Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share