Khoái giảng

Phiên âm:
Khoái giảng

Đại Pháp đồ giảng chân tướng,
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng.
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn,
Khảo khẩn cứu độ khoái giảng.

Lý Hồng Chí
2002 niên 8 nguyệt 21 nhật

Diễn nghĩa:
Giảng nhanh

[Các] đồ đệ Đại Pháp giảng [rõ] chân tướng,
[Như] kiếm từ trong miệng nhất tề tuốt ra.
[Đâm] toạc [những] lời vu khống của lạn quỷ,
Tận dụng [thời gian|cơ hội] cứu độ [và] giảng nhanh [lên].

Lý Hồng Chí
21 tháng Tám, 2002

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Chú thích (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo):

Cũng như các bài thơ khác của Sư phụ, bạn đọc nên đọc thẳng phần nguyên tác để hiểu cho chính xác; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

lạn quỷ: quỷ hư nát, hư hỏng (rotten demon).

Bản tiếng Hán: http://www.falundafa.org/book/chigb/jw_84.htm.
Bản tiếng Anh: http://www.falundafa.org/book/eng/jw_84.htm.

Dịch từ tiếng Hán ngày 22-8-2002. Bản dịch có thể được chỉnh sửa để sát hơn với nguyên tác.

Share