Lời chúc [2009]

Gửi các đệ tử Đại Pháp tham dự Pháp hội Canada: Chào tất cả!

Hãy kiên định đi trên đường cuối cùng cho tốt, học Pháp cho tốt, tu tốt cơ sở của bản thân mình, chính niệm tự nhiên sẽ mạnh; những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm sẽ nhất định được làm tốt. Tà ác kết thúc rồi, hoàn cảnh biến đổi rồi, thì càng không được buông lơi tu luyện của bản thân mình, trong sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh hãy trui luyện uy đức và huy hoàng của chư vị!

Lý Hồng Chí
17 tháng Năm, 2009

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2009/5/17/201120.html.
Dịch ngày: 20-5-2009. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share