Thần lộ nan

Phiên âm:
Thần lộ nan

Du du vạn thế duyên
Đại Pháp nhất tuyến khiên
Nạn trung luyện kim thể
Hà cố bộ tiên tiên

Lý Hồng Chí
2002 niên 5 nguyệt 30 nhật

Diễn nghĩa:
Con đường [tu] Thần khó khăn

Duyên dần dần từ vạn đời
Đại Pháp là một mạch xuyên suốt [những duyên ấy]
Trong nạn mà luyện được thân thể vàng ròng
Đi từng bước chậm chạp là vì cớ gì vậy

Lý Hồng Chí
Ngày 30 tháng năm 2002

 

Chú thích (của người dịch chỉ để tham khảo)
Dịch từ bản tiéng Hán, có tham khảo bản tiếng Anh; lần đầu ngày 5 tháng Sáu năm 2002.
Bản tiếng Hán: http://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_77. Htm
Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/6/3/22745.html
Quý vị hãy cố gắng đọc nguyên tác để hiểu; phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Share