社會發展到這一步了,所有電腦公司好像都想掌握每個人的資料。大家都在網上運作,都在這樣做,我也想叫大法弟子有這個才能的,建立那種能夠使人道德不被敗壞的那種電腦公司,那當然了你要了解它,你就要掌握它。也就是說,現在的社會形式就是這樣的,原則上呢,作為大法弟子來講,無論做甚麼都把自己當作個修煉的人,做該做的,就沒有問題。

Sư phụ: Xã hội phát triển đáo giá nhất bộ liễu, sở hữu điện não công ty hảo tượng đô tưởng chưởng ác mỗi cá nhân đích tư liệu. Đại gia đô tại võng thượng vận tác, đô tại giá dạng tố, ngã dã tưởng khiếu Đại Pháp đệ tử hữu giá cá tài năng đích, kiến lập na chủng năng cú sử nhân đạo đức bất bị bại hoại đích na chủng điện não công ty, na đương nhiên liễu nhĩ yếu liễu giải tha, nhĩ tựu yếu chưởng ác tha. Dã tựu thị thuyết, hiện tại đích xã hội hình thức tựu thị giá dạng đích, nguyên tắc thượng ni, tác vi Đại Pháp đệ tử lai giảng, vô luận tố thậm ma đô bả tự kỷ đương tác cá tu luyện đích nhân, tố cai tố đích, tựu một hữu vấn đề.

Sư phụ: Xã hội đã phát triển tới bước này rồi, tất cả công ty máy tính xem ra đều muốn nắm tư liệu của mỗi người. Mọi người đều đang hoạt động trên mạng Internet, đều làm thế, tôi cũng muốn để đệ tử Đại Pháp [mà] có được tài năng đó, thành lập loại công ty máy tính mà có thể khiến đạo đức con người không bị phá hoại, như vậy đương nhiên chư vị cần hiểu biết nó, chư vị cần nắm vững nó. Nói cách khác, hình thức xã hội hiện nay chính là như vậy, về nguyên tắc, làm đệ tử Đại Pháp mà nói, vô luận làm gì thì đều coi mình là người tu luyện, làm những gì nên làm, thì không thành vấn đề.

弟子:好的影視作品能夠起到講真相、清除邪惡、淨化人心的作用,近年來人們對影視作品的質量要求越來越高,但一些同修製作的真相片在技術上非常低下,引來常人嘲笑和負面評價,甚至對大法形像起到了反面作用,這些作品製作又耗費許多大法弟子資源。

Đệ tử: Hảo đích ảnh thị tác phẩm năng cú khởi đáo giảng chân tướng, thanh trừ tà ác, tịnh hoá nhân tâm đích tác dụng, cận niên lai nhân môn đối ảnh thị tác phẩm đích chất lượng yêu cầu việt lai việt cao, đãn nhất ta đồng tu chế tác đích chân tướng phiến tại kỹ thuật thượng phi thường đê hạ, dẫn lai thường nhân trào tiếu hoà phụ diện bình giá, thậm chí đối Đại Pháp hình tượng khởi đáo liễu phản diện tác dụng, giá ta tác phẩm chế tác hựu hao phí hứa đa Đại Pháp đệ tử tư nguyên.

Đệ tử: Phim và chương trình truyền hình tốt là có thể khởi tác dụng giảng chân tướng, thanh trừ tà ác, tịnh hoá nhân tâm; những năm nay người ta yêu cầu càng ngày càng cao về chất lượng đối với phim và chương trình truyền hình; nhưng một số đồng tu chế tác phim chân tướng về kỹ thuật còn quá thấp, khiến người thường chê cười và đánh giá tiêu cực, thậm chí có tác dụng phản diện đối với hình tượng Đại Pháp, mà chế tác những phim đó lại hao phí rất nhiều tài nguyên của đệ tử Đại Pháp.

師父:是啊,太不夠水平的呢,咱們真的是別往電視台上弄。你在其它環境放放也就放了。電視台放出的東西一定要夠水平。

Sư phụ: Thị a, thái bất cú thuỷ bình đích ni, cha môn chân đích thị biệt vãng điện thị đài thượng lộng. Nhĩ tại kỳ tha hoàn cảnh phóng phóng dã tựu phóng liễu. Điện thị đài phóng xuất đích đông tây nhất định yếu cú thuỷ bình.

Sư phụ: Phải rồi, quá không đạt chuẩn, chúng ta quả thật đừng đưa lên đài truyền hình. Chư vị ở hoàn cảnh khác trình chiếu thì chiếu thôi. Những gì chiếu lên đài truyền hình thì nhất định phải đạt chuẩn.

弟子:可否出版既有注音又有拼音的《轉法輪》?對海外學中文的同修會有很大幫助。

Đệ tử: Khả phủ xuất bản ký hữu chú âm hựu hữu bính âm đích «Chuyển Pháp Luân»? Đối hải ngoại học Trung văn đích đồng tu hội hữu ngận đại bang trợ.

Đệ tử: Có thể xuất bản sách «Chuyển Pháp Luân» vừa có chú âm vừa có bính âm51? [Như thế] có trợ giúp rất lớn cho đồng tu hải ngoại học tiếng Trung.

師父:這些事情早先都有規定。注音也好,拼音也好,我也不反對。這些問問佛學會就知道了。

Sư phụ: Giá ta sự tình tảo tiên đô hữu quy định. Chú âm dã hảo, bính âm dã hảo, ngã dã bất phản đối. Giá ta vấn vấn Phật Học Hội tựu tri đạo liễu.

Sư phụ: Những việc này từ lâu đã có quy định rồi. Chú âm cũng vậy, bính âm cũng vậy, tôi đều không phản đối. Những cái này thì hãy hỏi Phật Học Hội là biết.

弟子:網站技術同修由於要搜集資料關係,必須看大量常人資訊,是否會增加業力、受污染?

Đệ tử: Võng trạm kỹ thuật đồng tu do ư yếu sưu tập tư liệu quan hệ, tất tu khán đại lượng thường nhân tư tấn, thị phủ hội tăng gia nghiệp lực, thụ ô nhiễm?

Đệ tử: Đồng tu [làm] kỹ thuật website vì liên quan việc cần sưu tập số liệu, ắt phải xem lượng lớn thông tin người thường, phải chăng sẽ gia tăng nghiệp lực, chịu ô nhiễm?

師父:不會。為甚麼不會呢?因為你的工作是要救人,神在管你、幫你,所以不會。那作為其他的修煉人,看那些個常人的東西,而且老那麼看,那是不行的。做媒體的,專門做這方面的,就沒問題。

Sư phụ: Bất hội. Vi thậm ma bất hội ni? Nhân vi nhĩ đích công tác thị yếu cứu nhân, Thần tại quản nhĩ, bang nhĩ, sở dĩ bất hội. Na tác vi kỳ tha đích tu luyện nhân, khán na ta cá thường nhân đích đông tây, nhi thả lão na ma khán, na thị bất hành đích. Tố môi thể đích, chuyên môn tố giá phương diện đích, tựu một vấn đề.

Sư phụ: Sẽ không. Vì sao ‘không’? Vì công tác của chư vị là để cứu người, Thần đang quản chư vị, giúp chư vị, cho nên sẽ không [như thế]. Vậy là người tu luyện khác, xem đọc những thứ đó của người thường, hơn nữa là cứ xem mãi, thế thì không được. Làm kênh truyền thông, chuyên môn [nghề nghiệp] làm phương diện này, thì không thành vấn đề.

弟子:我地一協調人堅持幾乎只講大法弟子被活摘器官的事情,對大法的美好幾乎不提,而且堅持常人簽字反迫害就證明他們得救了。據我所知,簽完字的人,依然不代表他們真的了解真相,此外,歐洲法輪功學員內部流傳一種說法,把法輪功真相說成了法輪功活摘器官真相。

Đệ tử: Ngã địa nhất hiệp điệu nhân kiên trì cơ hồ chỉ giảng Đại Pháp đệ tử bị hoạt trích khí quan đích sự tình, đối Đại Pháp đích mỹ hảo cơ hồ bất đề, nhi thả kiên trì thường nhân thiêm tự phản bách hại tựu chứng minh tha môn đắc cứu liễu. Cứ ngã sở tri, thiêm hoàn tự đích nhân, y nhiên bất đại biểu tha môn chân đích liễu giải chân tướng, thử ngoại, Âu Châu Pháp Luân Công học viên nội bộ lưu truyền nhất chủng thuyết pháp, bả Pháp Luân Công chân tướng thuyết thành liễu Pháp Luân Công hoạt trích khí quan chân tướng.

Đệ tử: Một người điều phối ở chỗ con kiên trì hầu như chỉ giảng việc đệ tử Đại Pháp bị mổ tạng sống, hầu như không đề cập đến [phương diện] cái tốt đẹp của Đại Pháp, ngoài ra kiên trì rằng người thường ký phản bức hại là chứng minh họ được cứu rồi. Theo con được biết, người đã ký, vẫn không đại biểu rằng họ thật sự liễu giải chân tướng, ngoài ra, trong các học viên Pháp Luân Công Châu Âu đều lưu hành một lối nói rằng, chân tướng Pháp Luân Công là nói chân tướng mổ tạng sống.

師父:有那麼樣事兒嗎?怕心造成不想堂堂正正的證實法才會做出這種很低能的做法。邪悟的多是怕心引起的。

Sư phụ: Hữu na ma dạng sự nhi ma? Phạ tâm tạo thành bất tưởng đường đường chính chính đích chứng thực Pháp tài hội tố xuất giá chủng ngận đê năng đích tố pháp. Tà ngộ đích đa thị phạ tâm dẫn khởi đích.

Sư phụ: Có chuyện như vậy sao? Tâm sợ hãi tạo thành không muốn đường đường chính chính chứng thực Pháp nên mới làm ra những lối làm việc rất kém năng [lực] như thế. Rất nhiều tà ngộ là do tâm sợ hãi dẫn tới.

弟子:師父安排每年看神韻的眾生都不同,劇場裏的座位是定好的,我們是否不適合刻意的去對已經看過神韻得救的眾生再去讓他們買票看神韻?

Đệ tử: Sư phụ an bài mỗi niên khán Thần Vận đích chúng sinh đô bất đồng, kịch trường lý đích toạ vị thị định hảo đích, ngã môn thị phủ bất thích hợp khắc ý đích khứ đối dĩ kinh khán quá Thần Vận đắc cứu đích chúng sinh tái khứ nhượng tha môn mãi phiếu khán Thần Vận?

Đệ tử: Sư phụ an bài mỗi năm chúng sinh xem Thần Vận là khác nhau, chỗ ngồi trong rạp hát đã định xong rồi, chúng con phải chăng không nên nhắm vào những chúng sinh đã từng xem Thần Vận [đã] được cứu mà gắng sức bán vé cho họ xem Thần Vận?

師父:看神韻藝術團演出的百分之八十以上是新觀眾,不管你怎麼演都是新觀眾多,可是百分之十幾到二十差不多吧,有些地區能達到二十是老觀眾。因為一般情況下是今年他看、明年她看,不斷的在救人嘛,那為甚麼還有老的觀眾來看呢?舊勢力覺的這樣才正常,都是來新的,這不是太出奇了嗎?所以得來點老觀眾。那老觀眾年年來年年受益,不越推越高嗎?不是。定下來誰當老觀眾的時候,就一次給他去一點(鼓掌)。

Sư phụ: Khán Thần Vận Nghệ thuật Đoàn diễn xuất đích bách phân chi bát thập dĩ thượng thị tân quan chúng, bất quản nhĩ chẩm ma diễn đô thị tân quan chúng đa, khả thị bách phân chi thập kỷ đáo nhị thập sai bất đa ba, hữu ta địa khu năng đạt đáo nhị thập thị lão quan chúng. Nhân vi nhất ban tình huống hạ thị kim niên tha khán, minh niên tha khán, bất đoạn đích tại cứu nhân ma, na vi thậm ma hài hữu lão đích quan chúng lai khán ni? Cựu thế lực giác đích giá dạng tài chính thường, đô thị lai tân đích, giá bất thị thái xuất kỳ liễu ma? Sở dĩ đắc lai điểm lão quan chúng. Na lão quan chúng niên niên lai niên niên thụ ích, bất việt suy việt cao ma? Bất thị. Định hạ lai thuỳ đương lão quan chúng đích thời hậu, tựu nhất thứ cấp tha khứ nhất điểm (cổ chưởng).

Sư phụ: Trên tám mươi phần trăm [người] xem biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận là khán giả mới, dù chư vị diễn thế nào thì đều là nhiều khán giả mới; nhưng chừng mười mấy phần trăm đến khoảng hai mươi phần trăm, có một số nơi có thể tới hai mươi phần trăm là khán giả cũ. Bởi vì trong tình huống thông thường là năm nay ông xem, sang năm bà xem, không ngừng cứu người mà; vậy tại sao có khán giả cũ tới xem? Cựu thế lực cảm thấy như thế mới bình thường, [nếu] đều là mới cả, thì kỳ lạ lộ liễu quá rồi phải không? Cho nên phải tới một số khán giả cũ. [Vậy phải chăng] khán giả cũ hàng năm tới hàng năm thụ ích, chẳng phải càng [được] đẩy càng [đề] cao sao? Không phải thế. Khi định ra ai là khán giả cũ, thì mỗi lần trừ [nghiệp] cho họ một chút. (vỗ tay)

弟子:我們那個地方一自心生魔者聲稱自己能給學員消業,不少學員上他那去學法,說他的場好,此人還兼做大法書,價格比正常製作的成本高。他要求學員把從前的大法書和師父照片交給他,他私下銷毀,說那些是舊宇宙的法,要學員從他這裏請新宇宙的法。不少學員跟他走。我多次向明慧投稿,想警醒當地同修,但從未發表,不知為甚麼。請問這種人製作的大法書學員能買嗎?

Đệ tử: Ngã môn na cá địa phương nhất tự tâm sinh ma giả thanh xưng tự kỷ năng cấp học viên tiêu nghiệp, bất thiểu học viên thượng tha na khứ học Pháp, thuyết tha đích trường hảo, thử nhân hài kiêm tố Đại Pháp thư, giá cách tỷ chính thường chế tác đích thành bản cao. Tha yêu cầu học viên bả tùng tiền đích Đại Pháp thư hoà Sư phụ chiếu phiến giao cấp tha, tha tư hạ tiêu huỷ, thuyết na ta thị cựu vũ trụ đích Pháp, yếu học viên tùng tha giá lý thỉnh tân vũ trụ đích Pháp. Bất thiểu học viên cân tha tẩu. Ngã đa thứ hướng Minh Huệ đầu cảo, tưởng cảnh tỉnh đương địa đồng tu, đãn tùng vị phát biểu, bất tri vi thậm ma. Thỉnh vấn giá chủng nhân chế tác đích Đại Pháp thư học viên năng mãi ma?

Đệ tử: Địa phương chúng con một người tự tâm sinh ma tuyên bố rằng anh ta có thể tiêu nghiệp cho học viên, rất nhiều học viên tới chỗ anh ta học Pháp, bảo rằng trường của anh ta là tốt; người đó còn kiêm [việc] làm sách Đại Pháp, giá bán cao hơn [sách] được làm [theo kênh] bình thường. Anh ta yêu cầu học viên đưa sách Đại Pháp và ảnh Sư phụ trước đây cho anh ta, anh ta tự tiêu huỷ riêng, và nói đó là Pháp vũ trụ cũ, bảo học viên thỉnh [sách] Pháp vũ trụ mới từ chỗ anh ta. Không ít học viên theo người này. Con đã nhiều lần gửi bài cho Minh Huệ Net, muốn cảnh tỉnh các đồng tu địa phương, nhưng từ đó đến nay chưa được đăng, không biết tại sao. Xin hỏi sách Đại Pháp do người như thế làm ra thì học viên có thể mua chăng?

師父:修煉啊,就是面對這個複雜的人群。各種各樣層次、境界、思想行為的人都有,所以度人難哪。是凡大法弟子環境中出現的這種怪現象,都是因為那個地區有在那方面執著的人才出現的;如果那個地區沒有這樣執著的人,它就不出現。所以這些年,你們看看,回想回想,在中國大陸到處都出現各種各樣的怪事,目地是甚麼?把那些沒修好的人心、把那執著心表現出來,讓你們上當、摔跟斗、損失錢財,摔的他們頭破血流最後才明白。目地是去那個心,就這目地,才出現的。所以我覺的,還是當地學員修煉有問題才被舊勢力整治的,最起碼你給這些邪門歪道的亂法鬼市場。

Sư phụ: Tu luyện a, tựu thị diện đối giá cá phức tạp đích nhân quần. Các chủng các dạng tầng thứ, cảnh giới, tư tưởng hành vi đích nhân đô hữu, sở dĩ độ nhân nan nả. Thị phàm Đại Pháp đệ tử hoàn cảnh trung xuất hiện đích giá chủng quái hiện tượng, đô thị nhân vi na cá địa khu hữu tại na phương diện chấp trước đích nhân tài xuất hiện đích; như quả na cá địa khu một hữu giá dạng chấp trước đích nhân, tha tựu bất xuất hiện. Sở dĩ giá ta niên, nhĩ môn khán khán, hồi tưởng hồi tưởng, tại Trung Quốc Đại Lục đáo xứ đô xuất hiện các chủng các dạng đích quái sự, mục địa thị thậm ma? Bả na ta một tu hảo đích nhân tâm, bả na chấp trước tâm biểu hiện xuất lai, nhượng nhĩ môn thượng đương, suất cân đấu, tổn thất tiền tài, suất đích tha môn đầu phá huyết lưu tối hậu tài minh bạch. Mục địa thị khứ na cá tâm, tựu giá mục địa, tài xuất hiện đích. Sở dĩ ngã giác đích, hài thị đương địa học viên tu luyện hữu vấn đề tài bị cựu thế lực chỉnh trị đích, tối khởi mã nhĩ cấp giá ta tà môn oai đạo đích loạn Pháp quỷ thị trường.

Sư phụ: Tu luyện ấy, chính là đối mặt với quần thể con người phức tạp này. Loại người các chủng các dạng tầng thứ, hoàn cảnh, hành vi tư tưởng là đều có; do đó cứu người là khó. Trong hoàn cảnh đệ tử Đại Pháp một khi xuất hiện hiện tượng quái lạ loại này, đều là vì địa phương đó có người chấp trước về phương diện đó thì mới xuất hiện; nếu địa phương đó không có người chấp trước như thế, thì nó không xuất hiện. Do đó những năm qua, chư vị nhìn xem, nghĩ lại xem, ở Trung Quốc Đại Lục khắp nơi đều xuất hiện những việc bất thường đủ thứ đủ loại như thế; mục đích là gì? Đưa những nhân tâm chưa tu tốt, đưa những tâm chấp trước biểu hiện ra, khiến chư vị bị bẫy, bị ngã, tổn thất tiền tài; họ trượt ngã vỡ đầu chảy máu cuối cùng mới hiểu ra. Mục đích chính là tống khứ nhân tâm, chính là mục đích ấy, thì mới xuất hiện. Cho nên tôi cảm thấy, vẫn là học viên địa phương tu luyện có vấn đề thì mới bị cựu thế lực chỉnh trị; ít nhất chư vị đã cấp thị trường cho quỷ loạn Pháp tà môn oai đạo.

弟子:越最後越精進,但還有部份學員自身干擾很大,出現不同程度病業,影響到做三件事。怎樣幫助這部份同修?

Đệ tử: Việt tối hậu việt tinh tấn, đãn hài hữu bộ phận học viên tự thân can nhiễu ngận đại, xuất hiện bất đồng trình độ bệnh nghiệp, ảnh hưởng đáo tố tam kiện sự. Chẩm dạng bang trợ giá bộ phận đồng tu?

Đệ tử: Càng về cuối càng tinh tấn, nhưng vẫn có một phần các học viên tự thân can nhiễu rất lớn, xuất hiện nghiệp bệnh mức độ khác nhau, ảnh hưởng đến làm ba việc. Làm thế nào giúp đỡ những đồng tu này?

師父:是,自始至終,舊勢力都不讓大法弟子修煉環境中平靜。它發現這些地方大法弟子存在著一種甚麼心,它就要搞出一個甚麼東西來,然後叫大家看,修你們嘛,你看你反映出來的思想是甚麼,是往正念上想、還是往人心上想,它一直在這麼幹著。有些學員哪,長期存在著執著,自己意識不到,甚至於也許忙於講真相、大法的事情,沒用心想自己,沒有仔仔細細想過自己,等到這個問題嚴重的時候、舊勢力不放過的時候,就表現出來了,所以這些事情你們千萬注意。不管那個邪惡怎麼瘋狂,你如果沒有毛病它不敢碰你。

Sư phụ: Thị, tự thuỷ chí chung, cựu thế lực đô bất nhượng Đại Pháp đệ tử tu luyện hoàn cảnh trung bình tĩnh. Tha phát hiện giá ta địa phương Đại Pháp đệ tử tồn tại trước nhất chủng thậm ma tâm, tha tựu yếu cảo xuất nhất cá thậm ma đông tây lai, nhiên hậu khiếu đại gia khán, tu nhĩ môn ma, nhĩ khán nhĩ phản ánh xuất lai đích tư tưởng thị thậm ma, thị vãng chính niệm thượng tưởng, hài thị vãng nhân tâm thượng tưởng, tha nhất trực tại giá ma cán trước. Hữu ta học viên nả, trường kỳ tồn tại trước chấp trước, tự kỷ ý thức bất đáo, thậm chí ư dã hứa mang ư giảng chân tướng, Đại Pháp đích sự tình, một dụng tâm tưởng tự kỷ, một hữu tử tử tế tế tưởng quá tự kỷ, đẳng đáo giá cá vấn đề nghiêm trọng đích thời hậu, cựu thế lực bất phóng quá đích thời hậu, tựu biểu hiện xuất lai liễu, sở dĩ giá ta sự tình nhĩ môn thiên vạn chú ý. Bất quản na cá tà ác chẩm ma phong cuồng, nhĩ như quả một hữu mao bệnh tha bất cảm bính nhĩ.

Sư phụ: Phải rồi, từ đầu đến cuối, cựu thế lực đều không để hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp được bình tĩnh. Chúng phát hiện mấy địa phương kia đệ tử Đại Pháp tồn tại một loại tâm nào đó, chúng bèn làm ra những thứ này, sau đó để mọi người nhìn, tu chư vị mà, chư vị nhìn xem tư tưởng phản ánh ra của chư vị là gì, là suy nghĩ về chính niệm, hay là suy nghĩ về nhân tâm, chúng vẫn luôn làm thế. Một số học viên, trường kỳ tồn tại tâm chấp trước, bản thân không nhận ra, thậm chí có lẽ là bận giảng chân tướng [và] các việc Đại Pháp, không dụng tâm nghĩ bản thân, không suy nghĩ cẩn thận chi tiết về bản thân, đến khi vấn đề đã nghiêm trọng rồi, khi cựu thế lực không buông [tha], thì biểu hiện ra [như thế]; cho nên những việc này chư vị nhất định phải chú ý. Dù tà ác kia điên cuồng đến đâu, chư vị nếu không có sơ sót thì chúng không dám động đến chư vị.

弟子:在印刷版《轉法輪》後頁上有一段法,「《轉法輪》在文章的表面上不華麗,甚至不符合現代語法」,有些學員認為這不屬於《轉法輪》中的內容、集體學法時不該讀,也有學員認為這就是法、在大法書中,應該讀。

Đệ tử: Tại ấn loát bản «Chuyển Pháp Luân» hậu hiệt thượng hữu nhất đoạn Pháp, “«Chuyển Pháp Luân» tại văn chương đích biểu diện thượng bất hoa lệ, thậm chí bất phù hợp hiện đại ngữ pháp”, hữu ta học viên nhận vi giá bất thuộc ư «Chuyển Pháp Luân» trung đích nội dung, tập thể học Pháp thời bất cai độc, dã hữu học viên nhận vi giá tựu thị Pháp, tại Đại Pháp thư trung, ưng cai độc.

Đệ tử: Trong bản in sách «Chuyển Pháp Luân» trang cuối có một đoạn Pháp “Cuốn «Chuyển Pháp Luân» không đẹp đẽ về văn chương bề mặt, thậm chí không phù hợp với ngữ pháp hiện đại…”; một số học viên cho rằng [đoạn] ấy không thuộc về nội dung sách «Chuyển Pháp Luân», khi học Pháp tập thể thì không nên đọc; cũng có học viên cho rằng [đoạn] ấy chính là Pháp, trong sách Đại Pháp, nên đọc.

師父:集體讀可以不用讀那段話。那段話是我寫的,但是你可以不讀,學法時可以不讀。我說了啊,沒問題。(鼓掌)

Sư phụ: Tập thể độc khả dĩ bất dụng độc na đoạn thoại. Na đoạn thoại thị ngã tả đích, đãn thị nhĩ khả dĩ bất độc, học Pháp thời khả dĩ bất độc. Ngã thuyết liễu a, một vấn đề. (cổ chưởng)

Sư phụ: Đọc tập thể có thể không cần đọc đoạn đó. Đoạn đó là tôi viết, nhưng chư vị có thể không đọc, khi học Pháp có thể không đọc. Tôi nói rồi nhé, không sao cả. (vỗ tay)

弟子:跟師父下世做一千年的王,這是甚麼意思?

Đệ tử: Cân Sư phụ hạ thế tố nhất thiên niên đích Vương, giá thị thậm ma ý tư?

Đệ tử: Theo Sư phụ hạ xuống thế gian làm Vương một nghìn năm, đó là có ý gì?

師父:這一千年已經過去了,你在歷史上當過王,你不知道。有的人在歷史上一直當王,轉生了還當王。大法弟子,我告訴你們,在座的,過去世界上出現過萬國,用中國人的話講天下會分久必合、合久必分。就說它統一成大國,再過多長時間又變成小國,最多的時候是萬國。反正是那一茬一茬的王多的是了,但是都是大法弟子當,這是一定的。(鼓掌)

Sư phụ: Giá nhất thiên niên dĩ kinh quá khứ liễu, nhĩ tại lịch sử thượng đương quá Vương, nhĩ bất tri đạo. Hữu đích nhân tại lịch sử thượng nhất trực đương Vương, chuyển sinh liễu hài đương Vương. Đại Pháp đệ tử, ngã cáo tố nhĩ môn, tại toạ đích, quá khứ thế giới thượng xuất hiện quá vạn quốc, dụng Trung Quốc nhân đích thoại giảng thiên hạ hội phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân. Tựu thuyết tha thống nhất thành đại quốc, tái quá đa trường thời gian hựu biến thành tiểu quốc, tối đa đích thời hậu thị vạn quốc. Phản chính thị na nhất tra nhất tra đích Vương đa đích thị liễu, đãn thị đô thị Đại Pháp đệ tử đương, giá thị nhất định đích. (cổ chưởng)

Sư phụ: Một nghìn năm đó đã qua rồi, chư vị trong lịch sử từng làm Vua, chư vị không biết. Có những người trong lịch sử vẫn luôn làm Vua, chuyển sinh xong vẫn làm Vua. Các đệ tử Đại Pháp, tôi bảo chư vị này, [những ai] ngồi nơi đây, thế giới trước đây từng xuất hiện vạn quốc gia, dùng lời của người Trung Quốc mà nói [ấy là] thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân52. Nghĩa là thống nhất thành đại quốc, qua một thời gian lâu rồi biến thành [những] tiểu quốc; lúc nhiều nhất là vạn quốc. Dù sao thì từng lứa từng đợt các vị Vua có nhiều mà, nhưng đều do đệ tử Đại Pháp làm, đó là khẳng định. (vỗ tay)

弟子:青年大法弟子如何平衡好做大法工作與家庭、父母的關係?社會和家庭的觀念干擾壓力很大。如果不走常人學位工作的路,父母不同意。

Đệ tử: Thanh niên Đại Pháp đệ tử như hà bình hành hảo tố Đại Pháp công tác dữ gia đình, phụ mẫu đích quan hệ? Xã hội hoà gia đình đích quan niệm can nhiễu áp lực ngận đại. Như quả bất tẩu thường nhân học vị công tác đích lộ, phụ mẫu bất đồng ý.

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp thanh niên làm sao cân bằng tốt công tác Đại Pháp và gia đình, quan hệ cha mẹ? Quan niệm xã hội và gia đình can nhiễu [gây] áp lực rất lớn. Nếu không theo con đường công tác học vị người thường, thì cha mẹ không đồng ý.

師父:在常人社會中修煉,你們不走極端,形式上與常人是容易處理好的。拿學位那你就拿吧。常人社會的一切形式都是你的修煉環境,這個門就開這麼大,這個社會的形式都成了你的修煉環境。這法大嘛!你覺的這也太大了吧?不大,這宇宙比這更大。人類也沒多大,這麼多大法弟子,又都曾經是天上的王,跑這來修煉,這兒還真的小了。

Sư phụ: Tại thường nhân xã hội trung tu luyện, nhĩ môn bất tẩu cực đoan, hình thức thượng dữ thường nhân thị dung dị xứ lý hảo đích. Nã học vị na nhĩ tựu nã ba. Thường nhân xã hội đích nhất thiết hình thức đô thị nhĩ đích tu luyện hoàn cảnh, giá cá môn tựu khai giá ma đại, giá cá xã hội đích hình thức đô thành liễu nhĩ đích tu luyện hoàn cảnh. Giá Pháp đại ma! Nhĩ giác đích giá dã thái đại liễu ba? Bất đại, giá vũ trụ tỷ giá cánh đại. Nhân loại dã một đa đại, giá ma đa Đại Pháp đệ tử, hựu đô tằng kinh thị thiên thượng đích Vương, bào giá lai tu luyện, giá nhi hài chân đích tiểu liễu.

Sư phụ: Tu luyện trong xã hội người thường, chư vị không được sang cực đoan, [thì] về hình thức với người thường là dễ xử lý tốt. [Theo đuổi] lấy học vị thì chư vị cứ làm thôi. Hết thảy hình thức nơi xã hội người thường đều là hoàn cảnh tu luyện của chư vị, cửa này là mở rộng như thế đó, hình thức nơi xã hội này đều thành hoàn cảnh tu luyện của chư vị. Pháp này lớn mà! Chư vị cảm thấy cái kia quá lớn chăng? Không lớn, vũ trụ này lớn hơn cái đó nhiều. ‘Nhân loại’ cũng không lớn thế, nhiều đệ tử Đại Pháp nhường này, mà đều từng là các Vương trên trời, chạy tới đây tu luyện, nơi đây quả thực quá nhỏ bé rồi.

弟子:現在國內大法弟子用手機打語音電話救人很多,但是有的同修依賴手機,不敢面對面講真相,有的不認真聽語音電話錄音,有的重複打在一個號上,使對方產生反感,使舊勢力鑽空子,造成了手機卡緊張、漲價,有的同修購不到卡,使手機停用,造成資源浪費。

Đệ tử: Hiện tại quốc nội Đại Pháp đệ tử dụng thủ cơ đả ngữ âm điện thoại cứu nhân ngận đa, đãn thị hữu đích đồng tu y lại thủ cơ, bất cảm diện đối diện giảng chân tướng, hữu đích bất nhận chân thính ngữ âm điện thoại lục âm, hữu đích trùng phức đả tại nhất cá hiệu thượng, sử đối phương sản sinh phản cảm, sử cựu thế lực toàn không tử, tạo thành liễu thủ cơ tạp khẩn trương, trướng giá, hữu đích đồng tu cấu bất đáo tạp, sử thủ cơ đình dụng, tạo thành tư nguyên lãng phí.

Đệ tử: Hiện nay rất nhiều đệ tử Đại Pháp trong nước dùng điện thoại cầm tay gọi điện thoại với lời thoại thu âm sẵn để cứu người, nhưng có những đồng tu ỷ lại vào điện thoại, chứ không dám giảng chân tướng mặt đối mặt, có [đồng tu] không để tâm nghe lời thu âm trong điện thoại, có [trường hợp] gọi trùng lặp một số, khiến người nghe sinh ra phản cảm, để cựu thế lực dùi vào sơ hở, tạo thành thẻ [điện thoại] khan hiếm và tăng giá, có đồng tu không mua nổi thẻ, [nên] ngừng sử dụng điện thoại, tạo thành lãng phí tài nguyên.

師父:講真相中不論你是通過甚麼辦法,那都是在救人,但是不要只依賴於哪一種形式,或者真的不敢面對面講真相,那也是一個怕心,就反映出這麼一些個問題來。怎麼做?那我想師父也不用多說,我一念這問題你們也就知道了。做的更好一點吧。

Sư phụ: Giảng chân tướng trung bất luận nhĩ thị thông quá thậm ma biện pháp, na đô thị tại cứu nhân, đãn thị bất yếu chỉ y lại ư nả nhất chủng hình thức, hoặc giả chân đích bất cảm diện đối diện giảng chân tướng, na dã thị nhất cá phạ tâm, tựu phản ánh xuất giá ma nhất ta cá vấn đề lai. Chẩm ma tố? Na ngã tưởng Sư phụ dã bất dụng đa thuyết, ngã nhất niệm giá vấn đề nhĩ môn dã tựu tri đạo liễu. Tố đích cánh hảo nhất điểm ba.

Sư phụ: Trong giảng chân tướng bất kể chư vị thông qua biện pháp gì, thì đều là đang cứu người, nhưng không được ỷ lại vào một loại hình thức nào, hoặc thật sự không dám mặt đối mặt giảng chân tướng, ấy cũng là một tâm sợ hãi, nên phản ánh ra những vấn đề như thế. Vậy làm sao? Tôi làm Sư phụ cũng không cần nói nhiều, tôi hễ đọc câu hỏi thì chư vị cũng biết rồi. Hãy thực thi tốt hơn chút nữa.

弟子:神韻的推廣對像是主流社會人群,這個人群的文化、藝術修養普遍較高,是傳統和帶動社會正統風氣的中堅力量。(師父:對。)但是今年的神韻推廣中,各地的不少做法和主流社會的理念差距大。我們已經聽到了西方民眾的一些負面反饋,有些地區的學員根據自己的理解和品味更改神韻推廣材料中的設計和文稿,影響神韻的高檔品牌形像,有的充斥著英語錯誤、中式的英語;有的為了促銷,不斷加強價格優惠,甚至變相提供折扣;有的散播材料的方式強勢卻不擇地點,髒亂差的地方也去。這些做法讓有些西方人以為神韻來自大陸或唐人街。甚至更改材料的學員還叮囑別人不要讓神韻辦公室知道。是否在設計質量上和推廣方式上能統一把關?

Đệ tử: Thần Vận đích suy quảng đối tượng thị chủ lưu xã hội nhân quần, giá cá nhân quần đích văn hoá, nghệ thuật tu dưỡng phổ biến giảo cao, thị truyền thống hoà đới động xã hội chính thống phong khí đích trung kiên lực lượng. (Sư phụ: Đối.) Đãn thị kim niên đích Thần Vận suy quảng trung, các địa đích bất thiểu tố pháp hoà chủ lưu xã hội đích lý niệm sai cự đại. Ngã môn dĩ kinh thính đáo liễu Tây phương dân chúng đích nhất ta phụ diện phản quỹ, hữu ta địa khu đích học viên căn cứ tự kỷ đích lý giải hoà phẩm vị cánh cải Thần Vận suy quảng tài liệu trung đích thiết kế hoà văn cảo, ảnh hưởng Thần Vận đích cao đương phẩm bài hình tượng, hữu đích sung xích trước Anh ngữ thác ngộ, Trung thức đích Anh ngữ; hữu đích vi liễu xúc tiêu, bất đoạn gia cường giá cách ưu huệ, thậm chí biến tướng đề cung chiết khấu; hữu đích tản bá tài liệu đích phương thức cường thế khước bất trạch địa điểm, tảng loạn sai đích địa phương dã khứ. Giá ta tố pháp nhượng hữu ta Tây phương nhân dĩ vi Thần Vận lai tự Đại Lục hoặc Đường nhân nhai. Thậm chí cánh cải tài liệu đích học viên hài đinh chúc biệt nhân bất yếu nhượng Thần Vận biện công thất tri đạo. Thị phủ tại thiết kế chất lượng thượng hoà suy quảng phương thức thượng năng thống nhất bả quan?

Đệ tử: Đối tượng quảng cáo của Thần Vận là quần chúng xã hội chủ lưu, văn hoá và tu dưỡng nghệ thuật của nhóm người đó nói chung là cao hơn, là lực lượng nòng cốt [văn hoá] truyền thống và khơi dậy trào lưu chính thống ở xã hội. (Sư phụ: Đúng thế.) Nhưng trong quảng cáo năm nay của Thần Vận, không ít cách làm của các nơi còn chênh lệch rất nhiều với lý niệm của xã hội chủ lưu. Chúng con đã nghe một số phản hồi tiêu cực của dân chúng phương Tây, học viên một số địa phương căn cứ hiểu biết và sở thích của riêng mình để sửa đổi thiết kế và lời văn trong tài liệu quảng cáo Thần Vận, ảnh hưởng hình tượng phẩm bài53 cao cấp của Thần Vận, có [trường hợp] đầy rẫy lỗi tiếng Anh và tiếng Anh kiểu người Hoa; có [trường hợp] vì để bán nhiều mà không ngừng nhấn mạnh vào phần giá ưu đãi, thậm chí cung cấp giảm giá núp theo hình thức khác; có [trường hợp] phương thức phát tán tài liệu là cưỡng ép [và] không lưu ý địa điểm, cả nơi bẩn thỉu nhốn nháo thấp kém cũng tới. Những cách làm ấy khiến một số người phương Tây tưởng rằng Thần Vận là đến từ Đại Lục hoặc khu phố Tàu54. Thậm chí học viên sửa đổi tài liệu còn dặn kỹ người khác đừng để Văn phòng Thần Vận biết. Phải chăng cần thống nhất kiểm soát tài liệu về chất lượng và về phương thức phát tán?

師父:神韻辦公室是誰呀?是代表神韻的。神韻會上我已經講了,隨便的更改資料是不行的。我告訴大家,那個資料,那個大看板,那個圖是我選的,是神韻的設計師,神韻辦公室的設計師設計的,設計完了之後我再看,我不同意再改,定下稿來之後才發的。你要改神韻的東西,在常人社會中那是違反法律的。你最起碼作為修煉人,那是師父定下來的東西,你也不能隨便改吧?(鼓掌)而且那個廣告設計是用傳統理念做的,無論色彩構圖上都是傳統的,是現代人不會做的。你們做出那東西,既沒有藝術欣賞力也沒有對傳統藝術色彩的概念,很多我看上去都很土氣,所以影響神韻聲譽呀。甚至於裏面用的英文也是中國式的英文,人家看不懂,還經常有用詞錯誤,還有的把裏面的字寫的比「神韻」還大,反正,怪怪的吧。而且你自己又不懂的做廣告,想當然的在做,那不行的。這個事已經說過了,我昨天在神韻會上已經特殊講過這個問題了,注意吧。

Sư phụ: Thần Vận biện công thất thị thuỳ nha? Thị đại biểu Thần Vận đích. Thần Vận hội thượng ngã dĩ kinh giảng liễu, tuỳ tiện đích cánh cải tư liệu thị bất hành đích. Ngã cáo tố đại gia, na cá tư liệu, na cá đại khán bản, na cá đồ thị ngã tuyển đích, thị Thần Vận đích thiết kế sư, Thần Vận biện công thất đích thiết kế sư thiết kế đích, thiết kế hoàn liễu chi hậu ngã tái khán, ngã bất đồng ý tái cải, định hạ cảo lai chi hậu tài phát đích. Nhĩ yếu cải Thần Vận đích đông tây, tại thường nhân xã hội trung na thị vi phản pháp luật đích. Nhĩ tối khởi mã tác vi tu luyện nhân, na thị Sư phụ định hạ lai đích đông tây, nhĩ dã bất năng tuỳ tiện cải ba? (cổ chưởng) Nhi thả na cá quảng cáo thiết kế thị dụng truyền thống lý niệm tố đích, vô luận sắc thái cấu đồ thượng đô thị truyền thống đích, thị hiện đại nhân bất hội tố đích. Nhĩ môn tố xuất na đông tây, ký một hữu nghệ thuật hân thưởng lực dã một hữu đối truyền thống nghệ thuật sắc thái đích khái niệm, ngận đa ngã khán thượng khứ đô ngận thổ khí, sở dĩ ảnh hưởng Thần Vận thanh dự nha. Thậm chí ư lý diện dụng đích Anh văn dã thị Trung Quốc thức đích Anh văn, nhân gia khán bất đổng, hài kinh thường hữu dụng từ thác ngộ, hài hữu đích bả lý diện đích tự tả đích tỷ “Thần Vận” hài đại, phản chính, quái quái đích ba. Nhi thả nhĩ tự kỷ hựu bất đổng đích tố quảng cáo, tưởng đương nhiên đích tại tố, na bất hành đích. Giá cá sự dĩ kinh thuyết quá liễu, ngã tạc thiên tại Thần Vận hội thượng dĩ kinh đặc thù giảng quá giá cá vấn đề liễu, chú ý ba.

Sư phụ: Văn phòng Thần Vận là ai nhỉ? Là đại biểu Thần Vận. [Trong] buổi họp Thần Vận tôi giảng rồi, tuỳ tiện sửa đổi tài liệu là không được. Tôi bảo mọi người này, tài liệu đó, biển quảng cáo đó, những đồ hình ấy là tôi chọn, là người thiết kế của Thần Vận, là người thiết kế của Văn phòng Thần Vận thiết kế ra, thiết kế xong đưa tôi xem, tôi không đồng ý thì chỉnh sửa, định lại xong rồi mới đưa ra. Chư vị mà sửa đổi gì của Thần Vận, ở xã hội đó là vi phạm luật pháp. Chư vị ít nhất làm người tu luyện, đó là điều mà Sư phụ đã định rồi, chư vị cũng không thể tuỳ tiện sửa đổi chứ? (vỗ tay) Hơn nữa thiết kế quảng cáo ấy là dùng lý niệm truyền thống mà làm ra, vô luận về sắc thái hình ảnh đều là truyền thống, là điều mà người hiện đại không biết làm. Cái mà chư vị làm ra, không chỉ không có sức thưởng thức nghệ thuật mà cũng không có khái niệm về sắc thái nghệ thuật truyền thống, rất nhiều cái tôi thấy là rất dung tục, do đó ảnh hưởng thanh danh của Thần Vận. Thậm chí tiếng Anh dùng trong đó cũng là tiếng Anh kiểu Trung Quốc, người ta đọc không hiểu, còn hay mắc lỗi về cách dùng từ, còn có [trường hợp] mà chữ trong đó được viết to hơn chữ “Thần Vận”, dù sao thì, trông là lạ. Ngoài ra bản thân chư vị không rành làm quảng cáo, tưởng làm thế là chuẩn rồi, vậy không được. Những việc này đã nói rồi, hôm qua trong buổi họp Thần Vận tôi đã giảng riêng về vấn đề này, [mọi người] hãy chú ý.

再有就是師父針對主流社會做的秀,你做的那個事老是和師父做的不對茬,師父要向東做,你老向西做。比如說我要神韻從主流社會入手的,首先打開高層社會,要把這做一扇救人的門打開,才能影響到整個社會。你老不跟著師父的想法做,你老自己想當然的去做。我走到哪去都會到那好的社區看一看,經常沒有任何廣告;走到唐人街一看,滿唐人街都是。有的廣告做的那個社區都是生活水平很差的社區,白花錢白扔嘛。

Tái hữu tựu thị Sư phụ châm đối chủ lưu xã hội tố đích tú, nhĩ tố đích na cá sự lão thị hoà Sư phụ tố đích bất đối tra, Sư phụ yếu hướng đông tố, nhĩ lão hướng tây tố. Tỷ như thuyết ngã yếu Thần Vận tùng chủ lưu xã hội nhập thủ đích, thủ tiên đả khai cao tầng xã hội, yếu bả giá tố nhất phiến cứu nhân đích môn đả khai, tài năng ảnh hưởng đáo chỉnh cá xã hội. Nhĩ lão bất cân trước Sư phụ đích tưởng pháp tố, nhĩ lão tự kỷ tưởng đương nhiên đích khứ tố. Ngã tẩu đáo nả khứ đô hội đáo na hảo đích xã khu khán nhất khán, kinh thường một hữu nhậm hà quảng cáo; tẩu đáo Đường nhân nhai nhất khán, mãn Đường nhân nhai đô thị. Hữu đích quảng cáo tố đích na cá xã khu đô thị sinh hoạt thuỷ bình ngận sai đích xã khu, bạch hoa tiền bạch nhưng ma.

Còn nữa, đây là biểu diễn mà Sư phụ làm nhắm vào xã hội chủ lưu, những gì chư vị làm cứ không khớp với điều Sư phụ làm, Sư phụ muốn làm hướng Đông, chư vị cứ là làm hướng Tây. Ví dụ như tôi muốn Thần Vận là bắt đầu từ xã hội chủ lưu, trước hết đả khai xã hội cao tầng, muốn đem ra cánh cửa cứu người đó mở ra, thì mới có thể ảnh hưởng toàn thể xã hội. Chư vị cứ không theo ý kiến Sư phụ mà làm, chư vị cứ tự làm theo suy nghĩ của mình cho là đúng. Đến đâu tôi cũng sẽ tới khu cao cấp nhìn thử xem, thường là không thấy quảng cáo gì; mà tới khu phố Tàu nhìn một cái, khắp khu phố Tàu đều có. Có những khu dân cư mà có làm quảng cáo đều là khu mà mức sống rất thấp, [đây là] ném tiền qua cửa sổ55.

想當初神韻在無線電城演了好幾年,有的時候一次連續演半個月,每一場的觀眾都在將近六千人。賣的票呢,都是五塊錢一張、十塊錢、十五塊錢,最高票價二十五塊錢。好幾年,連紐約市的影響都沒打開。那些人看的高興了又吹口哨又叫,看完了哈哈一笑啥事沒有了;有的人還說這中國秀怎麼沒有舞獅子啊?他的欣賞水平在那呢,演完後甚麼用都沒有。所以必須得把主流社會打開才行。你做的這些事老跟不上師父要做的,當然賣票不好啊。

Tưởng đương sơ Thần Vận tại Vô tuyến Điện thành diễn liễu hảo kỷ niên, hữu đích thời hậu nhất thứ liên tục diễn bán cá nguyệt, mỗi nhất trường đích quan chúng đô tại tương cận lục thiên nhân. Mại đích phiếu ni, đô thị ngũ khối tiền nhất trương, thập khối tiền, thập ngũ khối tiền, tối cao phiếu giá nhị thập ngũ khối tiền. Hảo kỷ niên, liên Nữu Ước thị đích ảnh hưởng đô một đả khai. Na ta nhân khán đích cao hứng liễu hựu xuy khẩu tiêu hựu khiếu, khán hoàn liễu cáp cáp nhất tiếu xá sự một hữu liễu; hữu đích nhân hài thuyết giá Trung Quốc tú chẩm ma một hữu vũ sư tử a? Tha đích hân thưởng thuỷ bình tại na ni, diễn hoàn hậu thậm ma dụng đô một hữu. Sở dĩ tất tu đắc bả chủ lưu xã hội đả khai tài hành. Nhĩ tố đích giá ta sự lão cân bất thượng Sư phụ yếu tố đích, đương nhiên mại phiếu bất hảo a.

Nhớ thời đầu Thần Vận biểu diễn ở [nhà hát] Radio City mấy năm trời, có những lúc diễn một mạch liên tục nửa tháng, mỗi buổi diễn khán giả gần sáu nghìn người. Vé bán ra, đều là năm đô-la một vé, mười đô-la, mười lăm đô-la, cao nhất là hai lăm đô-la. Hàng mấy năm trời, [vậy mà] riêng ảnh hưởng thành thị New York cũng không đả khai được. Những người đó xem cao hứng đến mức huýt sáo hò hét, xem xong cười vui vẻ xong rồi cũng chẳng có gì; có người còn nói ‘Biểu diễn Trung Quốc này sao không có múa sư tử nhỉ?’ Chuẩn mực thưởng thức [nghệ thuật] của họ ở đó thôi, biểu diễn xong không có tác dụng gì. Cho nên ắt phải đả khai xã hội chủ lưu mới được. Chư vị làm những việc đó cứ là không theo kịp Sư phụ muốn làm, đương nhiên vé bán không được tốt.

你們媒體記者採訪也是,我多次說過這個問題。我要做主流社會,你採訪那主流社會的人哪。你電視播出的都不是主流社會的人,都是生活在低層社會的,他跟我們做的事不對茬啊。我不是歧視誰,我是要針對主流社會把救人的門打開,我要救所有的人!只有打開主流社會的門,才能使整個社會打開。我剛才說了,無線電城賣五塊錢一張票,演了好幾年,六千人的劇場,有時候一連演半個月,都不起作用,連紐約都打不開;可是到林肯中心之後,票價高了觀眾反而多了,演兩場以後,整個紐約就開了,大家坐在公車上、坐在地鐵上都在議論神韻,馬上形勢就變。

Nhĩ môn môi thể ký giả thái phóng dã thị, ngã đa thứ thuyết quá giá cá vấn đề. Ngã yếu tố chủ lưu xã hội, nhĩ thái phóng na chủ lưu xã hội đích nhân nả. Nhĩ điện thị bá xuất đích đô bất thị chủ lưu xã hội đích nhân, đô thị sinh hoạt tại đê tầng xã hội đích, tha cân ngã môn tố đích sự bất đối tra a. Ngã bất thị kỳ thị thuỳ, ngã thị yếu châm đối chủ lưu xã hội bả cứu nhân đích môn đả khai, ngã yếu cứu sở hữu đích nhân! Chỉ hữu đả khai chủ lưu xã hội đích môn, tài năng sử chỉnh cá xã hội đả khai. Ngã cương tài thuyết liễu, Vô tuyến Điện thành mại ngũ khối tiền nhất trương phiếu, diễn liễu hảo kỷ niên, lục thiên nhân đích kịch trường, hữu thời hậu nhất liên diễn bán cá nguyệt, đô bất khởi tác dụng, liên Nữu Ước đô đả bất khai; khả thị đáo Lâm khẳng Trung tâm chi hậu, phiếu giá cao liễu quan chúng phản nhi đa liễu, diễn lưỡng trường dĩ hậu, chỉnh cá Nữu Ước tựu khai liễu, đại gia toạ tại công xa thượng, toạ tại địa thiết thượng đô tại nghị luận Thần Vận, mã thượng hình thế tựu biến.

Phóng viên của kênh truyền thông chư vị cũng vậy; tôi nói nhiều lần vấn đề này rồi. Tôi là muốn làm xã hội chủ lưu, chư vị hãy phỏng vấn người của xã hội chủ lưu. [Vậy mà phỏng vấn] đài truyền hình chư vị phát ra đều không phải người xã hội chủ lưu, đều là sinh sống ở xã hội tầng thứ thấp, họ không khớp với việc chúng ta đang làm. Tôi không phải kỳ thị ai, tôi là muốn mở ra cánh cửa cứu người nhắm vào xã hội chủ lưu, tôi muốn cứu tất cả mọi người! Chỉ cần đả khai ra cánh cửa xã hội chủ lưu, thì mới có thể đả khai toàn thể xã hội. Tôi vừa nói đó, Radio City bán năm đô-la một vé, diễn xong cả mấy năm trời, rạp hát sáu nghìn người, có những lúc diễn liên tục nửa tháng, đều không có tác dụng, chỉ New York thôi cũng không đả khai; nhưng mà sau khi đến Lincoln Center56, giá vé cao hơn và khán giả lại đông hơn, diễn xong hai buổi, thì toàn New York đả khai; mọi người trên xe buýt, trên xe điện ngầm đều bàn luận về Thần Vận, lập tức biến đổi hình thế.

弟子:組織大陸學員去外國和台灣看神韻和參加法會的行為是否合適?是否干擾了師父這期間給學員安排的修煉路?北京大法弟子向師父問好!

Đệ tử: Tổ chức Đại Lục học viên khứ ngoại quốc hoà Đài Loan khán Thần Vận hoà tham gia Pháp hội đích hành vi thị phủ hợp thích? Thị phủ can nhiễu liễu Sư phụ giá kỳ gian cấp học viên an bài đích tu luyện lộ? Bắc Kinh Đại Pháp đệ tử hướng Sư phụ vấn hảo!

Đệ tử: Hành vi tổ chức học viên Đại Lục ra ngoại quốc và [tới] Đài Loan để xem Thần Vận hoặc tham dự Pháp hội có thích hợp không? Có can nhiễu tới an bài của Sư phụ về tu luyện thời kỳ này không? Các đệ tử Đại Pháp Bắc Kinh vấn an Sư phụ!

師父:我聽說啊,有些人哪,就是不聽勸阻,很公開的形式領著學員幹這幹那,一點也不注意安全,國外的學員聽到之後就認為那個人一定是中共特務、有意的在社會上把學員都暴露出來。當然了,也有的組織學員去參加法會呀,想往這裏鑽啊,也有這樣的。雖然我不一定這麼看問題,但這是非常時期,現在國外學員就是這樣看的。你這樣的不注意安全,是不是在修煉上有悟偏的問題呀?是不是甚麼顯示心帶動的?不管不顧學員的安全呢?國外的學員認為這樣的人是邪悟了,我想你不是邪悟吧?

Sư phụ: Ngã thính thuyết a, hữu ta nhân nả, tựu thị bất thính khuyến trở, ngận công khai đích hình thức lĩnh trước học viên cán giá cán na, nhất điểm dã bất chú ý an toàn, quốc ngoại đích học viên thính đáo chi hậu tựu nhận vi na cá nhân nhất định thị Trung Cộng đặc vụ, hữu ý đích tại xã hội thượng bả học viên đô bạo lộ xuất lai. Đương nhiên liễu, dã hữu đích tổ chức học viên khứ tham gia Pháp hội nha, tưởng vãng giá lý toàn a, dã hữu giá dạng đích. Tuy nhiên ngã bất nhất định giá ma khán vấn đề, đãn giá thị phi thường thời kỳ, hiện tại quốc ngoại học viên tựu thị giá dạng khán đích. Nhĩ giá dạng đích bất chú ý an toàn, thị bất thị tại tu luyện thượng hữu ngộ thiên đích vấn đề nha? Thị bất thị thậm ma hiển thị tâm đới động đích? Bất quản bất cố học viên đích an toàn ni? Quốc ngoại đích học viên nhận vi giá dạng đích nhân thị tà ngộ liễu, ngã tưởng nhĩ bất thị tà ngộ ba?

Sư phụ: Tôi nghe nói, có một số người, chính là không nghe theo khuyên can, [bằng] hình thức rất công khai dẫn dắt học viên làm cái này làm cái kia, không hề chú ý gì tới an toàn; học viên [ở] ngoại quốc nghe thấy xong bèn nhìn nhận rằng người đó nhất định là đặc vụ Trung Cộng, [đang] cố ý đưa học viên bộc lộ ra ở xã hội. Đương nhiên, cũng có tổ chức học viên đi tham gia Pháp hội, muốn đưa [người] vào đây, cũng có [trường hợp] như vậy. Tuy rằng tôi không nhất định nhìn nhận vấn đề như thế, nhưng [bây giờ] là thời kỳ phi thường, học viên ngoại quốc hiện nay chính là nhìn nhận vấn đề như thế. Chư vị không chú ý an toàn như vậy, phải chăng về tu luyện có vấn đề hiểu sai? Phải chăng do tâm hiển thị nào đó dẫn động? Mặc kệ không cân nhắc an toàn của học viên? Học viên ngoại quốc cho rằng người như thế là tà ngộ, tôi nghĩ chư vị chẳng phải tà ngộ sao?

弟子:來自五十八個國家和地區的一萬多名大法弟子向偉大的師父問好,感謝師父慈悲救度!合十。(眾熱烈鼓掌)

Đệ tử: Lai tự ngũ thập bát cá quốc gia hoà địa khu đích nhất vạn đa danh Đại Pháp đệ tử hướng vĩ đại đích Sư phụ vấn hảo, cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ! Hợp thập. (chúng nhiệt liệt cổ chưởng)

Đệ tử: Hơn một vạn đệ tử Đại Pháp đến từ năm mươi tám quốc gia và khu vực vấn an Sư phụ vĩ đại, cảm tạ cứu độ từ bi của Sư phụ! Hợp thập. (mọi người vỗ tay nhiệt liệt)

師父:我看這問題就回答這麼多吧,不多佔用大家時間,因為法會呢,大家交流、互相切磋,對大家提高還是有好處的。大家也都想見見師父,那師父覺的還是要來,順便給大家解答點問題。太多了不行,講的太清楚、太透、太具體了,那個舊勢力就不幹了。我不想給你們修煉的路上再增加難度。這迫害畢竟是嚴重的,所以我講的越清楚,你們難度越大。我不能代替你們走,還得你們自己走。從九九年「七•二零」走過來的大法弟子,你們要珍惜自己,你們真的了不起。神都在珍惜你們。希望你們走好以後的路。特別是那些沒做好的,要格外的小心,要珍惜還有的時間。謝謝大家!(眾弟子熱烈鼓掌)

Sư phụ: Ngã khán giá vấn đề tựu hồi đáp giá ma đa ba, bất đa chiếm dụng đại gia thời gian, nhân vi Pháp hội ni, đại gia giao lưu, hỗ tương thiết tha, đối đại gia đề cao hài thị hữu hảo xứ đích. Đại gia dã đô tưởng kiến kiến Sư phụ, na Sư phụ giác đích hài thị yếu lai, thuận tiện cấp đại gia giải đáp điểm vấn đề. Thái đa liễu bất hành, giảng đích thái thanh sở, thái thấu, thái cụ thể liễu, na cá cựu thế lực tựu bất cán liễu. Ngã bất tưởng cấp nhĩ môn tu luyện đích lộ thượng tái tăng gia nan độ. Giá bách hại tất cánh thị nghiêm trọng đích, sở dĩ ngã giảng đích việt thanh sở, nhĩ môn nan độ việt đại. Ngã bất năng đại thế nhĩ môn tẩu, hài đắc nhĩ môn tự kỷ tẩu. Tùng cửu cửu niên “thất • nhị linh” tẩu quá lai đích Đại Pháp đệ tử, nhĩ môn yếu trân tích tự kỷ, nhĩ môn chân đích liễu bất khởi. Thần đô tại trân tích nhĩ môn. Hy vọng nhĩ môn tẩu hảo dĩ hậu đích lộ. Đặc biệt thị na ta một tố hảo đích, yếu cách ngoại đích tiểu tâm, yếu trân tích hài hữu đích thời gian. Tạ tạ đại gia! (chúng đệ tử nhiệt liệt cổ chưởng)

Sư phụ: Tôi thấy là trả lời câu hỏi bấy nhiêu thôi; không chiếm dụng thời gian của mọi người nữa, cho Pháp hội mà, mọi người giao lưu và chia sẻ với nhau, đối với đề cao của mọi người là có chỗ tốt. Mọi người cũng đều muốn gặp Sư phụ rồi, vậy Sư phụ cảm thấy vẫn là đến đây, thuận tiện trả lời các câu hỏi của mọi người một chút. Nhiều quá cũng không được, giảng quá rõ ràng, quá thấu, quá cụ thể, thì cựu thế lực không chịu. Tôi không muốn thêm độ khó trên con đường tu luyện của chư vị. Cuộc bức hại này rốt ráo là nghiêm trọng nhất, cho nên tôi giảng càng rõ ràng, thì độ khó của chư vị càng lớn. Tôi không thể cất bước thay cho chư vị, vẫn là cần tự chư vị bước đi. Những đệ tử Đại Pháp từ “20 tháng Bảy” năm 1999 vượt qua [đến nay], chư vị nên trân quý chính mình, chư vị rất xuất sắc. Chúng Thần đều đang trân quý chư vị. Hy vọng chư vị bước đi cho tốt [đoạn] đường sau này. Nhất là [những ai] chưa làm được tốt, cần vô cùng cẩn thận, cần quý tiếc thời gian còn lại. Cảm ơn mọi người! (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt)


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2017/5/25/348715.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/28/164037.html, http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/3/164119.html
Dịch ngày: 30-8-2017; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. nhân thế: thế gian con người. Tất cả các chú thích, ghi chú đều của người dịch, chỉ để tham khảo.

2. Thần đích lộ: con đường của Thần, con đường thành Thần, con đường Thần chỉ ra (tuỳ ngữ cảnh).

3. khai thiên tịch địa: khai mở trời đất, khai sáng thế giới.

4. bất khả tư nghị: không thể nghĩ bàn, khó tin.

5. bao la vạn tượng: bao quát hết thảy, gồm đủ mọi thứ.

6. chúa tể: làm chủ, cai quản, [người] nắm giữ; cũng đọc là chủ tể; chủchúa là hai cách đọc của cùng một chữ.

7. nhất sinh nhất thế: từng đời từng đời, đời này nối tiếp đời kia; chữ sinhthế đều được dịch thành đời.

8. thái bình vô sự: [thời xã hội] thái bình không có sự cố gì xảy ra.

9. bản đãng: “Bản” và “Đãng” là hai bài thơ trong «Kinh Thi» nói về thời Chu Lệ Vương vô đạo quốc gia bại hoại, về sau từ bản đãng là để chỉ thời loạn lạc xã hội suy đồi nói chung; trong bài này tạm dịch là thời loạn lạc.

10. nhân thể, nhân thân, nhân đích thân thể: thân thể người.

11. thâm tư thục lự: suy nghĩ sâu xa cân nhắc chín chắn, tạm dịch là cân nhắc kỹ càng đầy đủ.

12. ngoại tinh nhân: (alien) tạm dịch là người ngoài hành tinh

13. hoàng, bạch, hắc, hồng, tông chủng nhân: người da vàng, trắng, đen, đỏ, nâu.

14. ngũ, lục thập niên đại: hiểu là thời kỳ những năm thập kỷ 1950, 1960.

15. đại nhã chi đường: nơi thanh nhã, nơi thanh lịch; đại đình quảng chúng: nơi công cộng đông người.

16. thế nhân: con người thế gian.

17. chính đạo: (i) con đường [ngay] chính; (ii) chính Đạo.

18. tiềm di mặc hoá: tạm dịch là âm thầm lặng lẽ; tiềm di → [làm một cách] âm thầm không lộ ra, vô tri vô giác; mặc hoá → trầm mặc, không nói.

19. Ki Tô giáo: cũng có bản dịch là Cơ Đốc giáo (phiên âm qua tiếng Hán).

20. vô năng vi lực: lực bất tòng tâm, không khả năng giải quyết, bó tay.

21. chính ngộ: ngộ chính diện, ngộ chân chính, ngộ ngay chính (diễn trên nghĩa bề mặt chữ).

22. cửu cửu niên “7-20”: hiểu là cuộc đàn áp “20 tháng Bảy” năm 1999 (ngữ cảnh bài này); “20 tháng Bảy” đặt trong ngoặc kép là để chỉ sự kiện sự vụ hay gì đó liên quan đến ngày 20-7-1999, chứ không phải nói về bản thân ngày 20-7-1999.

23. đạo: (i) con đường; (ii) Đạo.

24. tiền công tận khí: bỏ sạch công quả trước đây.

25. tiêu tân lập dị: [chấp trước] thích làm những thứ mới lạ khác người.

26. đoái hiện: thực hiện [lời hứa, cam kết], khiến trở thành sự thực.

27. dự ngôn: tiên tri, lời báo trước, dự báo.

28. bất viễn vạn lý: từ xa xôi vạn dặm; lý: dặm (500m).

29. Đại Lục: hiểu là Trung Quốc Đại Lục.

30. đặc thủ: (viết tắt của đặc biệt hành chính khu thủ tịch chấp hành quan) thủ tịch chấp hành đặc khu hành chính (như Hồng Kông, Ma Cao).

31. tam ngôn lưỡng ngữ: ba lời đôi câu, qua hai ba câu nói.

32. diện diện câu đáo: chu đáo mọi mặt, chu toàn.

33. vĩ thanh: phần cuối, đoạn cuối [bản nhạc].

34. lậu động: chỗ rò rỉ, sơ hở.

35. tiên sinh, nữ sỹ: ông, bà, như cách gọi Mr. A, Mrs. B của tiếng Anh.

36. nhân niệm: niệm của con người.

37. phía bên Thần, phần Thần: phía bên Thần trong người ta, trong người tu; ngụ ý là trái với phía con người, phần người trong người tu.

38. hoạt hoá thạch: hoá thạch sống, [thuật ngữ không chính thức để chỉ] loài nào cổ xưa còn sinh tồn đến nay, cổ xưa tới mức những gì cùng thời gần gũi thì nay không còn và chỉ thấy qua hoá thạch; ví dụ ốc anh vũ; trong bài này là ý nói là vẫn giữ được bản sắc cổ xưa (diễn giải của dịch giả).

39. hồng long: con rồng đỏ.

40. Bạch Cung chưng thiêm: ký thỉnh nguyện qua Nhà Trắng, hoạt động xin chữ ký thỉnh nguyện qua website của Nhà Trắng (White House) chính phủ Mỹ quốc được phát động ngày 5-4-2017 với mong muốn thu được 100.000 chữ ký toàn cầu hối thúc Tập Cận Bình chấm dứt hoạt động mổ cướp tạng; trang thỉnh nguyện: https://petitions.whitehouse.gov/petition/urge-xi-jinping-end-forced-organ-harvesting-falun-gong-practitioners-and-other-prisoners-conscience-china.

41. Trương lão tam, Lý lão tứ hoặc Trương Tam, Lý Tứ: cách liệt kê tên mang tính ví dụ (kiểu người Việt nói anh Nam chị Bắc cô Ba chú Bảy…); Trương lão tam → người họ Trương xếp thứ ba.

42. lý niệm: quan niệm, quan điểm, nhận thức nhìn nhận, nhân sinh quan, thế giới quan.

43. hồng ma: ma đỏ.

44. suy ba trợ lan: đẩy thêm cho sóng cuồn cuộn hơn, tạm dịch thêm dầu vào lửa (thành ngữ).

45. hồi quang phản chiếu: hiện tượng người ốm nặng, thương nặng đã mê mờ sắp chết nhưng thoáng cái tỉnh táo ngay trước khi chết.

46. lương tính tuần hoàn: tạm dịch là tuần hoàn lành mạnh, vận hành có lãi có tái đầu tư có thu nhập hợp lý cho thành viên.

47. mãi: bán đi; có thể hiểu là phản bội (nghĩa chuyển của từ bán).

48. nhân tình: cái tình của con người, [món nợ] tình cảm do từng được giúp đỡ.

49. nhân công trí năng: trí tuệ nhân tạo (A.I. - artificial intelligence).

50. chính thường: bình thường như lẽ nó phải như thế; nói chung dịch là bình thường, nhưng một số trường hợp, dùng nguyên từ Hán-Việt là chính thường.

51. chú âm, bính âm (bopomofo, pinyin) hai lối phiên âm chữ Trung Quốc; chú âm phổ biến ở Đài Loan, bính âm phổ biến ở Đại Lục.

52. thiên hạ hội phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân: tạm dịch thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân.

53. phẩm bài: thương hiệu, tên biểu thị danh tiếng.

54. Đường nhân nhai: khu phố Tàu; Đường nhân → người triều đại nhà Đường, người Hoa.

55. bạch hoa tiền bạch nhưng: tiêu tiền vô ích, ném tiền phung phí, tạm dịch ném tiền qua cửa sổ.

56. Radio City Music HallLincoln Center for the Performing Arts là hai nhà hát lớn tại New York.