Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share