Triệt để giải thể tà ác

Chính niệm chứng thực Pháp và cứu độ thế nhân của các đệ tử Đại Pháp đã đặt các sinh mệnh và nhân tố tà ác khởi tác dụng phản diện và bức hại đệ tử Đại Pháp vào [chỗ] giải thể hoàn toàn. Hiện nay chỉ có một số ít lạn quỷ tà ác được cựu thế lực kết tập trong những hang ổ hắc ám bức hại đệ tử Đại Pháp như trại cưỡng bức lao động, nhà giam, v.v., vậy nên, bức hại tà ác kia vẫn tồn tại nghiêm trọng ở một số nơi một cách cục bộ. Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử Đại Pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.

Lý Hồng Chí
24 tháng Mười, 2006

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, không phải chính văn, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://minghui.ca/mh/articles/2006/10/24/140968.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/24/79311.html.
Dịch ngày 25-9-2006. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share