Chính Thần

Phiên âm:
Chính Thần

Chính niệm chính hành
Tinh tấn bất đình
Trừ loạn Pháp quỷ
Thiện đãi chúng sinh

Lý Hồng Chí
Ngày 30 tháng Năm năm 2002

Diễn nghĩa:
Thần chân chính

Niệm chân chính hành vi chân chính
Tinh tấn không dừng lại
Tiêu trừ quỷ đang làm loạn Pháp
Lấy Thiện đối đãi với chúng sinh

Lý Hồng Chí
Ngày 30 tháng Năm năm 2002

 

 

Chú thích của người dịch (chỉ có tác dụng tham khảo):

Dịch 22 tháng Sáu, năm 2002; từ nguyên tác tiếng Hán có tham khảo bản dịch tiếng Anh.
Bản tiếng Hán: http://www. Falundafa. Org/book/chigb/jw_80. Htm.
Bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2002/6/21/23356.html.
Xin đọc giả vui lòng đọc kỹ nguyên tác để hiểu nghĩa. Phần diễn nghĩa chỉ để tham khảo.

Share