Thuyết minh

Trước mắt các đệ tử Đại Pháp chính là thực hiện thật tốt ba việc; nhân quyền là nguyện vọng mà con người truy cầu; người tu luyện lấy việc xuất thế gian làm mục đích. Phản bức hại của các đệ tử Đại Pháp là hình thức bên ngoài, thực chất là đang cứu con người, cứu chúng sinh. “Rước đuốc Nhân quyền” có nội dung phản bức hại, có tác dụng khiến con người hiểu được tà đảng, nhưng không thay thế [việc] giảng chân tướng cứu người được. “Rước đuốc Nhân quyền” phát khởi là lấy người thường làm chủ yếu mà vạch trần và ức chế [việc] tà đảng bức hại người Trung Quốc; do vậy không được coi đệ tử Đại Pháp như đối tượng truyền [đuốc]. Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc không được buông bỏ giảng chân tướng [để] tham dự một lượng lớn.

Lý Hồng Chí
14 tháng Tư, 2008

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch và chỉ chủ định diễn giải chữ nghĩa bề mặt, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2008/4/14/176489.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/4/14/96464.html.
Dịch ngày: 15-4-2008. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Nhân quyền Thánh hoả: trong bài này được dịch là Rước đuốc Nhân quyền.
phản bức hại: chống lại cuộc bức hại.

Share