Lời Sư phụ chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới!

Chư vị từ trong ma nạn, qua việc cứu độ con người thế giới, khi càng ngày càng thanh tỉnh và thành thục hơn, [như vậy] đã qua một năm nữa. [Đối với] phần con đường còn lại, hãy dùng chính niệm chính hành của chư Thần mà viên mãn đại nguyện từ tiền sử của chư vị!

Lộ mạn mạn dĩ tận,
Vụ mê mê tiệm tản;
Chính niệm hiển Thần uy,
Hồi thiên bất thị phán.

Lý Hồng Chí
Ngày 31 tháng Chạp năm 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo): chính niệm chính hành: ý niệm chân chính hành xử chân chính; đại nguyện: ước nguyện lớn; Thần uy: uy lực, uy đức, uy dũng, cái uy của Thần. Bài thơ (phiên âm) ở trên tạm diễn nghĩa như sau:

Con đường dần dần kết thúc,
Sương mê mờ [cũng] dần dần tản đi;
Chính niệm hiển lộ ra uy [đức] của Thần,
Không [còn phải] trông ngóng về trời nữa

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Nguyên bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2002/12/31/41934.html;
Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/12/31/30399.html.

Dịch sang tiếng Việt ngày 4-1-2003; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share