Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014]

Bản dịch tiếng Việt.

Bản song ngữ (chỉ để tham khảo).

Share