Về cuốn tiểu thuyết «Thương Vũ Kiếp»

Đoạn lời đó không phải điều tôi giảng, nhưng xem chừng mọi người đều đã coi như [đó] là lời của tôi. Bấy giờ khi tôi rời khỏi, xác thực là có một số người vì mọi người sốt ruột, [nên] đã làm gì đó. Thực ra đoạn thời gian ấy còn thật sự là xem đệ tử Đại Pháp có thể qua được không, các chủng loại tình huống đều phản ứng ra. Trong thời gian ấy còn thật sự đã xem được các sự biểu hiện của học viên về các chủng loại tâm con người và [sự] mạnh mẽ của chính niệm. Việc ấy đều là quá khứ rồi, tôi chỉ xét các đệ tử Đại Pháp cuối cùng có đạt hay không.

Bất quá tiểu thuyết chỉ là tiểu thuyết, là đệ tử Đại Pháp vận dụng các phương thức để chứng thực Đại Pháp, một loại hình thức cứu chúng sinh. Trong đó có những sở đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp, nhưng không thể [lấy đó] làm lịch sử. Quá trình Chính Pháp [nếu] tôi không giảng, Thần cũng chỉ có thể biết một hai phần trong đó.

Điều tôi muốn bảo chư vị là: Chư vị là đã trải qua bao nhiêu gió mưa rồi, đừng bao giờ tâm như bèo nổi, cứ gió thổi là động theo rồi.

Lý Hồng Chí
10 tháng Năm, 2007

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú [của biên tập Minh Huệ Hán ngữ]: Dưới đây là một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết nói trên, phần ghi trong ngoặc kép «» là đoạn mà trong kinh văn gọi là “đoạn lời đó”.

Tình tiết trong tiểu thuyết: “Lục Thanh đã nhận tờ fax ấy, đọc xem kỹ lưỡng, một tờ fax khổ A4 lớn thế, mà trên mặt đó chỉ có có vài hàng văn tự ngắn ngủi; trải bao năm tháng, Lục Thanh đã không cách nào nhớ được chính xác nội dung tờ fax nữa, chỉ nhớ ý đại khái nói rằng, «Không cần hỏi xem tôi là ai, các đệ tử Đại Pháp lẽ ra đều biết tôi là ai, quyết không cho phép Đại Pháp của vũ trụ tại cõi người gặp phải phá hoại, [hãy] lập tức bước ra duy hộ Đại Pháp, lập tức đến Bắc Kinh, đến chính phủ [cấp] tỉnh, [nếu] vẫn không bước ra thì không phải đệ tử của tôi».”

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2007/5/10/154511.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/5/11/85498.html.
Dịch ngày: 12-5-2007.

Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Thương Vũ Kiếp: (Kiếp nạn trời xanh) tên một cuốn tiểu thuyết thần thoại hiện đại, hiện đang rất phổ biến tại Trung Quốc.

Share
© Copyright Minghui.org 1999-2024